Sivas rolle styrkes

Regjeringen styrker Sivas rolle som verktøy for grønn industrivekst. Det blir økt tilgjengelig kapital til investeringer i industrietableringer og Siva får en ny rolle som tilrettelegger for industritomter.

Bilde av mann i blå skjorte
Siva bidrar til at næringslivet og Norge skal lykkes med den grønne omstillingen sier Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva

- Vi skal bruke 50 års erfaringer og vår spisskompetanse på eiendom og industrietableringer for mer grønn omstilling og industriproduksjon i Norge, sier Andreas Krüger Enge, administrerende direktør i Siva.

Investeringer i industribygg, klargjøring av grønne industritomter og katapult-sentre med testfasiliteter og industrikompetanse, er viktige bidrag for fremtidens industri. Gode samspillsarenaer med katapult-sentre og innovasjonsselskaper er viktig for å ta bærekraftige forretningsideer raskere og oftere til industriproduksjon i Norge.

- Vi skal bidra til mer grønn industrivekst og ser at våre virkemidler har god effekt for innovasjon og næringsutvikling i hele Norge. Sammen med innovasjonsselskapene og katapult-sentrene i Siva-strukturen skal vi bidra til at bedrifter raskere når sine mål, skaper verdier og bærekraftige arbeidsplasser, sier Andreas Krüger Enge.

- Vi skal bidra til mer grønn industrivekst og ser at våre virkemidler har god effekt for innovasjon og næringsutvikling i hele Norge.

- Andreas Krüger Enge

  • 100 (0) millioner kroner til grønne industri- og eiendomsprosjekter. Bevilgningen er delt med 65 millioner kroner i egenkapital på kapittel 2426, post 95 og 35 millioner kroner som risikokapital på kapittel 2426, post 72.
  • 188,3 (207) millioner kroner i tilskudd til testfasiliteter (kapittel 2426, post 71), inkludert 40 (63,5) millioner kroner øremerket nye prosjekter under Grønn plattform og 40 (40) millioner kroner til testfasiliteter i distriktene.
  • 763,7 (817,2) millioner kroner til mobiliserende og kvalifiserende næringspolitiske virkemidler i regi av Innovasjon Norge og Siva (kapittel 553, post 61). Dette betyr en netto økt bevilgning på 46.5 millioner kroner for post 61, etter som 100 millioner kroner i investeringstilskudd til grønne investeringer flyttes fra post 61 til flyttet til ny post 71. I tillegg til prisjustering, er bevilgningen økt med 25 millioner kroner for å styrke innsatsen for reduserte klimagassutslipp og grønn omstilling. Det er opp til fylkeskommunene hvor mye av den totale bevilgningen som skal gå til Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet.
  • 5 millioner kroner i økt grunnfinansieringen til arbeid i ny rolle som tilrettelegger av industritomter.

For regjeringen er det overordnet viktig at næringspolitikken legger til rette for gode, samlede rammevilkår for bærekraftig verdiskaping. Utslippskutt skal belønnes og insentiver til grønne løsninger belønnes.

- Siva bidrar til at næringslivet og Norge lykkes med den grønne omstillingen. I forslaget til statsbudsjett for 2023 setter oss i enda bedre stand til å levere på samfunnsoppdraget og det grønne skiftet, sier Andreas Krüger Enge.