Innovasjonsstruktur for det nye næringslivet

Marketing Analysis Accounting Team Business Meeting Concept
Marketing Analysis Accounting Team Business Meeting Concept

Relevante verktøy for brukerne, gode møteplasser og kultur for å dele. Siva jobber hver dag for lønnsom næringsutvikling i Norge.

– Vi bidrar til å utvikle sterke innovasjonsmiljø og gode regionale strukturer. Dette er de viktigste oppgavene våre når vi arbeider med å fremme innovasjon. Vi er en «indirekte aktør». Det betyr at vi legger til rette for at innovasjonsselskapene våre kan gjøre en god jobb ute i felten. Det sier Randi Torvik som er fagansvarlig for innovasjonsprogrammene i Siva.

Siva arbeider kontinuerlig med å gjøre programmene bedre, slik at effekten skal bli større. De tre viktigste redskapene i dette arbeidet er tilskudd, kompetanse og nettverk.

Samling av ledere i Sivas programvirksomhet
Samling av ledere i Sivas programvirksomhet

 

En viktig del av kompetanseverktøyet er å tilby kurs og utdanning.
– Sammen med NTNU har vi utviklet kursene «Inkubasjonsledelse», og «Internasjonal forretningsutvikling». Sammen med BI har vi satt i gang poenggivende kurs for næringshagene. Det siste året har vi også forsterket inkubasjonsprogrammet med et toårig prosjekt kalt «Arena for industriell nyskaping». Sivas strategi legger vekt på utvikling av fremtidsrettet industri, og vi ser at flere inkubatorer kan videreutvikles til arenaer for omstilling og industriell nyskaping, sier Randi Torvik. – Spissing mot industrien er viktig. Gjennom dette prosjektet har inkubatorene fått muligheten til å utvikle arenaer hvor de jobber tett sammen med industrien. Hensikten er blant annet deling av kompetanse for å utvikle allerede eksisterende næringsliv, men også bygge nytt.

– Kunnskapsdeling er et sentralt tema. Siva legger derfor større vekt på utvikling av de regionale innovasjonssystemene og samspillet mellom disse, sier Randi Torvik

Effekten av Siva – visuell database med oversikt over Sivas aktiviteter.

Mer lønnsomt næringsliv

Næringshagestrukturen byr allerede på mange muligheter, med velutviklede verktøy og gode arenaer for utvikling. Likevel er det et behov for forbedring.

– Dette håper vi å få til gjennom en ekstrasatsing på 30 millioner som skal fordeles over tre år. Målet er at næringshagene blir bedre støttespillere for bedriftene. Vi ønsker at de skal skape mer verdi for næringslivet i distriktene, knytte tettere bånd til kunnskapsmiljøene og utvikle nye verktøy og metoder som kommer hele nettverket til gode, sier Torvik.

Spisser kravene

Hovedmålet for Siva er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer. Siva har et spesielt ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene.

antall målbedrifter 2013-2016– Vi skal legge til rette for etablering og utvikling av bedrifter og koble dem sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Rent strategisk har vi også tatt et valg om å satse på færre og sterkere selskap. Bakgrunnen for dette er erfaringen vi har med at små selskaper ikke evner å være en sterk nok motor i egen region, sier Torvik. – Jobben til Siva blir da å videreutvikle porteføljen i tråd med strategien. Vi skal gi en større merverdi gjennom våre verktøy.

– Kunnskapsdeling er et sentralt tema. Siva legger derfor større vekt på utvikling av de regionale innovasjonssystemene og samspillet mellom disse. Vi forventer at selskapene som er med i Sivas innovasjonsprogrammer bidrar til en sterk delingskultur. Erfaringer, praksis, metoder og verktøy skal deles. Tilbakemeldinger fra innovasjonsselskapene sier at det nasjonale innovasjonsnettverket gjennom Siva har stor verdi. Det å være en Sivapartner skal være et kvalitetsstempel og gi en tydelig merverdi.

 

Skaper morgendagens næringshager

InnoMidt har som mål å utvikle nye måter å jobbe sammen på.

– Vi stiller spørsmålet om hvordan nasjonale mål skal bli en del av den lokale virkeligheten også i framtida. Det sier Sigrid M Jansen, til daglig tilknyttet Rørosregionen Næringshage, nå også leder av prosjektet InnoMidt.

Sammen med tre andre næringshager: Trøndersk Kystkompetanse, Orkdalsregionen Næringshage og Nasjonalparken Næringshage har Rørosregionen Næringshage satt seg mål om å bidra til å skape framtidas næringshager og nye måter å jobbe på.

Næringshagene i Trøndelag møtes
Næringshagene i Trøndelag møtes

– Vi trenger en plan for hvordan vi skal jobbe med næringsutvalg i Distrikts-Norge for framtida. Vi fire har mange av de samme utfordringene som gjorde at det var enkelt å snakke sammen. Da ekstrasatsingen fra Siva kom så vi en mulighet til å satse på dette.

Ser i spåkula
 Når det kommer til Norges nasjonale infrastruktur for innovasjon, er næringshagene viktige aktører. Vi strekker oss ut i hver eneste kommune i distrikts Norge og vår oppgave er å følge opp det som kommer av nasjonale føringer. Men vi vil gjerne være med å utvikle de retningslinjene og føringene for framtida. Nyskapingen i det lokale næringslivet skjer med god hjelp fra næringshagene. Men hvordan verden ser ut i framtida er vi ikke sikre på. I våre hoder er ikke Næringshagen nødvendigvis et fysisk hus, men kanskje en måte å samarbeide på.

Samle kompetanse
De fire næringshagene stiller med lokal kompetanse og nettverk, samt flinke fagfolk. Hvordan kan vi bruke denne kompetansen og nettverket til det beste for flere? En sentral del av prosjektet har vært å finne nye modeller for samarbeid som alle næringshagene i nettverket skal få tilgang til. Vi har allerede utviklet felles maler og samarbeidsavtaler, og vi har strukturert kompetansehevende tiltak med felles logo, profil og innhold. Dette gjør det enklere å samarbeide på tvers i Norges næringshageland.

Tre pilotprosjekter
I den siste pilotperioden skal vi teste ut tre forskjellige måter å jobbe sammen på. – Pilotene er likt bygd opp ved at et team med fire fagfolk hentet fra hver sin næringshage skal jobbe sammen med 1-3 bedrifter på en konkret problemstilling.

Den første piloten tar for seg digitalisering av en tjeneste eller et produkt som bedriften leverer i dag. Pilot to handler om eksport med Tyskland som marked. Pilot tre ser på hvordan man kan jobbe bedre inn mot det grønne skiftet. Felles for alle tre er at de følger et produkt eller en prosess fra «vugge til grav» og foretar de endringene som er nødvendig for bedre bærekraft og bedre miljø.

Helt uvurderlig
Jansen sier at støtten via ekstrasatsingen til Siva har vært helt avgjørende for at de har kommet i gang. – Vi har kommet mye lengre enn jeg trodde da vi søkte om midlene. Og det er lenge siden jeg har jobbet i et prosjekt som skaper endringer såpass raskt som det vi gjør. Jeg opplever at situasjonen er total annerledes etter bare ett år. Vi håper at resultatene vi oppnår bidrar til å peke ut for Siva hvordan morgendagens næringshager bør og kan være. Men den største verdien ligger i å dele det vi har lært med næringshagene i hele Norge. Det gir energi!