Opptak til klyngeprogrammet 2019

Norwegian Innovation Clusters inviterer med denne utlysningen til opptak av klynger innenfor Arena og Arena Pro i en nasjonal konkurranse.

Programmet Norwegian Innovation Clusters eies og drives i fellesskap av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. I 2019 gjennomfører programmet en ny utlysning med sikte på opptak av nye klynger som skal få støtte fra programmet. Utlysningen er åpen for forslag innenfor:

 1. Klynger som søker opptak i Arena
 2. Klynger som søker opptak i Arena Pro

Programmet er i en endringsprosess som har medført at det i 2019 er en del forskjeller fra tidligere års utlysninger. Samtidig er det grunnstammen fra tidligere program videreført, og kriteriene er i hovedsak sammenlignbare med kriterier ved utlysning 2018.

Tilbudet til «modne klynger» er ikke ferdigstilt, og utlysningen omfatter ikke denne målgruppen.

Klyngeprogrammets formål

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i norsk næringsliv gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling. Det er satt opp tre formål:

 • Øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet
 • Forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv
 • Øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonssystemer regionalt og nasjonalt

Gjennom finansiering, kompetansebygging og nettverksbygging bidrar klyngeprogrammet til å etablere og utvikle klyngene til å bli gode koblings- og en samhandlingsarena. Arena perioden benyttes til å etablere og iverksette de gode klyngene. Arena Pro perioden skal stimulerer klyngene til videreutvikling av klyngens strategiske betydning utover å være en koblings- og en samhandlingsarena. Klyngens betydning økes gjennom at de i større grad tar ansvar for å mobilisere, koordinere og gjennomføre utviklingsprosjekter knyttet til samarbeidsbaserte fellestiltak i klyngen. Målsettingen er å bygge gode miljøer som fortsetter arbeidet med egen driftsfinansiering når Arena Pro perioden er over.

Om utlysningen

Utlysningen er en nasjonal konkurranse med bakgrunn i en begrenset ramme for dette virkemiddelet. Programmet vil velge de søkerne som i størst mulig grad vurderes til å bidra til programmets formål.

Årets utlysning vil som i 2018 involvere regionalt nivå, for bedre å koordinere regionale prioriteringer med den nasjonale konkurransen, som klyngeprogrammets utlysning er.

Erfaringsmessig er det stor interesse for å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Det er ikke ønskelig at søkere legger ned mer arbeid enn nødvendig i søknadsprosessen. Dette er et innspill vi har fått i utviklingsarbeidet med nytt revidert program. Det er laget en «Selvtest på modenhet», hvor søkeren oppfordres til grundig vurdere om de etterspurte elementene er på plass for å kunne nå opp i konkurransen. Klyngeprogrammet vil tilby kompetanse/rådgivning til de initiativene som mener de ikke er modne nok på søknadstidspunktet.

Med dette som bakgrunn vil det kun være en søknad som skal sendes inn til Innovasjon Norge.

I år ber vi om at søkere sender inn:

 1. Søknader om opptak i Arena
 2. Søknader om opptak i Arena Pro

Søknadene danner grunnlag for endelig vurdering og beslutning. Det blir ikke utlysning på GCE-nivået/Modne klynger-nivået.

Frist for innsending av prosjektsøknader: 06.09.2019 kl. 16:00.

Søknader skal sendes i elektronisk format til: post@innovasjonnorge.no

For mer informasjon, presentasjoner, maler m.m.

 

Flere artikler

 • Grønt skifte og ny teknologi gjør Siva viktigere

  – Jeg opplever Siva som et effektivt, ubyråkratisk lite statsforetak som får mye ut av midlene som bevilges. Jeg ser frem til å kunne bidra. Det sier den nye styrelederen i Siva, Kjell Roland, og begrunner det med at Siva har et viktig samfunnsoppdrag, og spiller en viktig rolle i virkemiddelapparatet.

 • Norner forsterker Future Materials

  Med Norners verdensledende kompetanse på eiersiden får Future Materials en større materialteknisk bredde. Etter aksjeemisjonen har Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS og Universitetet i Agder like store eierandeler.

 • Tar SMB-enes utfordringer på alvor

  Med strategien «Småbedriftslivet – Strategi for små og mellomstore bedrifter» setter regjeringen en tydelig kurs for SMB-ene.