Hovedutlysning Grønn plattform

Dette er den første utlysning i Grønn plattform, og er rettet mot store, ambisiøse grønne prosjekter. Norske bedrifter og forskningsinstitutter er målgruppen. Regjeringen har gitt en samlet bevilgning på 1 milliard kroner til denne utlysningen. Det er tidligere lyst ut midler til forprosjekter i Grønn plattform, men det er ikke krav om gjennomført forprosjekt for å søke om hovedprosjekt.

Bildet viser en dame som sitter ved et bord.
Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Dette er en foreløpig utlysning. Endringer kan forekomme innen 1. april.

Om Grønn plattform

Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Målet med satsingen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn. For å møte disse utfordringene gir Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova et koordinert offentlig tilbud til prosjekter som fører til grønn omstilling.

Om utlysningen

Dette er den første utlysning i Grønn plattform, og er rettet mot store, ambisiøse grønne prosjekter. Norske bedrifter og forskningsinstitutter er målgruppen. Regjeringen har gitt en samlet bevilgning på 1 milliard kroner til denne utlysningen. Det er tidligere lyst ut midler til forprosjekter i Grønn plattform, men det er ikke krav om gjennomført forprosjekt for å søke om hovedprosjekt.

Mål for utlysningen

Målet med utlysningen er å tilby offentlig finansiering av store helhetlige prosjekter innen grønn omstilling. Hovedprosjekter som har behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner kroner vil bli prioritert. De skal beskrive hele løpet fra forskning, teknologiutvikling til forretningsutvikling, og koble ulike faser fra   kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Delmål for utlysningen er å bidra til grønn omstilling gjennom å:

 • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder
 • bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten gi negative konsekvenser for klima og miljø
 • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet
 • øke private investeringer innen grønn omstilling

Budsjett og søknadsfrister

Utlysningen har følgende budsjett og søknadsfrister:

Søkere Virkemiddelaktør Søknadsfrist Budsjett
Forskningsinstitutter Forskningsrådet 12. mai 2021 380 MNOK
Bedrifter Innovasjon Norge (13. mai), 13. juni 2021 200 MNOK
Bedrifter Siva * (13. mai),13. juni 2021  77 MNOK
Bedrifter Forskningsrådet 15. september 2021 185 MNOK
Bedrifter Innovasjon Norge (6. september), 15. september 2021 100 MNOK
Bedrifter Siva * (6. september), 15. september 2021 38,5 MNOK

* Det må klart fremgå at utstyrsmidlene det søkes om skal gå til investeringer i katapult-senter hvor utstyret gjøres tilgjengelig.

Hovedprosjektbeskrivelsen skal legges ved alle delprosjektsøknader. Dato i parentes er fristen for innsendelse av hovedprosjektbeskrivelse. For mer detaljert beskrivelse se eget punkt om Søknadsprosess.

Hovedprosjektene i Grønn plattform skal realiseres gjennom etablerte tilskuddsordninger med veldefinerte kriterier. Statsstøtteregelverket gir føringer for tildeling av støtte til norske bedrifter. Støtten utgjør en andel av samlede kostnader knyttet til prosjektet.

I tillegg til overnevnte budsjett kan bedrifter søke Innovasjon Norge om innovasjonslån for å styrke den finansielle gjennomføring av prosjektene.

Hva er grønn omstilling?

Med grønn omstilling mener vi vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, slik at det gir positive effekter for klima og miljø. Grønn omstilling skal bruke naturressursene effektivt og ikke påføre skade på miljø eller samfunn. Det påligger den enkelte søker å vise hvordan hovedprosjektet vil bidra til dette. Utlysningen vil ta hensyn til EUs klassifiseringssystem for bærekraft (EU-taksonomien for bærekraftig aktivitet) i vurderingen av kravet til vesentlig forbedring.

Hovedprosjekt og delprosjekter

Hovedprosjektet skal omfatte utvikling av alle løsningene som skal bidra til å etablere helhetlige grønne verdikjeder. Et konsortium skal stå bak hovedprosjektet. Konsortiet må være en sammenslutning av minimum to bedrifter og minimum ett forskningsinstitutt. Konsortiet kan inkludere bedrifter i offentlig sektor eller utenlandske aktører. Det skal utpekes en leder for konsortiet.

Et hovedprosjekt skal bestå av minst to delprosjekter, og summen av delprosjektene skal gi en større måloppnåelse enn at delprosjektene utvikles hver for seg. Delprosjektene vil naturlig rette seg mot ulike ser faser i forsknings- og utviklingsløpet og ulike deler av verdikjeden. Minst ett delprosjekt skal ledes av en bedrift. Det skal søkes om tilskudd til de enkelte delprosjektene, ikke hovedprosjektet som helhet. Hovedprosjektbeskrivelsen skal vise helheten og hvordan delprosjektene henger sammen.

Hvem kan søke?

Både bedrifter og forskningsinstitutter kan søke om tilskudd til delprosjekter. Klynger, innovasjonsselskaper eller katapult-senter kan også stå som søker dersom de har nødvendig finansiell og organisatorisk gjennomføringsevne, og er støtteberettiget i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler. Det kan være særskilte regler for de enkelte delutlysningene.

Hovedprosjektets tidsramme

Oppstart tidligst september 2021, avsluttes senest desember 2024.

