Om Siva

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

Utvikler, eier og finansierer

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapultsentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Bildet viser en mann i vernedrakt som står foran gnister på en industriplass

Raskere vekst og utvikling

Gjennom sivastrukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Forsterker effekten

Sivastrukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

Bildet viser en jente som har på seg VR-briller

Oppdrag og vedtekter

Siva har ifølge vedtektene som formål, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, å være statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Vi har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Siva mottar hvert år et oppdragsbrev som er styrende for prioriteringene i virksomheten. Med overføring av oppdragsgiveransvaret for inkubasjons- og næringshageprogrammet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til de nye fylkeskommunene fra 2020 vil Nærings- og fiskeridepartementet, og hver av de nye fylkeskommunene sende Siva et oppdragsbrev.

Virkemiddel for vekstkraft

Siva ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Vi er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap, for utvikling av bedrifter, og for utvikling av nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

Hovedmålet for Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

  1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt.
  2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastning.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Vi ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene. Over 9 000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.