Eiendomsinvesteringer

Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. 

Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst.

Siva har investert i eiendom over hele Norge i over 50 år med formål om å legge til rette for industri og lønnsom næringsutvikling. Fra de første industrivekstanleggene på 60- og 70-tallet og fram til dagens investeringer for framtidsrettet industri, industrielle og kunnskapsbaserte innovasjonssenter har Siva investert på mer enn 70 steder i hele Norge. Siva er en tålmodig eiendomsinvestor med mål om at industri, næringsliv og kompetansemiljø skal utvikles for framtidens behov.

Siva er en etterspurt partner for investering i eiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekter som krever omfattende samhandling med mange involverte. I prosjektene bidrar Siva med kompetanse, nettverk, kapital og skal være utløsende for investeringen.

Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset industrien og næringslivets behov. Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling eller økt vekst. Vi har et særlig ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på risikovillig kapital.

Bærekraft

Siva har bærekraft høyt på agendaen. Som byggherre har Siva satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR standard. Dette er en internasjonalt anerkjent metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper som bidrar til å skape bevissthet blant eiere, leietakere, prosjekterende og driftsansvarlige rundt fordelene ved å se bærekraft i et livsløpsperspektiv. BREEAM bidrar også til at man foretar vellykkede og kostnadseffektive løsningsvalg og får anerkjennelse i markedet for det man oppnår. Det settes også fokus på bærekraft ved oppgradering av eldre bygningsmasse, med mål om å oppnå rasjonell og god drift i et lengre perspektiv.

 

Siva deltar i prosjekter ut fra en helhetsvurdering basert på vårt formål om å utløse og legge til rette lønnsom industri og næringsutvikling i hele Norge. Vi legger særlig vekt prosjektets godhet, innovasjonsgrad, bærekraft og prosjektets samlede samfunnseffekt. Ved alle eiendomsinvesteringer legges til grunn en forventet avkastning på investert kapital.

Siva er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Har du et spennende eiendomsprosjekt hvor du tror Siva kan være en partner?