Rom til å vokse

espen 2

Det er nå det skjer. Verden er i omstilling og norsk økonomi med den. Oljesektoren møter en ny hverdag, globaliseringen øker og konkurransen blir sterkere. Næringslivet må fornye seg. Norge må fornye seg. Situasjonen er utfordrende, men den åpner også nye muligheter.

Norge er et land med få innbyggere og mye geografi. Sivas oppgave er å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet.

I denne digitalutgaven av Siva Beretter forteller vi noen av historiene vi har vært med på å skape det siste året. De viser et støtteapparat som fungerer og et næringsliv som har blikket festet på landskapet foran seg.

I snart 50 år har Siva støttet opp om utvikling av nytt næringsliv i Norge, gjennom eiendomsinvesteringer, eierskap og utviklingsmidler. I dag er omlag 45 næringshager og nesten like mange inkubatorer over hele landet en del av vårt nettverk, til sammen utgjør disse en finmasket og unik infrastruktur for vekst og innovasjon. Denne er på sitt beste når gode ideer, kapital og pågangsmot kan arbeide med ekspertise og FoU resultater.

– Sterkere økonomi, større geografisk nedslagsfelt og et utvidet tjenestetilbud i næringshagene er noe av resepten for økt verdiskaping i distriktene

Siva har posisjonert seg for framtiden gjennom å rendyrke sin kjernevirksomhet: Eiendom, eierskap og utvikling. Selskapet har vært gjennom en omfattende innsparings- og effektiviseringsprosess i året som har gått. De administrative driftskostnadene er redusert. Organisasjonen har større handlekraft. Mer penger går ut i miljøene.

By og land

Våre innovasjonsselskaper er kraftsentre for innovasjon og utvikling. Dersom du trenger hjelp til å starte bedrift, eller utvikle bedriften din, kan du oppsøke en næringshage eller inkubator i ditt nærmiljø og bli en del av Norges største innovasjonsnettverk. Gjennom samlokalisering, nettverksbygging og tilførsel av kompetanse øker sjansen for at nye bedrifter startes opp, og at allerede eksisterende utvikler seg og vokser. Dette gir dokumenterbare resultater: I 2014 var over 3000 bedrifter tilknyttet vårt nettverk, vel 1000 av dem nykommere. Over 60 % av bedriftene opplevde vekst, flere mer enn doblet omsetningen. Vi er med god grunn stolte over tallene vårt nettverk er med på å virkeliggjøre.

En evaluering gjennomført av Menon Business Economics i 2015 konkluderer med at Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende, og at den bør beholdes som et offentlig virkemiddel.

Utløser privat kapital

Sivas eiendomsvirksomhet har en dokumentert positiv effekt på norsk næringsutvikling. Den er en sentral del av vårt samfunnsoppdrag. Den bidrar til å senke barrierer for etablering av ny virksomhet og utvikling av eksisterende.

En evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet i perioden 2003-2013, gjennomført av Menon Business Economics som oppfølging av Stortingsmelding nr. 22 – Verktøy for vekst, konkluderer med at «Sivas eiendomsvirksomhet er samfunnsøkonomisk lønnsom og velfungerende, og bør beholdes som et offentlig virkemiddel»

80 % av våre medinvestorer svarer i en spørreundersøkelse at Sivas engasjement på eiendomssiden var avgjørende for at prosjektet ble realisert. Hver eiendomskrone fra Siva utløser i snitt 2,2 kroner fra andre. Av disse er 1,9 kroner privat kapital.

Etterspørselen etter Sivas eiendomstjenester er økende. Siva er ofte en foretrukket samarbeidspartner for utvikling av næringseiendom, fordi vi går inn i prosjektene som både tilrettelegger, partner og investor.

Et nettverk av Siva-partnere

Men vi kan og må bli enda bedre. Våre næringshager og inkubatorer er en innovasjonsplattform som kan bygges ut og styrkes. Potensialet for verdiskaping er større enn vi klarer å ta ut i dag. I fjor lanserte vi en betydelig styrking av inkubatorprogrammet, med godt resultat. Nå lanserer vi en tilsvarende satsing på næringshagene. Formålet med denne pakken er å tilføre mer kraft på tre måter: 1) Sterkere økonomi 2) Større geografisk nedslagsfelt 3) Utvidet tjenestetilbud. Den vil i hovedsak komme de beste og mest utviklingsorienterte næringshagene til gode.

– En næringshage i 2015 skal være den foretrukne samarbeidspartneren for kompetanseutveksling, kommersialisering og utvikling i sitt nærområde

Denne forsterkingen av næringshageprogrammet inneholder også en klar utfordring og ansvarliggjøring av miljøene: Næringshagene må, i større grad enn tidligere, søke sammen og etablere sterke nettverk – regionalt, nasjonalt og internasjonalt. De må ta modige valg og utvikle metoder for å utløse en større del av innovasjonspotensialet i sine regioner og sitt nærmiljø. De må være profesjonelle nyskapere som muliggjør «det umulige» for enkeltpersoner med skapertrang. En næringshage i 2015 skal være den foretrukne samarbeidspartneren for kompetanseutveksling, kommersialisering og utvikling i sitt nærområde. Til sjuende og sist handler det om å rigge Norge for framtiden: Flere arbeidsplasser, sterkere økonomi og et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.

Å leve med endring

Nye utfordringer krever nye løsninger. Siva skal møte behovene til næringslivet gjennom å utvikle seg og ligge i forkant. Vi skal holde stø kurs, men samtidig endre oss. Vår overordnede selskapsstrategi kan oppsummeres i fem enkle setninger:

Vi utvikler oss gjennom å ta modige valg
Vi spiller hverandre gode
Våre partnere er viktigst
Våre virkemidler jobber sammen
Vår kommunikasjon er engasjerende

Dette gir en pekepinn på hvor Siva er på vei, og hvilke prioriteringer vi vil gjøre. Det er en foredling av Sivas identitet – fundamentet for det selskapet Siva vil være, og som vi  være for å ivareta vår samfunnsoppgave.

I denne digitalutgaven av Siva Beretter forteller vi noen av historiene vi har vært med på å skape det siste året. Disse historiene, sammen med nøkkeltall for Sivas måloppnåelse i 2014, viser et støtteapparat som fungerer, og et næringsliv som har blikket festet på landskapet foran seg. Siva spiller en sentral rolle i omstillingsprosessene vi går inn i – våre virkemidler for eiendom, eierskap og utvikling er viktigere enn noen sinne.