Omstiller for fremtiden

«Den nye oljen» har over 10 millioner treff på Google.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunst, vindkraft, smarte bygg eller økologiske gresshoppeburgere er bare noen av forslagene til hva vi skal leve av i fremtiden. Heldigvis har næringsministeren klekket ut en plan.

Bildet viser et portrett av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Ruster opp: Torbjørn Røe Isaksen vil ruste næringslivet for å møte fremtidens utfordringer. – Næringene kommer til å bli smartere og da må politikken følge med når omstillingshastigheten øker. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

 

Norge står overfor store utfordringer de kommende tiårene. For å møte denne
utviklingen lanserte regjeringen i 2017 den første industrimeldingen siden 1981, og til sommeren kommer en ny strategi for små og mellomstore bedrifter.
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er tydelig på hva som skal til for å møte den nødvendige omstillingen.

− For å være en ledende industri- og teknologinasjon må vi satse grønnere,
smartere og mer nyskapende. Da legger vi til rette for vekst, arbeidsplasser og
skatteinntekter, forteller han.

− Hva skal Norge leve av i fremtiden?
− Vi skal leve av mye av det samme som i dag, men det kommer til å bli produsert og levert på en annen måte. I fremtiden vil vi fortsatt trenge mat, maskiner, metaller og byggevarer, men alle næringer vil måtte ta i bruk digitale
verktøy og ny teknologi. Dette er sentrale temaer i den nye industrimeldingen.

− Næringene kommer til å bli smartere og da må politikken følge med når omstillingshastigheten øker. Regjeringen vil stimulere til en lønnsom omstilling ved å legge til rette for god tilgang på kapital, satsing på forskning, innovasjon og teknologiutvikling, god markedsadgang og en bred satsing på kompetanse, forteller Isaksen om hvordan regjeringen vil bidra til å ruste næringslivet for å møte fremtidens utfordringer.

I utviklingen av nye næringer spiller Siva en viktig rolle, sier Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister.

− Et eksempel er SkatteFUNN-ordningen, hvor det går 9,7 milliarder kroner, inkludert skattefradrag, til næringsrettet forskning og innovasjon i bedriftene. Et annet er etableringen av Norsk katapult, en ordning med nasjonale sentre som tilbyr testfasiliteter og kompetanse til bedrifter, utdyper han.

SIVA HAR STOR BETYDNING
Norsk katapult-ordningen ble opprettet i 2017 og forvaltes av Siva, i tett samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Dette er en ordning som gjør veien fra idé til ferdig produkt kortere. Norsk katapult gjør det enklere for bedrifter å utvikle prototyper og teste ideer, med mindre risiko. Statsråden
er tydelig på betydningen av Sivas bidrag til norsk næringsutvikling.

− Siva er en viktig tilrettelegger for nyskaping fordi de bygger, eier og utvikler infrastruktur for innovasjon i hele landet, svarer Isaksen. Han forteller at regjeringen vil bidra til levende lokalsamfunn og vekst i hele Norge gjennom
gode og forutsigbare rammebetingelser for bedriftene. Ifølge Isaksen er det en klar sammenheng mellom samferdselspolitikk og næringsutvikling, særlig i distriktene. Han forteller at regjeringen blant annet vil bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til reiselivsdestinasjonene i distriktene. Han understreker også industrimiljøenes viktige rolle i omstillingen.

− Vi er opptatt av sterke industrimiljøer for å utvikle nye næringer, og her spiller Siva en viktig rolle, forteller næringsministeren.

NASJONALE OG REGIONALE VIRKEMIDLER
Siva koordinerer ulike nasjonale virkemidler, og har en innovasjonsstruktur i hele Norge med eiendommer, katapult-sentre, næringshager og inkubatorer på til sammen 130 steder. Isaksen ser klare fordeler ved nasjonalt koordinerte
virkemidler, men sier det er viktig å fange opp behovene som næringslivet lokalt har.

− På den ene siden kan nasjonale programmer uten føringer på geografi eller bransje gi gevinster i form av at støtten går til de beste prosjektene med størst potensial for verdiskaping. Dette er Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram et godt eksempel på. Her tildeler Siva midlene etter hvor godt næringshagen og inkubatoren presterer. Det øker kvaliteten på tjenestene de tilbyr ut til bedriftene.

− På den andre siden skal vi også ha virkemidler som svarer på regionale behov
og utfordringer. Dette er også viktig for å kvalifisere lokalt og regionalt næringsliv til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt, svarer Isaksen når han blir utfordret på fordelene ved nasjonale ordninger.

NY SMB-STRATEGI
Til sommeren er det ventet en strategi for små og mellomstore bedrifter, det vil si bedrifter med færre enn 50 ansatte. Disse kalles ofte SMB-er, og utgjør 95 prosent av bedriftene i Norge.

− Hvilken rolle tror du SMB-ene vil spille for norsk velferd og innovasjon i fremtiden?
− Små og mellomstore bedrifter er viktige for den samlede verdiskapingen i Norge. Det er disse det finnes flest av, og de finnes i alle næringer og over hele landet. Mange av løsningene vi vil trenge i fremtiden vil komme fra dem, mener Isaksen.

Næringsministeren har tydelige ambisjoner for hvordan virkemiddelapparatet skal tilrettelegges for SMB-ene.

− Regjeringen har satt i gang en helhetlig gjennomgang av virkemidlene for forskning og innovasjon i næringslivet, hvor et av målene er at apparatet skal fungere på bedriftenes premisser. Vi vurderer blant annet muligheten for å lage én dør inn til virkemiddelapparatet, for å gjøre det enklere for bedriftene å
orientere seg i ordningene som finnes.