Norsk katapult

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr og kompetanse. Katapultsentre gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Dette gjør veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri.

Norsk katapult på to minutter

Ambisjonen er å bygge en infrastruktur for innovasjon med syv-ni nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Enklere for innovative bedrifter

Et katapultsenter skal tilby fasiliteter og kompetanse for å teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser.

Utnyttelse av eksisterende utstyr og fasiliteter blir vesentlig. Senteret skal derfor dels anskaffe og leie ut eget utstyr, og dels formidle bruk av eksisterende utstyr som eies av andre. Noe utstyr vil være tilgjengelig i senteret, mens annet vil kunne være plassert andre steder. Fasiliteter og utstyr skal kunne benyttes av brukere fra ulike bransjer og sektorer, for en kortere eller lengre periode.

Støtte til katapultprosjekt. Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inn til 100 000 kroner til katapultprosjekt via en næringshage eller fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Gå til norskkatapult.no.

Formål og mål

 • Formål: Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon

Det er definert mål for henholdsvis ordningen, katapult-sentrene og for bedriftene som benytter seg av sentrene.

 1. Ordningen bidrar til utvikling av en struktur med velfungerende katapultsentre som:
  1. dekker en stor del av næringslivets behov for testing, simulering og visualisering
  2. utnytter eksisterende utstyr og fasiliteter
  3. utvikler og tilbyr ny og oppdatert kompetanse, som lett spres og bygges videre på
  4. søker samarbeid og utnytter hverandres kompetanse e. utvikler synergier med øvrige virkemidler
 2. Katapultsenteret tilbyr utstyr, kompetanse og fasiliteter for testing, simulering og visualisering som:
  1. er etterspurt av bedrifter i mange bransjer og sektorer
  2. retter seg spesielt mot små- og mellomstore bedrifter
  3. gir driftsbalanse fra år fire
 3. Bedrifter opplever at bruk av katapultsenteret gir:
  1. lettere tilgang til å teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser
  2. raskere, rimeligere eller bedre evne til å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
Norsk katapult primær

Programbeskrivelsen

Programbeskrivelsen presenterer hovedelementer i satsingen, krav til operatørene, målekriterier mm.

Bildet viser et skjermbilde av en brosjyre om ordningen Norsk katapult

Fakta om Norsk katapult

Norsk katapult bidrar til omstilling og bærekraftig norsk industriproduksjon.

Siva forvalter ordningen Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og
fiskeridepartementet. Ordningen skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge.