Utlysningstekst

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale flerbrukssentre til nytte for norsk næringsliv. Siva inviterer virksomheter med god forankring til dynamiske næringsmiljøer til å søke om støtte. 

Last ned utlysningstekst i pdf

 • Søknadsfrist 30. august 2017, kl 12:00
 • Det avholdes et informasjonsmøte i tilknytning til utlysningen 23. juni 2017, kl 10:00-12:00 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. (NB! Påmelding til informasjonsmøte sendes til brit.kufaas@siva.no innen tirsdag 20. juni 2017, kl 12:00).

I sentrene skal bedrifter kunne teste, simulere og visualisere teknologier, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Lett tilgang til ekspertise, utstyr og hensiktsmessige lokaler skal gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere.

For nærmere beskrivelse av ordningen, se dokumentet «Norsk katapult – Beskrivelse av ordningen».

Formål

Ordningen skal forsterke den nasjonale infrastrukturen for innovasjon og har følgende formål:

Bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon.

Hvem kan søke?

Norsk katapult retter seg mot søkere (en juridisk enhet) med god forankring til dynamiske næringsmiljøer, og som har kapasitet og evne til å utvikle et flerbrukssenter i tråd med formålet til ordningen.

Katapult-senter

Et katapult-senter skal tilby fasiliteter for å teste, simulere eller visualisere teknologi, komponenter, produkter, løsninger, tjenester og prosesser. Det skal:

 • Tilby utstyr, fasiliteter og kompetanse til bedrifter over hele landet, og dermed kunne fungere som et nasjonalt flerbrukssenter
 • Spesialisere sin virksomhet innenfor en eller flere muliggjørende teknologier og dermed være relevant for bedrifter innenfor ulike bransjer og sektorer
 • Ha god tilgang til kompetanse og ressurser av høy kvalitet
 • Kunne dokumentere et tett samarbeid med FoUoI-miljøer og en sterk næringslivsforankring
 • Kunne dokumentere et forpliktende eierskap og en realistisk og bærekraftig driftsmodell
 • Mobilisere små og mellomstore bedrifter til bruk av senteret og kunne vise til etablerte strukturer og samarbeidsformer som sikrer høy bruksfrekvens 

Rammer

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 50 millioner kroner til ordningen for 2017. Dette forventes å kunne gi mulighet for opptak av 1-3 sentre under ordningen.

Hva kan støttes

Det kan søkes om støtte på tre områder:

 • Investeringsmidler til lokaler. Investering skal brukes til oppføring av lokaler, eller til nødvendige tilpasninger av eksisterende.
 • Investeringsstøtte til utstyr. Støtten skal brukes til anskaffelse av nytt utstyr og/eller oppgradering og tilpasning av eksisterende utstyr.
 • Utviklingsstøtte til kompetanse– og tjenesteutvikling. Støtten skal brukes til prosjekter og aktiviteter i utvikling av senterets tjenestetilbud.

Investering i tilrettelegging av lokaler gis i tråd med gjeldende prinsipper og føringer for Sivas eiendomsvirksomhet.

Investeringsstøtte til utstyr kan søkes i forbindelse med planlagte årlige utlysninger. Utviklingsstøtte til kompetanse og tjenesteutvikling kan beløpe seg på inntil seks millioner kroner. Utviklingsprosjektet går over tre år. Støtten gis under rammene for offentlig støtte til eksperimentell utvikling, som omfattes av gruppeunntaket i statsstøtteregelverket. Støtten skal matches med minimum tilsvarende bidrag fra næringslivet.

Søknadsprosess

Norsk katapult utlyses som en åpen konkurranse i to trinn. Søkere som i trinn I fremstår som godt kvalifiserte kandidater går videre til trinn II. I forbindelse med trinn II legges det opp til en dialog, evt. forhandlinger med søkerne. Skjema for søknad til trinn I og søknad til trinn II skal benyttes. I tilknytning til utlysningen arrangeres et informasjonsmøte for potensielle søkere.

