Siva i tall

Trykk på tallene for mer informasjon.

Inkubasjonsprogrammet

39 næringshager i Siva sitt næringshageprogram jobbet i 2023 aktivt for å utvikle 2544 målbedrifter. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2022 på 15,8 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig verdiskaping i 2022 var 7,8 millioner kroner. Om lag 85 prosent av målbedriftene hadde positiv verdiskaping i 2022.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Næringshageprogrammet

39 næringshager i Siva sitt næringshageprogram jobbet i 2022 aktivt for å utvikle 3.162 bedrifter. Dette er 32 flere bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2021 på 29,3 milliarder kroner. Dette er 5,2 milliarder kroner mer enn året før.

Målbedriftene i næringshageprogrammet hadde en akkumulert verdiskaping fra 2012 til 2021 på 168,7 milliarder kroner. I de ulike årene varierer gjennomsnittlig verdiskaping fra 6,7 millioner kroner til 8,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av målbedriftene opplever årlig vekst i egen verdiskaping. Analysene relatert til verdiskaping viser at målbedriftene i næringshagene er større enn inkubatorbedriftene målt ved økonomiske resultater.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Eierskapsvirksomheten

Siva har eierskap i 71 innovasjonsselskaper, og investerte 3,2 millioner kroner i 2023 gjennom aksjekjøp og emisjoner.

Høsten 2023 gjennomførte BDO en undersøkelse på vegne av Siva rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene.

Resultatene viser at Siva fortsatt oppleves som en eier med unik og relevant kompetanse, og med kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper som øvrige eiere ikke besitter. Siva oppleves som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer og kompetansen Siva innehar som eier i flere innovasjonsselskaper, oppleves som komplementær i styrerommet.

Norsk katapult

Ordningen Norsk katapult skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. 

I dag er fem katapultsentre og åtte -noder (pilot) med i ordningen. 

Eiendomsporteføljen

Areal og utleiegrad

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2022 eierskap i 42 bygg med 311 leieforhold, på til sammen 247 000 kvadratmeter. 

I løpet av året er det solgt flere industrianlegg, samtidig som nye bygg er reist. Utleiegraden har en marginal økning, fra 88 til 89 prosent. I tillegg til dette er Siva minoritetseier i ti eiendomsselskaper.

Investeringer

I 2022 mottok Siva 46 henvendelser om mulige eiendomsinvesteringer. Samlet utgjør henvendelsene i 2022 en estimert totalinvestering på fem milliarder kroner. 

Dette er prosjekter innenfor ulike bransjer, teknologier, geografisk plassering, størrelse og modenhet før eventuell investering. 

Avkastning

Årets driftsresultat er på 13,5 millioner kroner, og snittavkastning siste fem år er på 7,32 prosent. Dette er godt over avkastningskravet på 3,81 prosent for samme periode. 

Egenkapitalavkastningen for 2022 er negativ med 13,58 prosent og har direkte sammenheng med nedskrivningen av finansielle eiendeler.