Innovasjonsbygget reiser seg

occ3 wide

Siva var avgjørende for at Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark ble bygget. I en ny rapport får Siva gode karakterer for eiendomsvirksomheten.

Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende, ifølge en ny rapport. Rådet for fremtiden er fortsatt satsing på kunnskaps- og forskningssentre med vekt på samhandlingsaktiviteter mellom leietakere.

Det majestetiske bygget til Oslo Cancer Cluster er nesten ferdig. Offisiell åpning er i august. Foto: Elisabeth B. Ellingsen.
Det majestetiske bygget til Oslo Cancer Cluster er nesten ferdig. Offisiell åpning er i august. Foto: Elisabeth B. Ellingsen.

Et eksempel på investering i kunnskaps- og forskningssentre er den den 36.000 m2 store bygningen som reiser seg ved siden av Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet. Oslo Cancer Cluster (OCC) Innovasjonspark åpnes offisielt i august. Siva har spilt en avgjørende rolle for at prosjektet kunne realiseres.

Målet med OCC er å korte ned tiden det tar å utvikle nye behandlingsmetoder for kreft. Hele verdikjeden fra forskning til legemiddelindustri skal få plass i Innovasjonsparken. I tillegg skal Ullern videregående skole ligge i bygningen, noe som vil gi elevene mulighet til å lære om forskning og entreprenørskap på en daglig basis.

Initiativtaker Jónas Einarsson.
Initiativtaker Jónas Einarsson ønsker å gjøre Oslo Cancer Cluster til et “Global Centre of Expertise”.

– Vi ønsker å bli et «Global Center of Expertise». Verden er markedet, og våre forskere og bedrifter er globale fra dag én. Vi har også utenlandske medlemmer som kommer til å ha sine Norges-kontorer i Innovasjonsparken på grunn av nærheten til det spennende kreftforskning- og utviklingsmiljøet som OCC er, sier initiativtaker Jónas Einarsson.

I Innovasjonsparken skal også OCC Inkubator etableres, for å sette fart på kommersialiseringen av innovativ kreftbehandling basert på kreftforskningen ved norske sykehus og forskningsinstitusjoner. Det blir kort vei mellom forskere, behandlere og bedriftene, i tillegg til et faglig samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

Solid eier

Historien om OCC startet formelt sett i 2006, men er basert på en lang tradisjon for kreftforskning og behandling som startet i 1932, da Radiumhospitalet ble åpnet. Det var derfor aldri tvil om at Innovasjonsparken måtte bygges i umiddelbar nærhet til Radiumhospitalet på Montebello i Oslo.

– At Siva ble med var utløsende for at dette i det hele tatt kunne realiseres

Siva kom inn i prosjektet med kompetanse og kapital for to år siden. Da hadde prosjektet gått på et skjær og trengte løftekraft. Siva bidrar med aktivt eierskap i Innovasjonsparken. OCC Inkubator er også tatt opp som en del av Sivas inkubasjonsprogram, og Siva har gitt langsiktig støtte til OCC Inkubator på 15 millioner kroner over 10 år.

– Det er fint å ha solide eiere på eiendoms- og utviklingssiden. At Siva ble med var utløsende for at dette i det hele tatt kunne realiseres, sier Jónas Einarsson.

Han tror at det ikke hadde vært mulig å realisere dette uten Siva. Initiativtakerne hadde ikke klart å finne noen privat aktør som ville investere kapital da Siva kom med i prosjektet.

– Det har vært en veldig bra samarbeid med Siva. Adm.dir i Siva, Espen Susegg, har vært engasjert fra dag 1, og han sitter fortsatt i styret, sier Einarsson.

Arbeidsplasser

Menon Business Economics har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet evaluert Sivas eiendomsvirksomhet. I rapporten vurderer Menon dagens begrunnelse for Sivas eiendomsinvesteringer. Rapporten analyserer porteføljeforvaltning, drift og organiseringen i konsernet. Den gir også anbefalinger om hvordan virksomheten bør innrettes i fremtiden.

– Siva har vært utløsende for etableringen av mange store industribygg gjennom mange år. Disse industribyggene har gitt et betydelig antall arbeidsplasser. Det er ingen tvil om at dette har blitt utløst av Sivas investeringer. Så kan man spørre om disse arbeidsplassene ville ha kommet uansett. Det er det selvsagt umulig å svare på i etterkant, sier Erik W. Jakobsen som er partner og styreleder i Menon.

– Vi har i stedet lagt til grunn at industriarbeidsplasser som er skapt i distriktene ikke ville blitt etablert uten Siva, mens arbeidsplassene i sentrale strøk i hovedsak fortrenger andre arbeidsplasser, sier han.

Han sier dette om synergieffekten mellom eiendomsvirksomheten og innovasjonsvirksomheten:

– Siva påvirker kunnskapsutvikling og innovasjon fordi de går inn som medeiere i industribygg. Siva kombinerer eiendoms- og innovasjonskompetansen til utvikling av design slik at byggene blir best mulig egnet.

– Når det gjelder sammensetningen av leietakere så påvirker Siva dette i en innovasjonsretning. Mens private eiere ønsker store leietakere som forplikter seg til å leie store arealer, så vil Siva ønske å ha en kombinasjon av store og mindre bedrifter og kunnskapsaktører som komplementerer hverandre slik at det utvikles ny kunnskap mellom dem, sier han.

Mot kunnskap og forskning

Sivas eiendomsportefølje består i hovedsak av tre typer eiendommer: Industri – og produksjonsbygg, næringsparker/næringsbygg og forsknings- og kunnskapsparker. De siste ti årene har Sivas virksomhet dreid fra industribygninger i distriktene til kunnskaps- og forskningsbaserte bygninger i byene.

– Samfunnsøkonomisk er vi forbi industribygningene. Selv om Siva er utløsende, så retter ikke Siva opp markedssvikten i industrien.

Selskapene bør finansiere og eie bygningene selv – med mindre industrietableringen vil føre til en varig økning i sysselsettingen i regionen. I tillegg går behovet og etterspørselen etter store industribygninger ned som følge av en generell de-industrialiseringstrend, sier Jakobsen.

– Vi mener at dreiningen til kunnskaps- og forskningsbaserte bygg er fornuftig, både fordi det bidrar til kunnskapsutvikling, kunnskaps-spredning og innovasjon, og fordi det passer godt med Sivas kombinasjon av eiendoms- og innovasjonsressurser, forteller Erik Jakobsen i Menon.

– Et tilleggspoeng er at norsk næringsliv blir stadig mer kunnskaps- og innovasjonsorientert, noe som taler for å bidra til utvikling og drift av infrastruktur for kunnskapsutvikling og innovasjon. Vi anbefaler derfor at satsingen videreføres, sier Jakobsen.

Samhandling

I Sivas nye strategi legges det stor vekt på nettopp å stimulere til kunnskapsutvikling og innovasjon gjennom fasilitering av samhandling. Det innebærer at Siva ikke bare skal utløse, men også videreutvikle og forsterke næringsvirksomhet.

Evalueringen viser at Siva gjennom sin eiendomsvirksomhet så langt bare i begrenset grad har bidratt til å øke den samfunnsøkonomiske nytten gjennom å stimulere til aktivitet som sprer kunnskap i forsknings – og kunnskapsparker.  Menon mener det finnes et stort potensial for å styrke Sivas bidrag til kunnskapsspredning gjennom godt utarbeidede eiendomskonsepter.

Last ned rapporten: Evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet