Opptak av nye klynger

Innovasjon Norge, i samarbeid med Siva og Forskningsrådet, kunngjør opptak av nye klynger til klyngeprogrammet “Norwegian Innovation Clusters” (NIC). Programmet skal styrke samarbeid og fremme vekst og innovasjon blant norske bedrifter. Med felles ambisjoner om nyskaping, grønn omstilling og langsiktig vekst skal NIC fungere som en katalysator for fremtidens næringsliv.

Bildet viser et hvor hvor det sitter tre personer rundt, en dame og to menn. En dame som smiler og står ved enden av bordet.
Foto Innovasjon Norge/Try

Framgangsmåte

  • Søknad sendes til Innovasjon Norge: Logg inn på Min side, velg Start søknad og velg det aktuelle programnivået under utlysninger for å opprette eller fortsette en søknad.
  • Søknadsfrist 21. juni 2024, klokken 16.00

Målgruppe

Definisjonen på en klynge er en geografisk samling av relaterte virksomheter som er knyttet sammen gjennom ulike former for samarbeid, kunnskapsflyt og konkurranse.

Målgruppen for NIC er klynger med en sammensetning av aktører fra næringsliv, kunnskapsmiljøer, kapitalmiljø og offentlige utviklingsaktører. Næringsaktørene skal være i førersetet. Videre er det viktig at alle i klyngen erkjenner at de er en del av en klynge, og er motiverte til å delta i felles aktiviteter for å styrke klyngen.

Programmet retter seg mot klynger med særlige forutsetninger for å kunne stimulere til innovasjon, grønn omstilling og bærekraftig vekst innenfor sine respektive områder.

Overordnede egenskaper hos en klynge

  • Felles ambisjoner og godt definerte arbeidsområder forankret i nyskaping, omstilling og vekst
  • Medlemmer, aktører og samarbeidspartnere som danner et godt ressursgrunnlag for å realisere ambisjoner
  • Potensial for økt verdiskaping
  • En klyngeorganisasjon med en godt forankret gjennomføringsplan
  • Muligheter for å ta del i utviklingen av innovasjonssystemer

Norwegian Innovation Clusters støtter klynger som er i ulike faser i sin utvikling, og som har ulike forutsetninger og ambisjoner. Klyngens modenhet vil avgjøre hvilket programnivå man søker opptak til.

Programmets tre programnivå

Felles for alle tre programnivå er fokus på samarbeidsbasert utvikling. Klyngene skal utarbeide og implementere en bredt forankret strategi og plan for gjennomføring. Denne planen skal inkludere ett eller flere av de langsiktige effektmålene beskrevet for programmet.

I tillegg må man definere konkrete og kvantifiserbare resultatmål. Eksempler på dette, samt forslag til aktiviteter som skal bygge opp under resultatmålene, står beskrevet under de ulike programmodulene.

Videre må klyngen evne å fylle rollen som kobler, motor og tilrettelegger for kommersielt samarbeid innad klyngen og etter hvert også eksternt.

NIC Connect (tre år)

I NIC Connect skal man koble aktørene sammen, etablere og utforske klyngens forretningsmodell og utvikle innovasjonsevnen til medlemmene i klyngen. På dette programnivået tilbys det finansiell og faglig støtte til modning og utvikling av nettverk og miljøer, som ofte er relativt små og umodne.

Klyngen må utforme en strategi og plan for gjennomføring som er bredt forankret blant klyngens medlemmer. Strategien skal også fungere som et underlag i det operative arbeidet til klyngeadministrasjonen, samt ha potensial for videre utvikling. Klyngenes organisering må sikre at medlemmene har en aktiv deltagelse i arbeidet.

NIC Explore (tre år)

I NIC Explore skal man bygge videre på klyngens tidligere arbeid. Det stilles høyere krav til klyngens evne til å skape merverdi for bedriftene, utover å være en koblings- og samhandlingsarena. Klyngens rolle utvides også til å inkludere et ansvar for å utvikle og levere tjenester til klyngens medlemmer.

NIC Impact (tre år)

I NIC Impact stilles det høye forventinger til klyngene. For opptak kreves det at klyngen kan vise til gode resultater for sine medlemmer fra tidligere arbeid over tid. Merk at man ikke må ha deltatt på et mindre modent programnivå for å kvalifisere til et mer modent. Eksempelvis kan en klynge søke seg direkte til NIC Explore uten å ha deltatt på NIC Connect tidligere.

Søkewebinar 30. april 2024 kl. 12.00-13.00

Vi inviterer potensielle søkere til et informasjonswebinar angående utlysningen. Påmeldingsfrist 29. april 2024

Mer informasjon om utlysningen og kontaktpersoner,

se nederst på siden hos Innovasjon Norge