Styrker regionalt samarbeid om næringsutvikling

Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva inngikk 11. mai en forpliktende samarbeidsavtale om mer helhetlig og samordnet bruk av nasjonale og regionale ressurser for å stimulere grønn industri- og næringsutvikling. 

Bildet viser seks personer, tre damer og tre herrer som står oppstilt bak et bord hvor det ligger en signert avtale.
Fra venstre Mette Nora Sætre, seksjonssjef i Vestland fylkeskommune, Frode Revhaug, ordfører i Frosta kommune, Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag, Vigdis Harsvik, regiondirektør i Innovasjon Norge, Andreas Krüger Enge, direktør partnerskap og strategi i Siva og Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet

Avtalen, som ble signert da partene var samlet til strategiske diskusjoner på Frosta, har som formål å skape større effekt for industri- og næringsliv i den grønne omstillingen. Det innebærer at partenes ressurser koordineres slik at de setter tilstrekkelig kraft bak industri- og næringsutviklingen i regionene, i tråd med langsiktige regionale og nasjonale planer for kunnskaps-, innovasjons-, forsknings- og næringsutvikling. Utgangspunktet ligger i regionens egne aktiva, for eksempel tilgang til naturressurser, teknologi og kompetanse. Avtalen har også som mål å skape god strategisk dialog om nasjonal politikkutforming på næringslivsområdet. 

For å få fart på den sirkulære økonomien er partene enige om å stå sammen om utvikling av sirkulærøkonomisk satsing mellom industribedrifter gjennom industrielle symbioser, bygge og dele kompetanse innen sirkulær økonomi og etablere tilhørende infrastruktur i utvalgte områder. 

Mange verdikjeder er fylkesoverskridende og krever omfattende og integrerte løsninger for å skape merverdi for virksomhetene selv og for samfunnet. Partene har derfor utviklet en felles modell for samordning og koordinering som kan brukes i alle regioner. Dette forenkler også kommunikasjonen med sentrale myndigheter og andre aktører.  

Satsingen vil involvere næringslivsaktører og partene i arbeidslivet regionalt og nasjonalt. Det er fylkeskommunene som får det administrative koordineringsansvaret i sin region.