Eiendomsinvesteringer

Med formål om å legge til rette for industri og lønnsom næringsutvikling, har Siva i over 50 år investert i eiendom over hele Norge. Vi er en tålmodig eiendomsinvestor med mål om at industri, næringsliv og kompetansemiljø skal utvikles for framtidens behov.

Vi investerer i prosjekter som:

  • er bærekraftig
  • har komparative fortrinn
  • muliggjør ny teknologi
  • har internasjonalt potensial
  • er del av et industrielt miljø
  • er modent for investering

Hva bidrar vi med?

Siva – Selskapet for industrivekst – er en etterspurt partner for investering i eiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekter som krever omfattende samhandling med mange involverte. I prosjektene bidrar vi med kompetanse, nettverk og kapital, og skal være utløsende for investeringen.

Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset industrien og næringslivets behov. Siva bidrar til å utvikle eiendom for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling eller økt vekst. Vi har et særlig ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på risikovillig kapital.

Bærekraft

Siva har bærekraft høyt på agendaen. Som byggherre har Siva satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR standard, Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. For å oppnå en Breeam-sertifisering av nye bygg, må man allerede på skisse- og forprosjektnivå sette dette som forutsetning og gjøre de nødvendige preanalyser.

Siva deltar i prosjekter ut fra en helhetsvurdering, basert på vårt formål om å utløse og legge til rette for lønnsom industri og næringsutvikling i hele Norge. Vi legger særlig vekt på samfunnsnytte, innovasjonsgrad og bærekraft. Ved alle eiendomsinvesteringer legges en forventet avkastning på investert kapital til grunn.

 

Logo Grønn Byggallianse

 

Siva er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom.

Har du et spennende eiendomsprosjekt hvor du tror Siva kan være en partner (PDF)?