Den blå koblingsboksen

_DSF7544

«De blå næringene» kobles sammen og gir ringvirkninger – i Norge, og kanskje utover landets grenser.

Andre juni 2016 blir en merkedag for kystsamfunnene i Midt-Norge. Da åpner Blått Kompetansesenter på Sistranda på Frøya, en kobling mellom næring, forskning og utdanning. Åpningsdagen blir behørig markert med Åpen dag og besøk av fiskeriministeren, fylkesordføreren, rektorer fra NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Siva og en rekke andre sentrale aktører på politisk og administrativ side.

Bjørnar Johansen, Blått kompetansesenter april 2016
Daglig leder Bjørnar Johansen ved Blått Kompetansesenter: – Når forskning, næring og utdanning samarbeider, skapes gode arenaer for innovasjon og utvikling. (Foto: Lena Jørgensen).

– Den brede oppslutningen om åpningsarrangementet betyr mye for oss og vårt arbeid for å samle alle disse kreftene under samme tak, sier daglig leder ved Blått Kompetansesenter, Bjørnar Johansen. Besøket fra fiskeriministeren tar han som en positiv gest fra regjeringen.

Vi avbryter Bjørnar Johansen i en hektisk innspurt-fase foran åpningen av det nye senteret. Han forteller at bygget skal være klart for innflytting 6. mai. Alle de store brikkene er på plass, men ennå gjenstår en mengde «småting».

– Jeg er stolt over at vi har fått til dette bygget som skal romme næring, forskning og utdanning. Da må vi bare akseptere at det er full fart de siste dagene. I dag er asfalteringen i gang, og uteområdet tar form. Gresset kommer vel med varmen, kjenner jeg naturen rett, sier han og smiler.

Bjørnar Johansen sier seg godt fornøyd med byggeprosessen som er tilbakelagt.

– Det har gått fort! Det er bare tre år siden vi gikk ut med tanker om å bygge et slikt senter i Norge. Jeg er veldig glad for at fylkeskommunen sammen med Helge Gåsø og Siva tok ballen på strak arm og gjennomførte prosjektet, sier Bjørnar Johansen.

Daglig leder Bjørnar Johansen og Sivert Bjørnstad (FRP) inspiserer bygget.
Daglig leder Bjørnar Johansen og Sivert Bjørnstad (FRP) inspiserer bygget.

Bjørnar Johansen håper og tror at Blått Kompetansesenter vil få stor betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Når forskning, næring og utdanning samarbeider, skapes arenaer for innovasjon og utvikling, påpeker han.

Koblingsboks

– NTNU blir en sentral leietaker i kompetansesenteret. Det har skjedd mye siden samarbeidet med NTNU startet. Gjennom Brohodekonferansen har studentene kommet mye nærmere næringen. Akkurat nå jobber vi med flere PhD-stillinger (doktorgrader) som vil bli sentrale i næringslivet i Midt-Norge i årene framover. Men selvsagt er det næringslivet selv som må være med og styre og dra prosjekter ut av dette samarbeidet, sier Bjørnar Johansen. Vi skal være koblingsboksen!

– Koblingsboksen?

– Ja, for her samles gode krefter som skal bidra til å løfte sjømatproduksjonen inn i framtiden. Og framtiden ligger i sjømatproduksjon! Å produsere mat på naturens betingelser vil være noe av det viktigste fredsskapende arbeidet vi kan gjøre. I 2030 vil vi ha 9 milliarder flere mennesker på jorden, og da skal Norge være en stor bidragsyter til verdens matfat. Her på senteret skal vi ha sterkt fokus på dyrking av nye arter, sier en engasjert og optimistisk daglig leder i Blått Kompetansesenter.

Viktig satsing for økt næringsutvikling

Bak ideen om et Blått Kompetansesenter står Havbruksklyngen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune/Frøya Videregående skole. Sammen har disse utarbeidet planen for et regionalt kompetansesenter som skal koble sammen næringsliv, relevante forskningsmiljøer og utdanning innen havbruk. 

