40 millioner til Norsk katapult

Ap, Sp og SV er i budsjettforliket enige om å bevilge 40 millioner kroner i tilskudd til testfasiliteter i distriktene.  

Bilde av fabrikkanlegg
Nylig ble Ap, Sp og SV enige om finansinstillingen for Statsbudsjett 2022. Fra NFD bevilges det 40 millioner kroner til «Siva – tilskudd til testfasiliteter i distriktene». Bedrifter over hele landet vil nyte godt av disse midlene. Foto: Unsplash/An Rozetsky

– Midlene vil komme til nytte for bedrifter over hele landetsier Gaute Moldestad, direktør Industri i Siva. 

Bevilgningen kommer i tillegg til 167 millioner kroner til Norsk katapult, inkludert bevilgninger øremerket testfasiliteter i Grønn plattform. Statsbudsjettet for 2022 skal besluttes i Stortinget før de tar juleferie. 

 – For hver million i offentlig støtte til investeringer i testfasiliteter, har industrien så langt selv bidratt med 10 millioner. I tillegg bruker vi pengene flere ganger, sier Gaute Moldestad og forklarer:  

 – Testfasilitetene i katapult-sentrene benyttes av mange bedrifter. Dette gjør at hver virkemiddelkrone i realiteten blir nyttiggjort flere ganger. 

Midlene vil komme til nytte for bedrifter over hele landet

- Gaute Moldestad

Utstyr for store verdier

I rapporten “Norsk katapult har stor effekt” fremkommer det at bedriftene har tilgang til testfasiliteter til en verdi av 1,6 milliarder kroner, og at dette er ti ganger mer enn investeringer i utstyr med offentlig støtte via katapult-sentrene. Verdien av tilgjengelig utstyr er dessuten fire ganger større enn de totale bevilgningene over statsbudsjettet til Norsk katapult. I tillegg til testfasiliteter er den offentlige støtten brukt til å etablere ordningen Norsk katapult, bygge opp fem nasjonale katapult-sentre med ulike tematiske profiler og utvikle kompetanse.  

Les hele rapporten Norsk katapult har stor effekt 

 Katapult-sentrene har etablert en kompetansebase bestående av 800 industrieksperter. Dette er de fremste på sine områder som jobber i ledende bedrifter, men som andre bedrifter kan få nytte av gjennom et katapult-prosjekt, sier Gaute Moldestad.  

En robust og nasjonal struktur

Norsk katapult ble etablert i slutten av 2017, og i løpet av et drøyt halvår var fem nasjonale katapult-senter oppnevntI løpet av de tre første årene bevilget Nærings- og fiskeridepartementet totalt 400 millioner kroner til ordningen. I tillegg ble det bevilget 38,5 millioner som var øremerket Grønn Plattform. Bevilgningene er brukt til å bygge en robust og helhetlig nasjonal struktur av katapult-sentre med et egnet service-, kunde- og distribusjonsapparat.  

–  Støtten katapult-sentrene har mottatt gjennom ordningen har primært gått til investeringer i nytt utstyr, samt tilgjengeliggjøring av store mengder eksisterende testutstyr, forklarer Moldestad. 

1600 prosjekt på tre år

I ordningens tre første år kunne katapult-sentrene vise til nærmere 1600 gjennomførte prosjekter. Bare i 2020 ble det registrert mer enn 1000 unike henvendelser til katapult-sentrene, og nærmere 950 unike bedrifter benyttet seg av tjenestetilbudet under ordningen. De fem katapult-sentrene har så langt avtalt, påbegynt eller ferdigstilt hele eller deler av prosjekter til en verdi estimert til over fire milliarder kroner. 

Katapult-prosjektene er ofte en kritisk viktig del av et større prosjekt, men har samtidig stor variasjon hva angår størrelse og innhold. De minste prosjektene har en kostnad på 50 000 - 100 000 kroner, og har ofte til formål å avklare et teknologisk mulighetsrom for en bedrift. Et mellomstort prosjekt har gjerne en kostnad på 400 000 - 600 000 kroner, og inkluderer ofte både overføring av kompetanse, samt noe utviklings- og testarbeid i katapult-senteret. De største prosjektene kan ha en kostnad på flere hundre millioner kroner. Dette er typisk gjentagende tester med forskning og utvikling mellom hver testfase. Ofte er dette også flerbedriftsprosjekter, koblet til forskningsmiljøer. Målet er å utvikle nye løsninger og få de verifisert i reelle industrinære testmiljøer.  

Realisering av ny industri

Gaute Moldestad mener etterspørselen etter katapult-sentrenes tjenester viser at tilbudet og kapasiteten i sentrene krever kontinuerlig utvikling og utbygging. Han påpeker at tilgang til relevant, state-of-the-art, fysisk infrastruktur er svært viktig for teknologiutvikling som kan gi norske bedrifter konkurransefortrinn, og for gjennomføring av innovasjonsprosjekter og FoU-oppdrag. 

– Tilskuddet på 40 millioner kroner vil bidra positivt til den videre utviklingen av ordningen, og komme svært mange norske bedrifter til gode, avslutter Gaute Moldestad. 

Norsk katapult

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som skal gjøre det enklere for bedrifter å utvikle prototyper, herunder teste, simulere og visualisere. Gjennom investeringer og aktiviteter tilgjengeliggjør de kompetanse, teknologi og testutstyr for bedrifter over hele landet, hos internasjonalt ledende bedrifter og institutter. 

Det er et sentralt premiss i ordningen at bedrifter 
gjennom et katapult-prosjekt - kan redusere den økonomiske og teknologiske risikoen i innovasjonsprosjekt, få tilgang til kunnskap, og som et resultat av dette raskere ta steget fra idé til markedsintroduksjon.
 

Fem katapult-sentre med ulike tematiske profiler er hittil etablert under ordningen Norsk katapult:   

· Manufacturing Technology: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse gjennom syv minifabrikker der bedriften kan utvikle, teste og simulere avansert produksjonsteknologi.  
 
· Future Materials: Tilbyr bedriftene tjenester for å optimalisere bærekraftige materialer og prosesser langs hele verdikjeden fra råvare til ferdig formet produkt. Har fysiske testsentre hos Elkem Technology, ReSiTec, Norner og MechatronicsInnovation Lab (MIL).  
 
· Ocean Innovation: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse for å utvikle, teste og simulere teknologier for havnæringen.  
 
· DigiCat: Tilbyr bedriftene testfasiliteter og kompetanse for virtuell prototyping og digitale tvillinger av fremtidens produkter, løsninger og tjenester.  
 
· Sustainable Energy: Tilbyr bedriftene kompetanse og testfasiliteter til lands, til havs og på skip for å utvikle, teste og simulere bærekraftige energiløsninger.