– Alle våre virkemidler kan bidra

– Distriktsnæringsutvalgets rapport gir viktige bidrag til en god næringspolitikk for distriktene i tiden fremover, skriver Siva i sitt høringssvar.

NOU-rapporten ble overlevert fra utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg til statssekretær Lucie Katrine Sunde (NFD) og statssekretær Raymond Robertsen (KMD) i slutten av oktober i fjor. Foto KMD.
NOU-rapporten ble overlevert fra utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg til statssekretær Lucie Katrine Sunde (NFD) og statssekretær Raymond Robertsen (KMD) i slutten av oktober i fjor. Foto KMD.

Utvalget peker i sin rapport på hva som fremmer og hemmer lønnsom næringsutvikling i distriktene. Siva peker i sitt høringssvar blant annet på viktigheten av at infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling blir brukt, og at det fortsatt bevilges midler til de indirekte næringspolitiske virkemidlene.

– Alle våre virkemidler kan bidra. Gjennom vår nasjonale infrastruktur av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonssentre og industribygg får bedrifter over hele landet tilgang til nettverk, partnere og kompetanse – uavhengig av hvor de befinner seg, påpeker Ingrid R. Lorange.

Skaper store verdier

Distriktsnæringsutvalget er ett av to utvalg som ble varslet i Distriktsmeldingen som ble lagt frem av regjeringen høsten 2019. Hensikten med utvalget har vært å utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

NOU-rapporten ble overlevert fra utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg til statssekretær Lucie Katrine Sunde (NFD) og statssekretær Raymond Robertsen (KMD) i slutten av oktober i fjor.

En av hovedkonklusjonene var at næringslivet i distriktene skaper store verdier, og at det går godt for store deler av næringslivet i Distrikts-Norge. Hvis man ser bort fra finansnæringen, har bedrifter i de minst sentrale kommunene i Norge hatt sterkere vekst i verdiskapingen og produktiviteten enn gjennomsnittet for landet de siste ti årene. Rapporten viser også at befolkningsnedgangen i distriktene ikke først og fremst skyldes mangel på arbeidsplasser eller næringspolitisk innsats.

– Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene, og våre virkemidler kan ta en rolle for å tette avstanden mellom forskningsbaserte miljøer og bedrifter i distriktene, slik rapporten peker på.

- Ingrid R. Lorange

Særlig ansvar for distriktene

Sivas næringshageprogram løftes i rapporten frem som et relevant virkemiddel for næringsutvikling i distriktene. Dagens 38 næringshager er spredt over hele landet, og mottar gjennom programmet midler som i første rekke brukes til å subsidiere tjenester til næringshagens målbedrifter. I tillegg tilbyr Siva en rekke verktøy og tjenester som skal bidra til å utvikle næringshagene som gode tjenesteleverandører, og som de kan benytte i sitt samarbeid med bedriftene.

Utvalget mener at en styrking av næringshageprogrammet vil bidra til å utvide det geografiske nedslagsfeltet og bransjeporteføljen. Det får selvsagt støtte fra Siva.

– Siva har et særlig ansvar for å fremme vekstkraft i distriktene, og våre virkemidler kan ta en rolle for å tette avstanden mellom forskningsbaserte miljøer og bedrifter i distriktene, slik rapporten peker på, sier Ingrid R. Lorange.

Flere virkemidler

Utvalget peker også på at mindre bedrifter ofte kan oppleve at terskelen er for høy til å dra nytte av etablert samarbeid om forskning og utvikling mellom universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner, fagskoler og næringslivet i distriktene.

Operatørene av Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram, hvor særlig næringshageprogrammet er et rent distriktspolitisk virkemiddel, har allerede et konkret oppdrag om å koble både små og større bedrifter til akademia. Ordningen Norsk katapult bidrar dessuten til å koble små bedrifter til FoU-aktører og mulige testfasiliteter. Men også eiendomsverktøyet til Siva, samt den strukturen som Sivas innovasjonsselskaper utgjør, har en tydelig distriktspolitisk profil og er viktige virkemidler som bør ses innenfor utvalgets mandat.

Siva ser betydningen av å gjøre det offentliges inngripen mer målrettet og helhetlig på tvers av politikkområder og virkemiddelaktører. For Siva sin del vil man bruke kunnskapsgrunnlaget som ligger i utredningen i eget arbeid fremover, blant annet i utvikling av nytt inkubasjons- og næringshageprogram fra 2023 og i videre utvikling av den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper som Siva er deleier i.