Mindre papirarbeid, mer innovasjon takk!

Startuplab etablerertilskudd

Nå effektiviseres saksbehandlingen på søknader om etablererstøtte.

Fakta om etablerertilskudd:

  • Tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
  • Skal brukes til gjennomføring av nødvendige tiltak i en tidlig oppstartsfase.
  • Tilskudd i fase én, markedsavklaring, varierer fra kr. 50.000 til kr. 150.000 avhengig av prosjektets størrelse.
  • Tilskudd i fase to, kommersialisering, er på inntil kr. 800.000,-
  • Det kan ikke innvilges mer enn totalt kr. 950.000 per bedrift for begge fasene

Siva og Innovasjon Norge har startet et pilotprosjekt der tre utvalgte inkubatorer fyller ut et kort anbefalingsbrev for gründere som søker Innovasjon Norge om etablerertilskudd. Saksbehandlerne hos Innovasjon Norge kan dermed vurdere søknadene mer effektivt, og gründerne får raskere svar.

Pilotprosjektet mellom inkubatorene og Innovasjon Norges distriktskontorer startet i februar. Når pilotperioden er gjennomført vil Siva og Innovasjon Norge vurdere om opplegget skal rulles ut i hele landet.

– Noen andre har gått god for gründeren. Selve saksbehandlingen blir mye enklere.

– Dette er et viktig samarbeidsprosjekt. Målet er at gründerne og nyetablerte selskap skal møte et effektivt og helhetlig virkemiddelapparat, hvor Sivas infrastruktur benyttes av de andre virkemiddelaktørene. Inkubatorene kjenner bedriftene veldig godt, og i praksis vil mange av de bedriftene de anbefaler være bedrifter som de har i inkubatoren. Inkubatorene kommer med anbefalingen, men det er fortsatt Innovasjon Norge som tar den endelige beslutningen, sier Randi Torvik, som er seksjonsleder for inkubasjon i Siva.

Spesialrådgiver Anne Mette Hoel i Innovasjon Norge mener ordningen vil effektivisere saksbehandlingen.

– Når en inkubator anbefaler en gründer til oss kan vi legge dette til grunn når vi vurderer søknaden. Noen andre har gått god for gründeren. Selve saksbehandlingen blir mye enklere. Hittil har søknadsskjemaene vært slik at det har vært altfor mye informasjon. Men den anbefalingen inkubatoren fyller ut er veldig konkret og poengtert. Dette gjør at gründeren kan få raskere behandling av sin søknad, sier Hoel.

– Siva med sine inkubatorer og Innovasjon Norge samarbeider om å få fram flere gode gründere. Vi har en felles målsetning, sier hun.

– Kapital i tidlig fase er en stor utfordring for bedriftene. Med denne ordningen får gründeren en tettere oppfølging av inkubatoren og beslutningen tas raskere, sier Randi Torvik i Siva.
– Kapital i tidlig fase er en stor utfordring for bedriftene. Med denne ordningen får gründeren en tettere oppfølging av inkubatoren og beslutningen tas raskere, sier Randi Torvik i Siva.

Tettere dialog

Randi Torvik sier at inkubatorene på denne måten blir brukt som et ledd i å effektivisere.

– Bedriftene kommer i fokus. Inkubatorene besitter tung forretningsutviklingskompetanse som blir utnyttet, sier Torvik.

Bakgrunnen for prosjektet var nettopp et ønske om et mer effektivt og samlende virkemiddelapparat.

– Flere av Innovasjon Norges distriktskontorer har mye kontakt med de lokale inkubatorene. De har sett en mulighet for å samarbeide tettere med inkubatormiljøene fordi det kommer mange spennende gründere fra disse miljøene. Distriktskontorene kom med innspill om dette til hovedkontoret. Vi har hatt mye med Siva å gjøre, men å få et samarbeid formalisert er viktig for å skape endring. Vi tok et initiativ i forhold til Siva, og da gikk det veldig raskt å få på plass prosjektet, sier Anne Mette Hoel.

Gode erfaringer

Ipark i Rogaland, StartupLab i Oslo og ÅKP i Ålesund er de tre inkubatorene som er valgt ut til pilotprosjektet. Disse har et godt idètilfang, de dekker ulike bransjer og er geografisk spredt i landet.

– At du som gründer velger å sette deg i en inkubator er også et veldig godt signal

Seniorrådgiver Pål T. Næss i Innovasjon Norges distriktskontor i Oslo, Akershus og Østfold behandler søknader som kommer inn fra gründerne som er anbefalt av StartupLab i Oslo. Han har gode erfaringer med prosjektet så langt.

– Foreløpig så virker det veldig bra. StartupLab er kritiske når de vurderer om et selskap skal få plass og ser etter mange av de samme faktorene som oss når vi vurderer etablerertilskudd. Når partnerne på StartupLab kan sende et anbefalingsbrev for et selskap, så veier det tungt. De forstår hva vi er ute etter. At du som gründer velger å sette deg i en inkubator er også et veldig godt signal, sier Næss.

Han sitter i StartupLab noen dager i måneden og sier det er nyttig å komme så nær gründerne og miljøene.

Seniorrådgiver Pål T. Næss i Innovasjon Norge behandler søknader som er anbefalt av StartupLab. Han har nytte av å jobbe nær gründerbedriftene, og sitter i StartupLab noen dager i måneden.
Seniorrådgiver Pål T. Næss i Innovasjon Norge behandler søknader som er anbefalt av StartupLab. Han har nytte av å jobbe nær gründerbedriftene, og sitter i StartupLab noen dager i måneden.

Også StartupLab er fornøyd med pilotprosjektet.

– Prinsippet om at det ikke trengs dobbelt vurdering er veldig bra, sier partner Alexander Woxen i StartupLab.

– Vi jobber tett med bedriftene og kjenner dem godt. I den første fasen så kjenner ofte ikke gründerne forutsetningene helt, og planen kan endre seg etter hvert. Da er det bedre at de vurderes på bakgrunn av den kjennskapen inkubatoren har til dem, enn at de skal bli gjort ansvarlig for en plan som endrer seg etterhvert, sier han.

Skal evalueres

Pilotprosjektet vil vare til Innovasjon Norge har fått inn ti søknader med anbefalingsbrev fra inkubatorene. Deretter skal ordningen evalueres.

– Vi skal gjøre evalueringen snart. De tilbakemeldingene jeg har fått fra Oslo viser at det har vært utrolig bra resultater. Når vi ruller ut i hele landet vil man oppnå det samme uansett hvor i landet man er, sier Anne Mette Hoel.

Hun sier at Innovasjon Norge kan tenke seg å utvide ordningen til også å omfatte andre fagmiljøer enn inkubatorer.

– Vi har mange viktige fagmiljøer i Norge. Et slikt anbefalingsbrev behøver derfor ikke begrenses til Sivas inkubatorer.  Det bør kunne komme fra både investorer, seriegründere, rådgivere i førstelinjetjenesten og andre fagmiljøer vi kjenner og har tillit til.  Her må vi tenke bredt og tilpasse samarbeidet til mulighetene i hver enkelt region.   Et eksempel kan være Norsk Mote Institutt når det kommer søknader fra en klesdesigner. Men det har vært viktig å begynne med Siva, altså etablere et nasjonalt, strategisk samarbeid om et felles løft på gründersatsingen.  Det er også viktig med piloter for å få praktisk erfaring før videre utrulling. Jo flere faglige ressurser som kan være med å gi en anbefaling, jo bedre beslutningsgrunnlag har vi for hvilke gründere vi velger å satse på, sier Anne Mette Hoel.