Siva vil sammen med Skift være pådriver for å nå klimamålet

Siva har gått inn som medlem i Skift - en organisasjon av klimaledere som ønsker å være pådrivere for å nå 2030-klimamålet.

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet som ønsker å være pådrivere for at Norge når sine klimamål innen 2030 og gå foran for å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippsamfunnet.

– I Norge skal vi redusere klimautslippene med 55 prosent til 2030. Vi må også øke eksporten fra andre næringer enn olje og gass med 50 prosent til 2030. Denne omstillingen står norsk industri midt i, og her har vi i Siva, Selskapet for industrivekst, en viktig rolle sier sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Selskapet ser Norge under ett og jobber for synergier og læring på tvers av regionene, og har et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Ved hjelp av Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Skift sitt nettverk er en av de arenaene vi vil være tilstede på fordi nettverket gir tilgang til fremoverlente bedrifter og aktører med høye klima- og miljøambisjoner.

- Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Siva

Samarbeid for en raskere omstilling

– I den grønne omstillingen som går i et raskt tempo, har vi behov for å være tett på bedrifter og aktører. Skift sitt nettverk er en av de arenaene vi vil være tilstede på fordi nettverket gir tilgang til fremoverlente bedrifter og aktører med høye klima- og miljøambisjoner. Her ønsker vi å få nye perspektiv på hvordan våre næringsrettede virkemidler treffer, og hvilke muligheter og utfordringer industrien har. Det vil gjøre oss som et næringsrettet virkemiddel bedre i stand til å treffe behovene bedriftene har i omstillingen, sier Ertsaas.

– Vi i Siva vil delta i flere av Skift sine faggrupper, som gruppene innen sirkulær økonomi, bygg og eiendom, energi og den nye Skift-satsingen på naturmangfold. I tillegg vil jeg som administrerende direktør delta i Skift sitt ledernettverk. Vi ser frem til samarbeidet, understreker Ertsaas.

- Det er en stor glede å ønske Siva velkommen inn i Skift-samarbeidet. Siva representerer en viktig nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling og legger til rette for bærekraftig vekst i hele landet. Vi ser frem til å samarbeide med Siva for å styrke fokuset på bærekraftig omstilling i norsk næringsliv, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.