Realisering av verdiskapingspotensial

Hovedprosjektet skal føre til verdiskaping for de deltagende bedriftene, og bidra til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Potensialet skal være i forhold til de samlede kostnadene for hovedprosjektet. Det er et krav at hovedprosjektet har et delprosjekt som inkluderer en plan for implementering, kommersialisering, skalering og/eller eksport av resultatene. Denne planen skal bygge opp under konsortiedeltagernes langsiktige ambisjoner og strategier, og styrke deltagernes konkurransekraft nasjonalt og internasjonalt.

Avgrensing mot andre virkemidler

Denne utlysningen bygger på at Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva og Enova utfyller hverandre gjennom sine ulike roller og virkemidler. Søknader som har et omfang eller en innretning som passer bedre med en enkelt tilskuddsordning eller eksisterende samfinansieringstilbud (som Pilot-E) fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Siva eller Enova oppfordres til å søke direkte på disse.

Dersom søknaden er koblet til tidligere eller pågående offentlig finansierte prosjekter må dette opplyses, og en slik kobling vil vurderes positivt.

Søknadsprosess

Hovedprosjektet skal bestå av to eller flere delprosjekter. Delprosjektene kan være ledet av en bedrift eller forskningsinstitutt. Henvisning til beskrivelsen av hovedprosjektet er obligatorisk, og hovedprosjektet skal beskrives i vedlegg etter egen mal. Se krav i de ulike delutlysningene.

 • for institutter:
  • delprosjekt som omfatter forskningsaktiviteter og som er ledet av et institutt kan søke på denne delutlysningen med frist 12. mai 2021 (lenke til delutlysning kommer)
  • delprosjekter som skal benytte katapult, kan søke på denne delutlysningen med to søknadsfrister 13. mai (hovedprosjektbeskrivelse) / 13. juni (delprosjekt) og 6. september (hovedprosjektbeskrivelse) / 15. september (delprosjekt) / (lenke til delutlysning kommer)
 • for bedrifter:
  • delprosjekt hvor tyngdepunktet er innen utviklingsaktiviteter eller pilotering/demo og nærmere markedet, kan søke på denne delutlysningen for innovasjonstilskudd med to søknadsfrister 13. mai (hovedprosjektbeskrivelse) / 13. juni (delprosjekt) og 6. september (hovedprosjektbeskrivelse) / 15. september (delprosjekt) / (lenke til delutlysning kommer)
  • delprosjekter som skal benytte katapult, kan søke på denne delutlysningen med to søknadsfrister 13. mai (hovedprosjektbeskrivelse) / 13. juni (delprosjekt) og 6. september (hovedprosjektbeskrivelse) / 15. september (delprosjekt) / (lenke til delutlysning kommer)
  • delprosjekt som inneholder forskningsaktiviteter, kan søke på denne delutlysningen med frist 15. september (lenke til delutlysning kommer)

Rådgivning i søknadsprosessen

Søkere oppfordres til å søke råd og veiledning hos virkemiddelaktørene for utforming av prosjekt og søknad. Dette kan gjøres ved henvendelse til kontaktpersonene nevnt i denne utlysningen.

Kvalifikasjonskrav

Beskrivelsen av hovedprosjekt i Grønn plattform må innfri følgende krav:

 • søkere skal ha norsk organisasjonsnummer
 • skal ha positive effekter for klima og miljø, og effekten skal være kvantifisert
 • ha et behov for offentlig tilskudd på 50 millioner kroner eller mer
 • skal utføres av et konsortium (minimum to bedrifter og minimum ett forskningsinstitutt)
 • minst ett delprosjekt skal være ledet av en bedrift
 • inkludere en plan for realisering av verdiskapingspotensialet
 • skal bidra til langsiktig verdiskapende aktivitet i Norge
 • bedrifter som deltar i konsortiet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter, se Statsstøtteregelverket

Søknader som ikke oppfyller kvalifikasjonskrav vil bli avvist og eventuelt henvist til andre tilbud fra virkemiddelapparatet.

Vurderingskriterier

Både beskrivelsen av hovedprosjektet og delprosjektene vil bli vurdert i sammenheng og hver for seg.  Hovedprosjektet med delprosjekter vil bli vurdert ut fra Relevans for utlysningen, mens delprosjektene vil bli vurdert forskjellig og ut fra de kriterier som gjelder for de enkelte virkemiddelet det søkes på.

Relevans for utlysningen

Med relevans for utlysningen mener vi i hvilken grad det helhetlige prosjektet bidrar til grønn omstilling og møter hensikten med utlysningen. Relevansen vurderes etter følgende punkter:

 • bidrag i forhold til norske og næringens/sektorens klima- og miljømål
 • positive miljøeffekter i tråd med EUs taksonomi for bærekraftig aktivitet
 • helheten og samspillet mellom delprosjektene

Prioritering og vedtak av prosjekter

Følgende kriterier for rangering av prosjekter vil bli brukt:

 • oppfyller kvalifiseringskrav for hovedprosjektet
 • samlet resultat av vurderingene for delprosjektene
 • merverdien av en fellesfinansiering fra Grønn plattform
 • finansieringen skal være utløsende for at prosjektet blir satt i gang

De best rangerte prosjektene innenfor utlysningens ramme vil bli fremmet for beslutning.

Prosjekter med behov for stor andel investeringsstøtte ut over det som tilbys gjennom ordningen Norsk katapult, vil ikke bli prioritert.

Forventet vedtakstidspunkt:

 • For søknader innsendt i mai/juni: Innen 6. september 2021
 • For søknader innsendt i august/september: Innen 1. desember 2021