Siva i tall

Trykk på tallene for mer informasjon.

Inkubasjonsprogrammet

34 inkubatorer i Siva sitt inkubasjonsprogram jobbet i 2018 aktivt for å utvikle 2.081 bedrifter. Dette er 102 flere bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2017 på 1,2 milliarder kroner. Dette er 168 millioner mer enn året før.

Fra 2000 til 2010 er det utviklet om lag 1.500 nye bedrifter gjennom inkubasjonsprogrammene, disse har stått for en verdiskaping på 8 milliarder kroner (driftsresultat og lønnskostnader) og en skattegenerering på 2, 9 milliarder kroner.

Akkumulert verdiskaping for målbedriftene i inkubasjonsprogrammet fra 2012 til 2017 utgjorde 4,7 milliarder kroner. Gjennomsnittlig verdiskaping i disse årene varierte fra 704 623 kroner til 1,46 millioner kroner. Rundt halvparten av inkubatorbedriftene hadde årlig en positiv verdiskaping 2012-2017, og mellom 50 % og 58,9 % av bedriftene opplevde årlig vekst i verdiskapingen.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Næringshageprogrammet

40 næringshager i Siva sitt Næringshageprogram jobbet i 2018 aktivt for å utvikle 2.227 bedrifter. Dette er 206 flere bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2017 på 1,9 milliarder kroner. Dette er 199 millioner mer enn året før.

Målbedriftene i næringshageprogrammet hadde en akkumulert verdiskaping fra 2012 til 2017 på 71,5 milliarder kroner. I de ulike årene varierer gjennomsnittlig verdiskaping fra 6,7 millioner kroner til 8,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av målbedriftene opplever årlig vekst i egen verdiskaping. Analysene relatert til verdiskaping viser at målbedriftene i næringshagene er større enn inkubatorbedriftene målt ved økonomiske resultater.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Eierskapsvirksomheten

Siva har eierskap i 74 innovasjonsselskaper, og investerte 628 000 kroner i 2019 gjennom aksjekjøp og emisjoner.

I januar 2020 gjennomførte BDO en undersøkelse på vegne av Siva rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene. Undersøkelsen viser tydelig at Siva er avgjørende i etablering og utvikling av innovasjonsselskapene. 86 prosent av respondentene svarer i undersøkelsen at Siva har kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper som øvrige eiere ikke har. Resultatene viser også at Siva har komplementære ressurser, som nettverk, kompetanse og erfaring ervervet gjennom sin nasjonale rolle, som kommer innovasjonsselskapene til gode.

Norsk katapult

To katapult-sentre ble utnevnt i oktober 2017 og tre katapult-sentre ble utnevnt i juni 2018. Det  tar tid å etablere et slikt senter og det ble i 2019 gjennomført 670 katapult-prosjekter.

Eiendomsporteføljen

Areal og utleiegrad

Siva har eierskap i 36 eiendomsselskap hvorav 12 heleide, fire majoritetseide og 20 deleide. Eiendomsporteføljen består av 115 eiendommer på til sammen 514 000 kvm fordelt på over 700 leietakere.

I 2018 var utleiegraden 84 % som er uendret fra 2017. Til tross for at det i 2018 ble solgt fullt utleid eiendom, er utleiegraden på porteføljenivå opprettholdt. Utleiegrad viser samlet antall utleide kvadratmeter målt mot porteføljens totalareal.

Forespørsel om investering

I 2018 mottok Siva henvendelser med en totalinvestering på 2,2 milliarder kroner. Dette er prosjekter av høyst ulik karakter og modenhetsgrad.

Avkastning

Snittavkastning på eiendomsporteføljen ble i 2018 beregnet til 4,5 %. Det forventes at avkastningen minimum skal tilsvare fem-års rullerende snitt av 10-års statsobligasjonsrente, med et risikopåslag på 2,0 prosentpoeng. I 2018 ga det et avkastningskrav på 3,8 %. Det foreligger betydelige merverdier i eiendomsporteføljen utover bokført som ikke hensyntas i tallene over.