Tall og fakta

GLOBE2

Nøkkeltall fra eiendomsvirksomheten

Sivas eiendomsvirksomhet skal senke barrierer for etablering av ny virksomhet. Våre investeringer skal være utløsende og mobilisere privat kapital, uten å fortrenge denne. Virksomheten skal skje på kommersielle vilkår og etter markedsmessige prinsipper.

Hver eiendomskrone fra Siva utløser i snitt 2,2 kroner fra andre. Av disse er 1,9 kroner privat kapital.

Sivas eiendomsportefølje har god spredning på type eiendom og geografi.
Sivas eiendomsportefølje har god spredning på type eiendom og geografi.
Sivas eiendomsportefølje har god spredning på type eiendom og geografi. Diagrammene viser hvilke distrikspolitiske virkemiddelsoner Sivas eiendomsportefølje befinner seg i, samt fordeling av type eiendom.
Sivas eiendomsportefølje har god spredning på type eiendom og geografi. Diagrammene viser hvilke distrikspolitiske virkemiddelsoner Sivas eiendomsportefølje befinner seg i, samt fordeling av type eiendom.
avkastning
Kravet til avkastning på eiendomsvirksomheten har ikke vært oppfylt siden 2011. Dette skyldes hovedsakelig investeringer i solcelleindustrien. Likevel vurderer vi samlet sett måloppnåelsen av Sivas eiendomsvirksomhet som god, sett i forhold til samfunnsoppdraget.
Omsetningsveksten i bedriftene som leier lokaler hos Siva viser at leietakerne skaper verdier for samfunnet. Denne indikatoren forteller om Sivas kunder på sikt skaper verdier for samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt. Indikatoren er definert som årlig vekst i omsetning for bedriftene som er lokalisert i enkeltbygg som er realisert gjennom Sivas medvirkning.
Omsetningsveksten i bedriftene som leier lokaler hos Siva viser at leietakerne skaper verdier for samfunnet. Denne indikatoren forteller om Sivas kunder på sikt skaper verdier for samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt. Indikatoren er definert som årlig vekst i omsetning for bedriftene som er lokalisert i enkeltbygg som er realisert gjennom Sivas medvirkning.
For hver krone Siva har investert er det utløst gjennomsnittelig 2,2 kroner fra andre. Av dette er 1,9 kroner privat kapital. Figuren viser geografisk fordeling av privat kapital sammenlignet med offentlig kapital og Siva-kapital, basert på sum egenkapital pr. 31.12.2014.
For hver krone Siva har investert er det utløst gjennomsnittelig 2,2 kroner fra andre. Av dette er 1,9 kroner privat kapital. Figuren viser geografisk fordeling av privat kapital sammenlignet med offentlig kapital og Siva-kapital, basert på sum egenkapital pr. 31.12.2014.
Utleiegrad: Formålet med indikatoren er å se på økonomisk aktivitet hos leietakerne, og den fanger opp hvor stor prosentandel av Sivas samlede antall kvadratmeter som er utleid. I figuren er utleiegrad sammenstilt med resultatutviklingen i konsernet SEH, for å vise samvariasjonen mellom disse.
Utleiegrad: Formålet med indikatoren er å se på økonomisk aktivitet hos leietakerne, og den fanger opp hvor stor prosentandel av Sivas samlede antall kvadratmeter som er utleid. I figuren er utleiegrad sammenstilt med resultatutviklingen i konsernet SEH, for å vise samvariasjonen mellom disse.

En evaluering gjennomført av Menon Business Economics på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, konkluderer med at Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende.

I Menons evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet kommer det fram at 80% av medeierne mener Sivas risikoavlastning gjennom tilførsel av kapital var viktig for å få realisert prosjektet. Gjennom intervjuer kommer det fram at medinvestorer i stor grad mener prosjektet ikke ville blitt gjennomført dersom Siva ikke hadde vært med. Rapporten konkluderer med at Siva i stor grad avlaster private eiendomsinvestorers risiko ved å gå inn på eiersiden i eiendomsprosjekt.
I Menons evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet kommer det fram at 80% av medeierne mener Sivas risikoavlastning gjennom tilførsel av kapital var viktig for å få realisert prosjektet. Gjennom intervjuer kommer det fram at medinvestorer i stor grad mener prosjektet ikke ville blitt gjennomført dersom Siva ikke hadde vært med. Rapporten konkluderer med at Siva i stor grad avlaster private eiendomsinvestorers risiko ved å gå inn på eiersiden i eiendomsprosjekt.

 

 

Nøkkeltall fra innovasjonsvirksomheten

Våre innovasjonsselskaper er kraftsentre for innovasjon og utvikling. Gjennom samlokalisering og tilførsel av nettverk og kompetanse øker sjansen for at nye bedrifter startes opp, og at allerede eksisterende utvikler seg og vokser. Dette gir dokumenterbare resultater.

