Siva i tall

Trykk på tallene for mer informasjon.

Inkubasjonsprogrammet

35 inkubatorer i Siva sitt inkubasjonsprogram jobbet i 2023 aktivt for å utvikle 2061 bedrifter. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2022 på 758 millioner kroner. 

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Næringshageprogrammet

39 næringshager i Siva sitt næringshageprogram jobbet i 2023 aktivt for å utvikle 2.544 bedrifter. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2022 på 15,8 milliarder kroner. 

Gjennomsnittlig verdiskaping i 2022 var 7,8 millioner kroner. Om lag 85 prosent av målbedriftene hadde positiv verdiskaping i 2022. Analysene relatert til verdiskaping viser at målbedriftene i næringshagene er større enn inkubatorbedriftene målt ved økonomiske resultater.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Eierskapsvirksomheten

Siva har eierskap i 71 innovasjonsselskaper, og investerte 3,2 millioner kroner i 2023 gjennom aksjekjøp og emisjoner.

Høsten 2023 gjennomførte BDO en undersøkelse på vegne av Siva rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene.

Resultatene viser at Siva fortsatt oppleves som en eier med unik og relevant kompetanse, og med kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper som øvrige eiere ikke besitter. Siva oppleves som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer og kompetansen Siva innehar som eier i flere innovasjonsselskaper, oppleves som komplementær i styrerommet.

Norsk katapult

Ordningen Norsk katapult skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. 

I dag er fem katapultsentre og åtte -noder (pilot) med i ordningen. 

Eiendomsporteføljen

Areal og utleiegrad

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2023 majoritetseierskap i 42 bygg med 307 leieforhold, på til sammen 219 000 kvadratmeter. 

I løpet av året er det solgt flere industrianlegg, samtidig som nye bygg er reist. Utleiegraden har en marginal nedgang, fra 89 til 88 prosent. I tillegg til dette er Siva minoritetseier i ti eiendomsselskaper.

Investeringer

I 2023 mottok Siva rundt 50 henvendelser om mulige eiendomsinvesteringer. Dette er på samme nivå som i 2022. Samlet utgjør henvendelsene i 2023 en estimert totalinvestering på bortimot åtte milliarder kroner. 

Dette er prosjekter innenfor ulike bransjer, teknologier, geografisk plassering, størrelse og modenhet før eventuell investering. 

Avkastning

Siva Eiendom Holding AS (SEH) leverte et negativt driftsresultat på -18 millioner kroner. Dette er en nedgang 31,3 millioner kroner fra 2022. Nedgangen skyldes primært nedskrivninger av driftsmidler. Negativt årsresultat etter skatt på -77,8 millioner kroner forklares ved tap på salg av aksjeposter i GC Rieber Eiendom AS, i tillegg til økte rentekostnader. Snittavkastning siste fem år på 6,57 prosent er over kravet på 4,18 prosent. 

Egenkapitalavkastningen for 2023 er negativ med -3,3 prosent og har direkte sammenheng med nedskrivning av eiendomsverdi, tap på aksjesalg og økte finanskostnader.