Den utløsende effekten

Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).
Espen Susegg, administrerende direktør i Siva (Foto: Lasse Berre).

I året som har gått har vi i Siva vært med på å blåse nytt liv i solcelleindustrien på Herøya. På ruinene av en gammel konkurs kommer ny industri, der lokale fortrinn gir global, grønn konkurransekraft. Gjennom vårt engasjement i Oslo Cancer Cluster har vi bidratt til et ledende økosystem for kommersialisering av kreftforskning, slik at nye medisiner og behandlinger kommer frem til markedet. På Frøya i Sør-Trøndelag har vi sammen med gode lokale initiativtakere bidratt til å realisere Blått kompetansesenter, en koblingsarena for de «blå næringene», der forskning, næringsliv og utdanning møtes.

«Færre, sterkere innovasjonsselskaper med større geografisk nedslagsfelt» har vært mantraet for våre eierskap i innovasjonsselskapene. Dette har gitt seg utslag i opprettelsen av Validé i Stavanger. Det samme har også skjedd i Bergen og Grimstad, der gode miljøer har søkt sammen og dannet sterke, regionale arenaer for nyskaping. Effekten av dette forsterkes gjennom en spisset programsatsing inn mot de samme selskapene og det har skapt synergier. Gjennom å prioritere midler der de gir størst effekt, gir vi gode miljøer nødvendig handlingsrom til å skape vekst i sine regioner.

– Siva står sjelden øverst på talerstolen når slike næringsmiljø åpnes eller når nye suksesser feires. Vi er et indirekte virkemiddel og en tilretteleggende samarbeidspartner – men vi har alltid en utløsende rolle.

Disse, og flere andre eksempler, kan det leses mer om i årets utgave av Siva beretter. At denne presenteres som et heldigitalt produkt er i seg selv en viktig symbolhandling. Digitalisering av Siva er et sentralt utviklingsområde. Samling, systematisering og tilgjengeliggjøring av data vil gjøre oss i bedre stand til å fortelle om effekten av arbeidet vårt. Det vil gi et mer solid faktagrunnlag for beslutninger og rapportering, og det vil gjøre oss i stand til å automatisere arbeidsprosesser. Digitaliseringsarbeidet er godt i gang og har så langt gitt oss detaljert oversikt over innovasjonsselskapene våre. Innen utgangen av inneværende år vil dessuten alle data fra Sivas eiendoms-, eierskaps- og programvirksomhet være samlet i én felles database. Dette forventer vi enkelt kan krysses med lignende arbeid i Innovasjon Norge og i Norges Forskningsråd.

Gjennom et halvt århundre har Siva opparbeidet et erfaringsgrunnlag, en systemforståelse og en næringslivskompetanse som er unik i norsk og internasjonal sammenheng. Synergiene mellom våre virkemidler for eierskap, eiendomsutvikling og programtilskudd er sterke, og drar nytte av snart femti år med prøving, feiling, læring og nettverksbygging.

Sivas rolle og prioriteter er tydeliggjort i vår nye strategi som ble besluttet i april 2016. Vi vil bruke våre virkemidler der de utgjør den største forskjellen. Fram mot 2020 betyr det økt satsing på framtidsrettet industri (industri 4.0), industrielle test- og pilotanlegg og regionale arenaer for nyskaping. Dette betyr at vi i tiden framover ønsker å ta en tydeligere rådgivende rolle ovenfor vår eier og våre samarbeidspartnere, for å skaffe oss handlingsrom til å løse oppdraget på best mulig måte.

Vår ambisjon er likevel den samme i dag som da vi satte opp vårt første industribygg i 1968 – Vi skal gi næringslivet rom til å vokse.

 

Espen Susegg

Administrerende direktør i Siva