Koronapandemien

Siva-strukturen tar et ekstra ansvar for å holde norsk næringsliv i gang.

De næringsrettede virkemidlene blir enda viktigere for å stimulere til verdiskaping over hele landet når koronapandemien rammer aktiviteten i industri og næringsliv.

Noen tiltak er allerede på plass for å styrke bidraget fra den nasjonale Siva-strukturen. Siva er i tett dialog med Regjeringen og de øvrige virkemiddelaktørene.

Bildet viser en illustrasjon av koronaviruset COVID-19
Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva

Næringshager og inkubatorerKan slippe egenfinansieringen

Siva fraviker kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter og inkubatorbedrifter.

Norsk KatapultProduksjon i Norge

Siva er i tett kontakt med katapult-sentrene, Sykehusinnkjøp HF og industrimiljøer for å finne frem til hvordan vi raskt kan få produsert nødvendig smittevernutstyr i Norge.

En rekke mulige produsenter har meldt sin interesse. Sammen med katapult-sentrene har vi funnet frem til egnet testing av flere produkter, bistått med råd for omlegging av produksjonslinje, samt kvalifisering av nye produkter. Dette er prosesser som normalt tar måneder og år. Nå har det tatt dager og uker.

Det arbeides også med å mobilisere tilgjengelig kapasitet på avanserte 3D-printere i katapult-sentrene og i industrimiljøene for produksjon av nødvendig smittevernutstyr og reservedeler til kritisk utstyr i sykehusene.

På noe lengre sikt har katapult-sentrene en nøkkelrolle for å stimulere til økt industri-aktivitet i Norge på alle områder, ikke bare for smittevernsutstyr.

Bildet viser en mann i vernedrakt som står foran gnister på en industriplass

EierskapAktiv eier enda viktigere krevende tider

Representanter i Sivas styrestall deltar aktivt på styremøter, samt ekstraordinære styremøter som er berammet i lys av situasjonen.

Innovasjonsselskapene har også begynt å avholde sine ordinære generalforsamlinger. Der hvor vi ellers ville deltatt fysisk, møter vi nå opp via Skype, Teams osv. For faggruppe eierskap er det sentralt å ha tett dialog med innovasjonsselskapene, slik at vi tidlig kan fange opp deres utfordringer.

Det er svært viktig for oss å bidra til at innovasjonsselskapene i størst mulig grad kan opprettholde aktivitet i nåsituasjonen, og ikke minst at vi kan bidra til at innovasjonsselskapene vil være i stand til å ivareta sin sentrale funksjon i den nasjonale innovasjonsstrukturen når denne krisen er over.

Som eier i innovasjonsselskapene er vi særlig opptatt av at selskapene nå har tilstrekkelig likviditet.

Bildet viser en laptop, et papir med grafer og diagrammer og hånden til en person som holder en penn og en notatblokk.

EiendomFinne fleksible løsninger

Siva har stor forståelse for at dette er en utfordrende situasjon for mange av våre leietakere. Som utleier vil Siva være fleksible i forhold til å finne løsninger som best mulig avhjelper situasjonen for den enkelte.

Korona-viruset truer småbedriftene: Siva-strukturen viktigere enn noen gang

– Til vanlig hjelper vi bedriftene med å vokse, nå handler alt om å få dem til å overleve, sier Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge og daglig leder i Nordkappregionen næringshage.

Bildet viser Stig Hansen, leder for Næringshagene i Norge
Bildet viser en hånd med en pulsmåler-klokke

Pulsmåling

Siva gjennomfører «pulsmålinger» for å få en viss oversikt over hvordan korona-pandemien rammer innovasjonsselskapene, katapult-sentrene og bedriftene disse har i sin portefølje.

Pulsmåling 7. mai

Stadig flere innovasjonsselskaper og katapult-sentre ser lysere på fremtiden. Nesten halvparten av dem melder at over 75 prosent av deres virksomhet nå er «normalaktivitet». De melder også at andelen bedrifter som makter å tilpasse sin forretningsmessige virksomhet er økende. Likevel svarer fortsatt tre av fire at de ser stor variasjon blant bedriftene i sin portefølje. En god del bedrifter posisjonerer seg bedre enn andre takket være omstillingsevne, nettverk, kompetanse og innovasjon. I pulsmålingen deles også erfaringer som kan være til inspirasjon og av interesse for andre.

Pulsmåling 16. april

Pulsmåling gjennomført blant innovasjonsselskaper og katapult-sentre 16. april viser at andelen som ser lysere på situasjonen er økende, mens andelen som har et uendret syn på effekten av koronasmitten for verdiskapingen er stabil. Andelen som ser mørkere på situasjonen er størst i Viken, Vestland, Troms og Finnmark, Oslo og Nordland.

Pulsmåling 2. april

Bare èn av syv svarer at bedriftene de har dialog med har maktet å tilpasse sin forretningsmessige virksomhet til utfordringene som koronapandemien skaper, mens hele fire av fem svarer at det er stor variasjon. Den store variasjonen antas å henge sammen med at ulike bransjer påvirkes i veldig ulik grad av pandemien.

Pulsmåling 26. mars

Nesten 9 av 10 ser nå på situasjonen sammenlignet med forrige uke som litt eller mye mørkere. Sammenligner vi med målingen 20. mars er det nå ingen som ser lysere på situasjonen, og andelen som så mye mørkere på situasjonen har gått ned med omtrent like stor andel som de som nå ser litt mørkere på situasjonen.

Pulsmåling 20. mars

På spørsmål om hva som er de største utfordringene peker de fleste innovasjonsselskapene og katapult-sentrene på likviditetsutfordringer som følge av markedssvikt. Mange peker på at bedriftene blir tvunget til å permittere. For oppstartsselskaper blir det enda mer krevende å hente inn investorer. For industrien pekes det på nedstenging av markeder og usikkerhet ved tilgang på innsatsfaktoren.