I 2014 var over 3000 bedrifter tilknyttet vårt nettverk. Over halvparten av disse opplevde vekst, flere mer enn doblet omsetningen.

antall bedrifter ink og nær
Vi ser en positiv utvikling i antall bedrifter tilknyttet Siva-støttede inkubatorer og næringshager i perioden 2013-2014. I 2014 var over 3.000 bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsnettverk.

 

Total verdiskaping i 2012 for målbedriftene som var i inkubasjonsprogrammet i 2013 utgjorde 121,4 millioner, mens total verdiskaping i 2013 var 296,2 millioner for målbedriftene som var i program i 2014. Analyser viser at det også for verdiskapingen er en relativt liten andel av målbedriftene som står for en høy andel av den samlede verdiskapingen.
Grafene viser prosentvis utvikling i omsetning og verdiskapning for målbedrifter i Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram fra 2012-2013.

ÅRSREGNSKAP 2014

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER 2014 2013
Leieinntekter 191 814 200 321
Tilskudd næringsutvikling 134 953 133 919
Andre driftsinntekter 23 494 6 795
Gevinst ved salg anleggsmidler 8 244 2 296
Sum driftsinntekter 358 505 343 331
Personalkostnader 49 276 48 834
Ordinær avskrivning utleiebygg 55 365 62 684
Nedskrivning utleiebygg og tomter 12 000 19 821
Av- og nedskrivning andre driftsmidler 2 264 1 832
Tap på fordringer 2 656 629
Driftskostnader eiendom 50 319 56 691
Andre drifts- og adminstrasjonskostnader 143 253 122 525
Sum driftskostnader 315 133 313 016
DRIFTSRESULTAT 43 372 30 315
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntekt på investering i tilknyttede selskap og
felleskontrollerte virksomheter 122 638 27 610
Renteinntekter 10 432 19 243
Andre finansinntekter 35 862 2 791
Sum finansinntekter 168 932 49 644
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 20 676 -8 292
Rentekostnader 40 609 43 272
Andre finanskostnader 966 1 708
Sum finanskostnader før statskasselån 62 251 36 688
FINANSRESULTAT FØR STATSKASSELÅN 106 681 12 956
RESULTAT FØR STATSKASSELÅN 150 053 43 271
Renter statskasselån 21 846 23 484
Provisjon statskasselån 7 000 6 846
Sum statskasselån 28 846 30 330
FINANSRESULTAT ETTER STATSKASSELÅN 77 835 -17 374
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 121 207 12 941
Skattekostnad på ordinært resultat 12 110 7 968
ÅRSRESULTAT 109 097 4 973
Minoritetsinteresser -1 558 1 220
KONSERNRESULTAT 110 655 3 753

EIENDELER

2014

2013

Utsatt skattefordel 42 277 47 370
Sum immaterielle eiendeler 42 277 47 370
Tomter 49 967 58 649
Ferdige bygg/leilighet 1 232 078 1 363 080
Bygg under oppføring 7 360 14 595
Maskiner/inventar og biler 3 925 5 308
Sum varige driftsmidler 1 293 330 1 441 632
Aksjer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte
virksomheter 779 091 710 841
Fordring på tilknyttede selskap 13 490 40 030
Andre aksjer og andeler 71 330 67 543
Andre langsiktige fordringer 20 034 15 504
Sum finansielle anleggsmidler 883 945 833 918
SUM ANLEGGSMIDLER 2 219 552 2 322 920
Kundefordringer 19 641 5 390
Andre kortsiktige fordringer 4 817 4 086
Sum fordringer 24 458 9 476
Rentefond 566 007 330 039
Sum investeringer 566 007 330 039
Bankinnskudd 372 589 485 038
Sum bank og kasse 372 589 485 038
SUM OMLØPSMIDLER 963 054 824 553
SUM EIENDELER 3 182 606 3 147 473

EGENKAPITAL OG GJELD

2014

2013

Innskuddskapital 1 176 511 1 176 511
Sum innskutt egenkapital 1 176 511 1 176 511
Minoritetsinteresser 28 653 37 143
Annen egenkapital 98 354 -23 377
Sum opptjent egenkapital 98 354 -23 377
SUM EGENKAPITAL 1 303 518 1 190 277
STATSKASSELÅN 700 000 700 000
Pensjonsforpliktelser 23 835 29 740
Utsatt skatt 22 143 24 637
Andre avsetninger for forpliktelser 32 192 39 193
SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER 78 170 93 570
Ansvarlig lånekapital 1 980 1 980
Pantelån 877 821 973 857
Øvrig langsiktig gjeld 20 113 23 475
SUM LANGSIKTIG GJELD 899 914 999 312
Påløpne renter 25 897 23 540
Leverandørgjeld 6 113 11 017
Betalbar skatt 5 729 2 749
Skyldige offentlige avgifter 5 139 5 108
Skyldig utbytte 4 134 938
Øvrig kortsiktig gjeld 153 992 120 962
SUM KORTSIKTIG GJELD 201 004 164 314
SUM GJELD 1 179 088 1 257 196
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 182 606 3 147 473