Siva investerer 152 millioner i ny grønn industri

Selskapet for industrivekst (Siva) investerer i Vow Green Metals storskalaprosjekt på Hønefoss, der et av Europas største produksjonsanlegg for biokarbon er under oppføring.

Profilbilde av en smilende dame og mann
Vow Green Metals og Siva, her representert ved Cecilie Jonassen og Jan Morten Ertsaas, investerer i ny, grønn industri i Treklyngen industripark med bygging av en helt ny fabrikk.

Den nye fabrikken skal etableres i Treklyngen Industripark i Ringerike kommune. Vow Green Metals skal selv stå for gjennomføringen av eiendomsprosjektet. Etter ferdigstilling kjøper Siva aksjene i eiendomsselskapet, og tar over som eier og forvalter av bygg og tilhørende infrastruktur. Totalt skal Siva investere nærmere 152 millioner kroner i prosjektet. 

– Dette er startskuddet for skaleringen av en ny grønn industri som bygges på naturgitte norske konkurransefortrinn. Denne avtalen er et godt eksempel på et prosjekt der privat kapital leder an, og hvor staten bidrar med egenkapital for å realisere prosjektet. Slik får vi fortgang på den grønne omstillingen og realiserer nye, gode og bærekraftige industriprosjekter, sier næringsminister Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet.    

Verifisering av teknologi og marked

Vow Green Metals AS er et norsk børsnotert selskap som skal produsere biokarbon som reduksjonsmateriale til smelteverksindustrien. Dette er et klimavennlig alternativ til fossilt karbon, og fremstilles ved hjelp av en pyrolyseprosess der ulike typer trevirke, deriblant returvirke, varmes opp til høye temperaturer uten tilførsel av oksygen, og forkulles. 

For Siva representerer investeringen et steg inn i en ny bransje for selskapets eiendomsportefølje. Ifølge administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva ble det lagt ned et betydelig arbeid sammen med store industriaktører og forskningsmiljø for å vurdere marked, teknologi, produkt og økonomi før investeringsbeslutning ble tatt.  

– Dette styrket vår tillit til at Vow Green Metals vil kunne levere et produkt som tilfredsstiller de kravene markedet stiller, og at dette er en solid og kompetent virksomhet med høy bærekraftprofil og gode muligheter for å lykkes med industrialisering av biokarbon. Foredlingen av returvirke til et høyverdig produkt er et viktig steg mot en mer sirkulærøkonomisk og bærekraftig smelteverksindustri, sier Ertsaas. 

– Dette er gode nyheter for alle som heier på nye grønne industrier. Siva har vært grundige i sitt arbeid med å gjennomgå prosjektet, og setter i dag ikke bare sitt kvalitetsstempel på vårt prosjekt, men på en hel ny grønn industri, sier administrerende direktør i Vow Green Metals, Cecilie Jonassen.  

Denne avtalen er et godt eksempel på et prosjekt der privat kapital leder an, og hvor staten bidrar med egenkapital for å realisere prosjektet.

- Jan Christian Vestre

Produkt med høyt klimapotensial

Produksjonsanlegget vil ha en årlig produksjonskapasitet på over 20.000 tonn biokarbon, noe som kan redusere fossile CO2-utslipp med om lag 100.000 tonn. Vow Green Metals ligger langt fremme i å industrialisere produksjon av biokarbon, og har i disse dager en tidlig produksjonslinje i industriell skala under igangkjøring på samme industriområde som storskalafabrikken skal etableres.  

Med et konsept med fokus på sirkulærøkonomi og helhetlige verdikjeder der overskuddsenergi utnyttes, bidrar etableringen til revitaliseringen av et gammelt industriområde. Industriparken gir god tilgang på råstoff, og ikke minst kompetanse innen treforedling og bio-industrielle prosesser. 

– Vi har en global pipeline av prosjekter med samlet produksjonskapasitet på mer enn 600.000 tonn biokarbon. Etableringen av produksjonsanlegget på Hønefoss er vårt første storskalaanlegg, og erfaringene herfra gir oss viktige fortrinn i den videre ekspansjonen, sier Jonassen.  

– Siva er en viktig partner for nye, grønne industriprosjekter over hele landet. Dette prosjektet er i tråd med vårt samfunnsoppdrag og regjeringens grønne industriløft. Det representerer også en ny måte å jobbe på for oss, hvor vi først og fremst er en kapitalpartner. Sånn sett kan man si at det har bidratt til å utvikle oss, sier Ertsaas. 

For mer informasjon:  

Siva SF
Jan Morten Ertsaas
administrerende direktør
Tlf: +47 90 91 35 85
e-post: jan.morten.ertsaas@siva.no
www.siva.no  

Vow Green Metals
Mathias Nilsen Reierth
Director of Corporate Affairs and Commercial
Tlf: +47 988 05 724 
e-post: mathias.reierth@vowgreenmetals.com
www.vowgreenmetals.com

Fakta

  • Siva har inngått avtale om fremtidig kjøp av aksjene i eiendomsselskapet Vow Green Metals Follum AS.   
  • Siva investerer kun i eiendomsmassen. Vow Green Metals er ansvarlig for oppføring av bygget og skal investere i prosessutstyret. Siva kjøper aksjene i eiendomsselskapet etter ferdigstillelse.   
  • Sivas eiendomsvirksomhet er selvfinansierende, og driftes etter markedsinvestorprinsippet. Avtalen er inngått på markedsmessige vilkår. Siva legger til grunn en loan to value policy på 50 prosent på porteføljenivå. 
  • For hvert tonn med biokarbon som erstatter fossilt kull reduseres de fossile utslippene med mellom 4 og 5 tonn CO2
  • Smelteverkene produserer avgjørende innsatsfaktorer for det grønne skiftet, eksempelvis silisium til solcelleproduksjon.
  • Norsk industri står for ca. 22 prosent av Norges utslipp, hvor ferrolegeringsindustrien er en av de største kildene til utslipp, med 2,6 mill. tonn.
  • Biokarbon kan erstatte bruken av fossile karbonkilder i metallurgisk industri, og er viktig for å redusere utslippene fra norsk prosessindustri. Reduksjon av klimautslipp fra smelteverkene vil medføre store positive miljømessige effekter, samt etablere et konkurransefortrinn mot EUs indre marked.
  • Dersom smelteverkene erstatter alt fossilt kull med biokarbon vil utslippene reduseres med opptil 90 prosent