Ny avtale gir fart og retning for grønn næringsutvikling

Siva, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og Gassnova har signert en avtale for å forsterke og videreutvikle samarbeid om grønn vekst. Avtalen omfatter virkemidler, mobilisering, systemutvikling og digitalisering. Dette vil føre til et bedre tilbud til forskning og næringsliv som skal bidra til det grønne skiftet.

Bilde av person med digitale ikon fra et nettbrett
Foto: Pixaba/Geralt

Omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve rask omstillingstakt og gjennomgripende innovasjoner – også for å gi norsk næringsliv konkurransekraft i fremvoksende internasjonale markeder. Krevende innovasjonsløp forutsetter et sømløst virkemiddelapparat som er godt koordinert for å sikre effektiv virkemiddelbruk fra forskning til marked.

Derfor styrker Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, Siva og Gassnova nå samarbeidet gjennom en ny avtale som skal bidra til det grønne skiftet og som skal bedre tilbudet til kundene, forskning og næringsliv.

– Dette er en viktig avtale som vil gi økt fart og retning for det grønne skiftet. Et samordnet virkemiddelapparat, som utnytter hverandres styrker, betyr mye for næringslivet som en sentral kraft for innovasjon og teknologiutvikling. Det er også helt nødvendig for å utvikle nye løsninger for den grønne omstillingen, sier Andreas Krüger Enge, konstituert administrerende direktør i Siva.

Dette er en viktig avtale som vil gi økt fart og retning for det grønne skiftet.

- Andreas Krüger Enge

Målet med avtalen er et utfyllende og sammenhengende virkemiddelapparat som er en del av det grønne skiftet og som gir en forenkling for brukerne.

Samarbeidet vil blant annet omfatte felles utlysninger og bedre koordinering av virkemiddelapparatets tjenester mot forskning og næringsliv. Dette vil kunne skape grønne, innovative og lengre verdikjeder og raskere utviklingsløp for prosjektene fra idé til marked.

Fremover vil det også bli et økt samarbeid rundt digitalisering og kompetansedeling mellom aktørene. Det vil gi administrative besparelser og et mer brukervennlig virkemiddelapparat.

I avtalen vektlegges blant annet følgende punkter:

  • Virkemiddelsamarbeid - koordinering av virkemiddelbruk og utvikling av felles utlysninger.
  • Samarbeid om mobililisering, analyser og identifisering av felles satsingsområder
  • Samarbeid om systemutvikling - samarbeid om forvaltning og informasjonssystemer som forenkler, øker brukervennligheten og kvaliteten, samt felles metoder og kompetanse
  • Digitalisering - Deling av data, datainnhenting/behandling og tilgjengeliggjøring

Siden 2016 har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova hatt en felles ordning – PILOT-E - med årlige felles utlysninger av midler fra de tre organisasjonene. Dette har blitt svært godt mottatt av brukerne, og bidrar til at flere kan gå raskere fra ide til marked for klimavennlige produkter og tjenester i Norge og internasjonalt. Den nye avtalen bygger videre på de gode erfaringene fra PILOT-E for å ytterligere bidra til effektivitet og et mer sømløst og målrettet virkemiddelapparat for grønn vekst.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, SIVA og Gassnova vil i løpet av våren avklare detaljene rundt samarbeidsavtalen.

Avtalen er signert av:

  • Andreas Enge, konstituert administrerende direktør, SIVA
  • Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, ENOVA
  • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør, Forskningsrådet
  • Roy Vardheim, administrerende direktør, Gassnova
  • Håkon Haugli, administrerende direktør, Innovasjon Norge