Tre råd om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

I fjor lanserte regjeringen et målrettet samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr. Nå får regjeringen overlevert forslag til mål for dette samfunnsoppdraget. De tre målene som foreslås handler om å redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfold, øke forsyningssikkerheten og utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge.

Bildet viser en gruppe mennesker som står oppstilt og viser frem en rapport.

En operativ gruppe av fagetater har det siste året jobbet med forslag til utforming og konkrete mål for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr. Gruppen leverer nå forslagene til tidfestede mål og delmål for oppdraget. Forslagene til mål ble overrekt fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, landbruks- og matminister Geir Pollestad og minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch fredag 3. november.

- Gjennom samfunnsoppdraget har vi sagt at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal kome frå berekraftige kjelder. Nå har vi fått forslag til tidfesta mål som kan få oss dit. Eg ser fram til å sjå nærmare på forslaga og ta dette vidare, seier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

- Målretta samfunnsoppdrag er ein ny måte å løyse komplekse problem på. Her kan Noreg ta ei leiarrolle i arbeidet med å sikre at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal kome frå berekraftige kjelder. Eg har stor tru på denne måten å rette søkelyset mot ei utfordring, og koordinere innsatsen frå mange sektorar mot eit felles mål. Slik tar vi forsking og kunnskap i bruk for å skape reell endring, seier forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch.

- Regjeringa ønskjer å auke sjølvforsyninga av norske jordbruksvarer og utvikle ein meir berekraftig matproduksjon med lågare klimagassutslepp. Auka bruk av lokale og meir berekraftige fôrråvarer til fiskefôr og kraftfôr til husdyr vil vere viktig for å redusere presset på klima og miljø, for ei grøn omstilling i norsk matproduksjon, og omsyn til beredskap, seier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

- Dette initiativet gir Norge en unik mulighet til å ta lederskap i å sikre at all fôr til oppdrettsfisk og husdyr kommer fra bærekraftige kilder.

- Jan Morten Ertsaas

Forskingsrådet leder den operative gruppen av fagetater

- Målene har kommet frem blant annet gjennom en omfattende prosess med forslag fra en ekspertgruppe og seks innspillsmøter med til sammen 285 deltagere. Det har vært et fantastisk engasjement, så nå ser vi fram til at samfunnsoppdraget starter, sier Christina Abildgaard, som har ledet den operative gruppen på vegne av Forskningsrådet. For å nå målene, anbefaler gruppen flere delmål med tidfestet gjennomføring og fire forutsetninger som må på plass for at målene skal nås.

Den operative gruppen har bestått av personer fra ni relevante fagetater og virkemiddelapparatet. Forskningsrådet har, sammen med Innovasjon Norge, hatt sekretariatsfunksjonen for arbeidet og har også ledet den operative gruppen. Siva er en del av denne gruppen, og administrerende direktør Jan Morten Ertsaas ser frem til å komme i gang med arbeidet for å nå målene.

- Dette initiativet gir Norge en unik mulighet til å ta lederskap i å sikre at all fôr til oppdrettsfisk og husdyr kommer fra bærekraftige kilder. Målrettede samfunnsoppdrag er en ny måte å løse komplekse utfordringer på, hvor samarbeidet mellom ulike sektorer er avgjørende for å oppnå bærekraftige mål. Dette er et omfattende, langsiktig og spennende arbeid der et av målene vil være å utvikle en sterk nasjonal fôringrediensindustri. Vi i Siva ser frem til å være en aktiv deltaker i det videre arbeidet, sier Ertsaas.

Forslagene til mål ble overrekt fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, landbruks- og matminister Geir Pollestad og minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch fredag 3. november.

15. november kommer det en utfyllende rapport som vil gi anbefalinger om organiseringen av det videre arbeidet.

Les mer om Bærekraftig fôr