Status likestilling og mangfold

Siva arbeider for likestilling og mot diskriminering. Vi jobber for et arbeidsmiljø som gjenspeiler verdiene; Engasjert, profesjonell og åpen. Siva jobber for at arbeidsmiljøet skal være preget av respekt og likeverd, og ønsker å motvirke til utenforskap i samfunnet.

Siva er forpliktet til å sikre en inkluderende arbeidskultur, og skal gi like muligheter og rettferdig behandling til alle ansatte. Siva godtar ingen form for trakassering eller diskriminering basert på rase, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering, nasjonal opprinnelse, alder eller funksjonshemning.

Sivas arbeid for likestilling og mot diskriminering

Siva har gjennom sin policy for likestilling og mangfold, etiske retningslinjer og bærekraftstrategien forpliktet seg til å respektere menneskerettighetene og jobbe aktivt med mangfold- og likestilling.

Kjønnsbalanse er viktig for selskapet, både i ledelsen og andre stillinger. Lik lønn for arbeid av lik verdi vurderes og praktiseres så langt som mulig basert på objektive kriterier.

Siva har beskrevet retningslinjer i policydokumenter og har nulltoleranse for alle former for diskriminering, trakassering og vold. Det er etablert prosedyre og veiledning for varsling og håndtering av konflikter, mobbing og trakassering.

Som en del av vernerunden, og i medarbeiderundersøkelsen stilles det konkrete spørsmål knyttet til trakassering, forskjellsbehandling og diskriminering. Spørsmålene stilles både åpent og anonymt sånn at det vil bli avdekket hvis det oppstår situasjoner, og noe som gjør at vi kan sette inn målrettet tiltak dersom uønskede forhold blir avdekket. Dette rapporteres videre under i dokumentet.

Medarbeidere skal oppleve faglig og personlig utvikling gjennom ulike faser i karrieren, samt kunne ha et balansert forhold mellom arbeidsliv og privatliv. Den enkelte medarbeiders muligheter for faglig og personlig utvikling skal være uavhengig av kjønn, alder, utdanning, bakgrunn og opprinnelse.

Lønns- og arbeidsvilkår

 • Alle ansatte skal ha lik mulighet til lønnsmessig utvikling, også ved foreldrepermisjon.
 • Alle beholder sin lønn ut over 6 G ved foreldrepermisjon, uavhengig av kjønn.
 • Siva betaler fullt ut feriepenger av sykepenger og fødselspenger.

Det gjennomføres årlig utviklingssamtale og «tett på samtale» med alle ansatte i organisasjonen. I tillegg er følgende tiltak gjennomført i 2022:

 • Organisasjonssamlinger
 • Allmøter
 • Felles temalunsjer

Rekruttering

I rekrutteringsprosesser er det et mål å sikre en profesjonell prosess for å øke treffsikkerhet, hindre diskriminering av noen art. Siva jobber aktivt, målrettet og innovativt for å utnytte teknologi og arbeidskrafts reserverer for å sikre mangfold og inkludering.

Tiltak iverksatt som del av daglig drift:

 • Fokus på en profesjonell onboarding av alle nyansatte.
 • Alle ansatte må gjennomgå foreliggende policyer gjennom Simployer Talent og kvittere ut at dette er gjennomført.

Gjennomførte tiltak i 2022:

Ny rammeavtale med nytt rekrutteringsselskap

Forfremmelse og utviklingsmuligheter

Siva er en kompetanseorganisasjon og medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Vi har derfor flere tiltak som skal sikre like muligheter til faglig og personlig utvikling.

Tiltak iverksatt som del av daglig drift:

 • Alle medarbeidere følges opp gjennom årlige medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler.
 • Ordninger for fri i forbindelse med studier.
 • I rekrutteringsprosesser velges intern utlysing dersom stillingen kan dekkes av interne ressurser. Fast ansatte prioriteres fremfor eksterne, dersom det ikke er signifikante forskjeller i forhold til kompetansekravene for stillingen

Gjennomførte tiltak i 2022:

Vi etterlever gjeldende prosedyrer og praksis.

Inkludering og tilrettelegging

Siva har gode velferdsordninger som skal sikre god tilrettelegging for ansatte.

Vi har følgende tiltak som en del av daglig drift:

 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontor.
 • Mulighet for støttesamtaler med bedriftshelsetjenesten. Nyansatte blir innkalt tre måneder etter oppstart. Ellers etter behov.
 • Tilbud om influensavaksine.
 • Utvidet rett til egenmeldingsdager (inntil 5 egenmeldingsdager)
 • Helseforsikring som sikrer rask diagnostisering, legespesialist hjelp, operasjon /behandling, fysioterapi og psykologhjelp.
 • Alle ansatte får arbeidsplassvurdering og tilpasning av utstyr ved oppstart ved Bedriftshelsetjenesten. Ellers ved behov.
 • Omfattende tilrettelegging og arbeidsutprøving ved sykefravær.

Gjennomførte tiltak i 2022:

Ved sykefravær følges oppfølgingsplan etter NAVs anbefalinger i tett dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Muligheter til å kombinere jobb og familieliv

Siva har en livsfaseorientert personalpolitikk og vektlegger fleksibilitet og tilrettelegger for at det skal være en god balanse mellom arbeid og fritid. Det er implementert følgende tiltak ut over lovfestede rettigheter til permisjoner, redusert stilling mv:

 • Fleksible arbeidstidsløsninger. Vi har særavtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.
 • Mulighet for å arbeide hjemmefra.

Gjennomførte tiltak i 2022:

Tett oppfølging fra ledere til ansatte for å regulere fleksitid.

Trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

I våre etiske retningslinjer har vi nedfelt nulltoleranse for enhver form for trakassering.

Medarbeiderundersøkelsen

Siva gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser for å måle pulsen i organisasjonen.  Resultatene fra undersøkelsen benyttes for å kunne bekrefte/avkrefte om det arbeidet vi gjør har effekt. Og ikke minst kunne iverksette tiltak der hvor vi avdekker avvik. Dette diagrammet viser utdrag av undersøkelsen.

Gjennomførte tiltak i 2022

Etter resultater fra medarbeiderundersøkelser, gjennomgås disse i allmøter og avdelingsmøter for videre bearbeidelse. Det settes opp 2 bevaringspunkter og 2 forbedringspunkter som det skal jobbes aktivt med i alle avdelinger.

Mål og handlingsplan 2022-2024

Vi har definert fire mål med tiltak i en handlingsplan som regelmessig vil bli rapportert til styre, i ledergruppen og ellers i organisasjonen, samt evaluert og revidert som følge av utviklingen.

Mål