Etablerer katapultnoder over hele Norge 

At Siva nå etablerer en nodestruktur under ordningen Norsk katapult er positivt for den bærekraftige omstillingen norsk næringsliv må gjennom, og et viktig bidrag til å nå målene i Grønt industriløft, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Bildet viser en mann og en dame som har på hjelm. De står inne i en lab.

 Fremtidsrettet testinfrastruktur

Ordningen Norsk katapult består per i dag av fem nasjonale katapultsentre (se faktaboks). For å øke bedriftenes tilgang til disse på nasjonal basis og styrke katapultordningens kapasitet, ble det i statsbudsjettet for 2022 bevilget 40 millioner kroner til testfasiliteter i distriktene. Som et resultat av dette ble det i starten av 2023 igangsatt et pilotprosjekt med åtte katapultnoder, knyttet til de fem eksisterende katapultsentrene. Målet med prosjektet har vært å teste hvordan en slik nodestruktur kan innordnes i ordningen Norsk katapult. 

Her finner du snarvei til utlysning av testfasiliteter i distriktene.

– Vårt mål er å bygge en relevant, fremtidsrettet og nasjonal testinfrastruktur. Pilotprosjektet viser at nodene bidrar positivt til dette. Derfor etablerer vi nå en permanent struktur med mål om 5-10 noder i 2024. Sammen med katapultsentrene skal de gi bedrifter i hele landet et enda bedre, lettere tilgjengelig, mer samlet og koordinert tilbud av utstyr, teknologi og kompetanse, sier direktør for Industriutvikling i Siva, Gaute Moldestad.

At Siva nå etablerer en nodestruktur under ordningen Norsk katapult er positivt for den bærekraftige omstillingen norsk næringsliv må gjennom

- Jan Christian Vestre

For hele landet – i hele landet

Katapultnodene skal være tilknyttet ett av de fem katapultsentrene, og bidra til å utvikle testkapasiteter og tjenestetilbud som forsterker det allerede eksisterende tilbudet. Sammen skal de utvikle testkapasiteter og tjenestetilbud for bedrifter innenfor ett eller flere av de eksisterende, prioriterte områdene manufacturing, testing og utvikling av materialer, digitalisering, fornybar energi og havnæringer. Nodene får et særlig regionalt ansvar for mobilisering av bedrifter fra regionen, til hele katapultordningen. 

– Katapultnoden skal representere et industrimiljø fra sin region, og gjennom dette partnerskapet utvikle og tilgjengeliggjøre utstyr, teknologi og kompetanse på et høyt nivå, som supplerer katapultsenteret, forklarer Moldestad. I tillegg til katapultsentrene forvalter Siva en nasjonal struktur av innovasjonsselskaper, som gir stor verdi til ordningen.   

– Med nodene får vi nå en ytterligere styrket sivastruktur, som skal bidra til bærekraftig industriell verdiskaping og produksjon i hele Norge. Dette vil styrke oss i vårt bidrag med å løfte og akselerere de gode prosjektene fra de er på idé-stadiet og frem til industriproduksjon, oftere og raskere, avslutter Moldestad.  

Åpen utlysning og søkeseminar

Testfasiliteter i distriktene ble utlyst nasjonalt
fredag 1. mars 2024, med søknadsfrist onsdag 15. mai 2024.
Informasjon om utlysningen ligger på siva.no. Sidene vil fortløpende oppdateres med spørsmål og svar. Alle som ønsker å søke kan være med på Sivas søkeseminar
fredag 15. mars eller fredag 19. april.
 

 

Her finner du snarvei til utlysning av testfasiliteter i distriktene.

 

FAKTA NORSK KATAPULT:

Norsk katapult ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak i industrimeldingen i mars 2017. Ordningen skal sikre et nasjonalt tilbud med fasiliteter og kompetanse for testing, simulering og verifisering til industrien. 
Siva forvalter Norsk katapult på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

I samarbeid med internasjonalt ledende bedrifter og institutter legger ordningen til rette for etablering og utvikling av industrielle sentre, eller såkalte katapultsenter. Her kan bedrifter teste og forbedre sine produkter, før de rulles ut i produksjon.  

Ordningen består så langt av fem nasjonale katapultsenter: 

  • Manufacturing Technology 
  • Future Materials  
  • Ocean Innovation
  • Sustainable Energy  
  • DigiCat