Mottatte søknader vil bli vurdert opp mot et sett vurderingskriterier (se under). I vurderingsprosessen vil fagmiljø (eksperter) innenfor aktuelle områder bli benyttet. Følgende gjennomføringsplan er lagt;

 

Aktivitet Tidspunkt
Utlysning av ordningen 14.06.17
Informasjonsmøte for potensielle søkere 23.06.17
Frist søknad trinn I 30.08.17
Beslutning trinn I 11.09.17
Frist søknad trinn II 29.09.17
Beslutning trinn II 20.10.17


Vurderingskriterier

Søknadene vurderes ut fra fire spørsmål, der hvert er delt inn i 3-5 målbare kriterier. Søker kan oppnå lav, middels eller høy score på hvert av kriteriene.

 1. Skal senteret tilby tjenester relatert til en muliggjørende teknologi viktig for norsk næringsliv de neste årene?

a) Er den muliggjørende teknologien avgjørende for globalt ledende norske virksomheter? Vurderes ut fra antall næringsmiljøer, samt antall globalt ledende store og små bedrifter.

b) Er den muliggjørende teknologien avgjørende for bransjer der Norge har et fortrinn? Vurderes ut fra hvor stor del av industrien som i betydelig grad er basert på den muliggjørende teknologien, og som er innenfor industriområder der Norge vurderes å ha et fortrinn.

c) Er den muliggjørende teknologien i tråd med politiske prioriteringer? Vurderes ut fra relevante politiske dokumenter samt prioriteringer i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

 1. Representerer søker den fremste kompetansen innenfor det muliggjørende teknologiområdet i Norge?

a) Henvender ledende norske virksomhetene seg til senteret/miljøet i dag? Vurderes ut fra antall henvendelser vedrørende testing eller fagområdet.

b) Har senteret/miljøet tilgang til FoUoI-miljøer på området av høy kvalitet? Vurderes ut fra omfang av eksisterende samarbeid, samt planlagt samarbeid.

c) Vil senteret være en integrert del av et økosystem for innovasjon? Vurderes ut fra økosystemets betydning for norsk næringsliv, samt hvilken rolle senteret skal få i økosystemet.

d) Kan søker vise til at de vinner frem på arenaer med stor internasjonal konkurranse? Vurderes ut fra hvorvidt søker med samarbeidspartnere har nådd opp i Horizon 2020-prosjekter eller andre internasjonale konkurranser på området siste fem år.

 1. Kan søker tilby små- og mellomstore bedrifter over hele landet attraktive tjenester innenfor testing, simulering eller visualisering?

a) Har søker presentert tjenester som fremstår attraktive i flere bransjer og sektorer? Vurderes ut fra antatt attraktivitet for små og mellomstore bedrifter i ulike bransjer og sektorer.

b) Vil senteret være geografisk lett tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter over hele landet? Vurderes ut fra geografisk tilgjengelighet. Tilgang for små og mellomstore bedrifter over hele landet er en forutsetning.

c) Kan søker vise til en uttalt ambisjon samt en realistisk plan for å mobilisere små og mellomstore bedrifter? Vurderes ut fra forpliktende formuleringer i søknaden.

d) Hvor mange brukere kan nyttiggjøre seg av senteret per år? Vurderes ut fra skissert kapasitet samt antall bedrifter som kan benytte senterets tjenester samtidig.

e) Har søker lyktes på området tidligere? Vurderes ut fra søkers egenvurdering og hvordan dette er underbygget.

 1. Har senteret en bærekraftig forretningsmodell og et forpliktende eierskap?

a) Synes senterets forretningsmodell å være bærekraftig i økonomisk forstand? Vurderes ut fra kundegrunnlag, type tjenester som skal tilbys, prismodell, tilgang på ekspertise og ressurser osv.

b) Er det realistisk å forvente at virksomheten i det fjerde hele driftsåret går i balanse uten støtte fra Norsk katapult? Vurderes ut fra fremlagt budsjett.

c) Har bedrifter forpliktet seg til å matche støtten fra Norsk katapult? Vurderes ut fra omfang og grad av forpliktelse.

d) Er næringslivet representert på eiersiden eller har avgjørende innflytelse på strategisk viktige beslutninger for senteret? Vurderes ut fra eierskap og representasjon i besluttende og rådgivende organer.

Last ned utlysningstekst i pdf