I samarbeid med en lokal investor, Helge Gåsø, har Siva realisert det nye bygget på 3400 m2
I samarbeid med en lokal investor, Helge Gåsø, har Siva realisert det nye bygget på 3400 m2 (Foto: Markus Viggen).

Det er inngått samarbeidsavtaler med Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen, NTNU, SINTEF og Høyskolen i Trøndelag. Trøndersk Kystkompetanse AS, hvor Siva eier 12 %, er en Næringshage som har som mål å være pådriver for næringsutvikling i regionen. Trøndersk Kystkompetanse vil sammen med Blått Kompetansesenter ha en sentral rolle som innovasjonsaktør i kompetansesenteret.

– Representerer Blått Kompetansesenter det Siva framhever som «modige valg»? Vi retter spørsmålet til direktør Lise Bartnes Aalberg i Siva, sentral aktør i eiendomsselskapet
som har realisert bygget.

– Det vil jeg si. Det blir en ny måte å jobbe på, i og med at forskning og næringsaktører innen havbruk kobles sammen med videregående skole. Det er spennende. Siva ser flere initiativ til lignende koblinger andre steder. Koblingen av kompetansesenteret og Næringshagen på Frøya vil også bidra til å forsterke innovasjonsmiljøet. Dette er en stor investering på Frøya, understreker Lise Bartnes Aalberg.

– Hvorfor var det naturlig for Siva å engasjere seg i etablering og oppbygging av et slikt senter? 

– Satsingen er helt i tråd med Sivas strategi.
 Siva skal bidra til å utvikle klynger og vekstkraftige næringsmiljø – og vi skal også investere i eiendom som legger til rette for kommersialisering av forskning og knoppskyting fra eksisterende næringsliv. Investeringer skal være knyttet til sterke innovasjonsplattformer og fortrinnsvis gjøres sammen med kompetente partnere, sier Lise Bartnes Aalberg.

– Målet er å skape en sterk nasjonal aktør. Dette blir en tøff og krevende oppgave, sier seniorrådgiver Tor Bjøru i Siva

Seniorrådgiver Tor Bjøru har vært Sivas representant under planlegging og utforming av kompetansesenteret på innholdssiden. Arbeidet har foregått i tett og godt samspill med Sør-Trøndelag fylkeskommune og flere andre aktører.

Bjøru lar det skinne igjennom at det har vært en del diskusjon om innretningen av senteret.

– Siva ønsket faktisk litt større vekt på kommersialisering, nyetablering og utvikling av eksisterende bedrifter, skyter han inn. Opplæring, utdanning og forskning er viktige elementer for økt næringsutvikling, men våre ressurser skal i hovedsak benyttes noe lenger ut i verdiskapingsprosessen, sier Tor Bjøru.

Tor Bjøru forteller at Siva lenge har vært engasjert i næringsutvikling innen havbruk. Ambisjonene denne gang er å få opp et senter som kan utvikle havbruk, spesielt på områdene FoU-kompetanse og nettverk mot industrien.

– Målet er å skape en tung aktør i regionen, ja, en sterk nasjonal aktør. Dette blir en tøff og krevende oppgave, i hard konkurranse med lignende miljøer andre steder i landet.

I samarbeid med en lokal investor, Helge Gåsø, har Siva realisert det nye bygget på 3400 m2, som fra 2. juni 2016 inneholder Blått Kompetansesenter og et mangfold av leietakere med ulike aktiviteter innen fiskeri og havbruk. Slik har Siva bidratt med etablering av både organisatorisk og fysisk infrastruktur for innovasjon på Frøya.

Helge Gåsø har ledet utbyggingsprosjektet og stått for daglig ledelsen av eiendomsselskapet. Han og firmaet Gåsø Næringsutvikling er et klart og konkret uttrykk for et sterkt og bredt lokalt engasjement i prosjektet. Videre framover vil Sivas ansvar særlig være knyttet til rollen som medeier i eiendomsselskapet og i Trøndersk Kystkompetanse.