Næringshageprogrammet

Med en visjon om å «Utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene» bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet.

Med en visjon om å «Utvikle bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene» bidrar Siva med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet.  

Gjennom programmet bidrar Siva med 1,7 - 3,5 millioner kroner i årlig tilskudd, som næringshagen bruker til å utvikle bedrifter. Næringshagene får også tilgang til en kompetanseplattform med kurs, webinarer, nettverks- og kompetansearenaer, metodikk, maler og beste praksis for bedriftsutvikling og omstilling. Sivas oppgave er å bidra til at programoperatørene utvikles til relevante og sterke næringshager for industri og næringsliv.    

Næringshagene er programoperatører av Sivas næringshageprogram, og består av innovasjonsselskap med privat aksjemajoritet som sammen med andre relevante aktører utgjør et relevant og sterkt innovasjonsmiljø. Næringshagene skal utvikle og tilby relevante tjenester til bedrifter for å bidra til vekst og omstilling av industri og næringsliv. Næringshagene initierer og tilrettelegger for relevante kompetanse- og nettverksaktiviteter, og tilbyr faglige tjenester, rådgivning og verktøy som er relevant for små og mellomstore bedrifter. Per 15. juni 2023 er 39 næringshager operatører av det nasjonale næringshageprogrammet. 

Hovedmålsettingen til næringshageprogrammet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Programmet har følgende mål:  

 • Økt verdiskaping 
 • Flere bærekraftige bedrifter 
 • Nye markedsmuligheter 
 • Økt digitalisering og industriutvikling 
 • Tilgang til relevante nettverk 
 • Relevant og effektivt virkemiddel for bedriftene i Distrikts-Norge 
 • Økt samhandling mellom relevante virkemidler 

Næringshageprogrammet er finansiert av fylkeskommunene gjennom Kommunal- og distriktsdepartementets kapittel 553
post 61 «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling». Fylkeskommunene er oppdragsgivere for programvirksomheten. Innsatsen skal bidra til vekstkraftig næringsliv i regioner og distrikt. Støtte til næringshager skal hovedsakelig skje innenfor virkeområdet distriktsrettet investeringsstøtte.

Programstyret består av følgende representanter:

 • Gunn Claire Westad, Rogaland (styreleder)
 • Mette Nora Sætre, Vestland
 • Birgit Aasgaard Jenssen, Innlandet
 • Wenche Fresvik, Agder
 • Terje Gustavsen, Nordland

Observatører:

 • Rigmor Fardal, Forskningsrådet
 • Nina Broch Mathisen, Innovasjon Norge
 • Benedikte Olafsen Gyribye/Anne Merethe Halpern, Kommunal- og distriktsdepartementet
seks personer som legger hendene over hverandre

Programbeskrivelse og programveileder

Programbeskrivelsen presenterer hovedelementer i satsingen, krav til operatørene, målekriterier mm.