Siva i tall

Trykk på tallene for mer informasjon.

Inkubasjonsprogrammet

33 inkubatorer i Siva sitt inkubasjonsprogram jobbet i 2022 aktivt for å utvikle 2291 bedrifter. Dette er 111 færre bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2021 på 4,6 milliarder kroner. Dette er 400 millioner mindre enn året før.

Akkumulert verdiskaping for målbedriftene i inkubasjonsprogrammet fra 2012 til 2021 utgjorde 18,6 milliarder kroner. Gjennomsnittlig verdiskaping i disse årene varierte fra 729 867 kroner til 2,3 millioner kroner. Rundt halvparten av inkubatorbedriftene hadde årlig en positiv verdiskaping 2012-2021, og mellom 51,5 prosent og 59 prosent av bedriftene opplevde årlig vekst i verdiskapingen.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Næringshageprogrammet

39 næringshager i Siva sitt næringshageprogram jobbet i 2022 aktivt for å utvikle 3.162 bedrifter. Dette er 32 flere bedrifter enn året før. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping i 2021 på 29,3 milliarder kroner. Dette er 5,2 milliarder kroner mer enn året før.

Målbedriftene i næringshageprogrammet hadde en akkumulert verdiskaping fra 2012 til 2021 på 168,7 milliarder kroner. I de ulike årene varierer gjennomsnittlig verdiskaping fra 6,7 millioner kroner til 8,8 millioner kroner. Mer enn halvparten av målbedriftene opplever årlig vekst i egen verdiskaping. Analysene relatert til verdiskaping viser at målbedriftene i næringshagene er større enn inkubatorbedriftene målt ved økonomiske resultater.

Gir høyere verdiskaping

I midtveisevalueringen ble for første gang den økonomiske utviklingen til målbedriftene i næringshageprogrammet og inkubasjonsprogrammet sett opp mot sammenlignbare bedrifter som ikke har vært en del av Sivas programmer. Resultatene fra analysene viser at verdiskapingen i bedrifter tilknyttet Sivas programmer er høyere enn for sammenlignbare bedrifter etter tre år. Disse funnene har senere blitt bekreftet i en evaluering SSB gjennomførte i 2018.

Eierskapsvirksomheten

Siva har eierskap i 71 innovasjonsselskaper, og investerte 2,55 millioner kroner i 2022 gjennom aksjekjøp og emisjoner.

I januar 2022 gjennomførte BDO en undersøkelse på vegne av Siva rettet mot styreledere i innovasjonsselskapene.

Resultatene viser at Siva fortsatt oppleves som en eier med unik og relevant kompetanse, og med kompetanse på etablering og utvikling av innovasjonsselskaper som øvrige eiere ikke besitter. Siva oppleves som en aktiv, strategisk bidragsyter i selskapenes styrer og kompetansen Siva innehar som eier i flere innovasjonsselskaper, oppleves som komplementær i styrerommet. Resultatene viser også at Sivas eierskap i mange tilfeller var avgjørende for at selskapet ble etablert.

Norsk katapult

To katapult-sentre ble utnevnt i oktober 2017 og tre katapult-sentre ble utnevnt i juni 2018. Det  tar tid å etablere et slikt senter og det ble i 2019 gjennomført 670 katapult-prosjekter.

Eiendomsporteføljen

Areal og utleiegrad

Eiendomsvirksomheten har ved utgangen av 2022 eierskap i 42 bygg med 311 leieforhold, på til sammen 247 000 kvadratmeter. 

I 2018 var utleiegraden 84 % som er uendret fra 2017. Til tross for at det i 2018 ble solgt fullt utleid eiendom, er utleiegraden på porteføljenivå opprettholdt. Utleiegrad viser samlet antall utleide kvadratmeter målt mot porteføljens totalareal.

Forespørsel om investering

I 2018 mottok Siva henvendelser med en totalinvestering på 2,2 milliarder kroner. Dette er prosjekter av høyst ulik karakter og modenhetsgrad.

Avkastning

Snittavkastning på eiendomsporteføljen ble i 2018 beregnet til 4,5 %. Det forventes at avkastningen minimum skal tilsvare fem-års rullerende snitt av 10-års statsobligasjonsrente, med et risikopåslag på 2,0 prosentpoeng. I 2018 ga det et avkastningskrav på 3,8 %. Det foreligger betydelige merverdier i eiendomsporteføljen utover bokført som ikke hensyntas i tallene over.