Bærekraftig fôr – Vi trenger dine innspill!

Utformingen av samfunnsoppdraget som nytt virkemiddel for bærekraftig fôr er godt i gang, men vi trenger innspill i prosessen. Mange har vist stor interesse og nå går startskuddet for en møteserie som dekker alle landsdeler, der alle relevante aktører kan bidra med sine perspektiver.

Bilde av kuer og kalver som er ute på beite.
Tilgang på trygt og sunt fôr med lave klimagassutslipp er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon. Foto: unsplash.com

Samfunnsoppdraget er fremdeles i støpeskjeen. I design- og implementeringsfasen arbeides det med mål, delmål og videre organisering.

- Bred involvering og mobilisering er i kjernen av samfunnsoppdraget, og innspillene som kommer vil være svært viktige for det videre arbeidet med bærekraftig fôr. Det er viktig å få frem alle perspektiver og tanker om hvordan vi skal løse dette sammen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Arbeidet er organisert gjennom en operativ gruppe som ledes av Forskningsrådet. Her sitter representanter for flere etater og organisasjoner som har roller og ansvar på feltet. Det daglige arbeidet koordineres av et sekretariat i Forskningsrådet med en representant fra Innovasjon Norge.

- Samfunnsoppdrag er nybrottsarbeid og temaet bærekraftig fôr favner bredt. For å sikre innspill og involvering fra så mange som mulig er innspillsmøtene spredt over hele landet – på Ås og Hamar, i Tromsø, Trondheim og Bergen. Den geografiske spredningen understreker at dette er en felles satsing for både den blå og den grønne sektoren, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

- Vi skal løse komplekse problem gjennom samfunnsoppdragsmodellen, og er derfor avhengig av innspill og involvering fra alle relevante aktører. Derfor ser vi virkelig frem til denne møteserien, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva.

Møteserien vil pågå i månedsskiftet august/september. I tillegg til de fem fysiske møtene blir det et digitalt møte 6. september.

Du kan melde deg på møtene via Forskningsrådets nettsider