Eierskap i innovasjonsselskaper

Siva er medeier i flere enn 70 innovasjonsselskaper over hele landet. Vi er en aktiv eier som legger til rette for at innovasjonsselskapene utnytter sitt potensial og er en viktig pådriver for nyskaping i sin region.

Eierskap i innovasjonsselskaper er ett av Sivas virkemidler for å legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljøer, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Gjennom vårt eierskap er innovasjonsselskapene bundet sammen i en nasjonal struktur, hvor kompetanse og nettverk kan deles. Denne strukturen gjør det mulig å distribuere støtte til næringslivet i hele landet på en effektiv måte.

Innovasjonsselskapene bidrar med kompetanse og relevante tjenester for nyetableringer og eksisterende næringsliv i hele landet. Mange av selskapene er operatører av Sivas inkubasjons- og næringshageprogram, og har oppdrag fra andre aktører i virkemiddelapparatet, kommuner, fylkeskommuner og private aktører. Eksempler på slike oppdrag kan være kommunenes førstelinjetjeneste, det nasjonale klyngeprogrammet og investeringsfond.

God eierstyring

God eierstyring og selskapsledelse har stor betydning for å fremme resultater i den etablerte infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling. Det er også viktig for å redusere risikoen ved virksomheten, sikre verdiene som er investert, og en positiv verdiutvikling, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk.

Siden 2014 har Siva handlet etter en eierskapspolicy som angir overordnede retningslinjer for hvordan Siva skal opptre som eier i innovasjonsselskapene.

Siva skal ha en profesjonell og forutsigbar utøvelse av eierskapet, herunder ha et tydelig skille mellom Sivas rolle som forvalter av næringsrettede virkemidler og som eier i selskapene. Ønsket om å operere som en profesjonell, statlig aktør tilsier tydelige interne retningslinjer på dette feltet. Vedtatt eierskapspolicy bygger på Statens prinsipper for god eierstyring og relevante deler av anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Bildet viser en jente som har på seg VR-briller

Styrerepresentasjon

Siva søker å være representert i styrene til innovasjonsselskaper som er strategisk viktige, i omstillingsprosesser eller under nyetablering. Styrevervene bekles av interne ressurser. Siva har, som nasjonal virkemiddelaktør, til enhver tid god kjennskap til beste praksis knyttet til drift av innovasjonsselskaper og utviklingen av disse. Denne kompetansen formidles til innovasjonsselskapene også via styrerommet der Siva er representert.