Granskning av varsler i Siva er avsluttet

siva_logo-pres

Siva ga advokatfirmaet Wikborg Rein i oppdrag å vurdere konkrete forhold tatt opp i varsler gitt til styret i Siva i juni 2016 og desember 2017. Varslene omhandlet forhold knyttet til habilitet, internkontroll og arbeidsmiljø i Siva. Denne granskingen har pågått fra februar til mai 2018.

Mandag 14. mai ble rapporten lagt fram for de ansatte i Siva. Wikborg Rein har utført en grundig gransking og gjort selvstendige vurderinger. Rapporten er viktig for å lære og iverksette tiltak for å forbedre interne prosesser, rutiner og arbeidsmiljø.

­– Vi har sammen med styret gått grundig gjennom rapporten. Granskingen har ikke påvist overtredelse av straffeloven eller Sivas forpliktelser til et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er derimot avdekket andre forhold som vi tar på det største alvor, og som vi må lære av, sier Stein Terje Dahl, konstituert adm. dir. i Siva.

Oppsummering av funn:

 1. Rapporten har ikke påvist korrupsjon, økonomisk utroskap eller annen overtredelse av straffeloven.
 2. Rapporten støtter konklusjonene i de to tidligere utredningene fra advokatfirmaet Selmer om at det ikke er påvist brudd på habilitetsreglene i statsforetaksloven og aksjeloven.
 3. Rapporten konkluderer med at tidligere adm. dir. som et generelt utgangspunkt var inhabil etter Sivas etiske retningslinjer i saker som vedrørte en av Sivas samarbeidspartnere. Etter 1. januar 2015 var det også trolig brudd på statsforetaksloven § 27 som fastslår at adm. dir. «skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir».
 4. Rapporten har ikke påvist brudd på statsstøtteregelverket, men påpeker at det kan være mulige statsstøtterettslige implikasjoner i to prosjekter.
 5. Rapporten retter kritikk mot Sivas håndtering av tre spesifikke eiendomsprosjekter. I to prosjekter grunnet «adm. dir. sin inhabilitet etter Sivas etiske regelverk», og i ett prosjekt grunnet «uforsvarlig behandling i en nærstående transaksjon».
 6. Rapporten har ikke grunnlag for å generelt konkludere med at Siva har brutt sine forpliktelser til å sikre et fullt forsvarlig sosialt arbeidsmiljø.
 7. Rapporten har ikke påvist trakassering som rammes av arbeidsmiljølovens forbud mot «trakassering eller annen utilbørlig adferd».
 8. Rapporten konkluderer med, under hensyn til regelen om omvendt bevisbyrde, at to forhold må anses som brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om forbud mot gjengjeldelse av varsler.

Dahl konkluderer med at funnene i granskingen ikke er av en slik art at de får arbeidsrettslige konsekvenser. Det er iverksatt en tiltaksplan for å forbedre interne prosesser og arbeidsmiljø.

De viktigste tiltakene er:

 1. Gjennomgang og bevisstgjøring av lover og regler
 2. Gjennomgang av Sivas rutiner for internkontroll
 3. Aktiviteter for å styrke bedriftskultur og arbeidsmiljø

– Vi har etablert et godt samarbeid med arbeidsmiljøutvalget, verneombud og bedriftshelsetjenesten for å styrke arbeidsmiljøet i Siva. Nå iverksetter vi nødvendige tiltak og vender blikket framover. I så måte er det en inspirasjon for oss i Siva at vi har oppnådd svært gode resultater de siste årene. Siva har et viktig samfunnsoppdrag, det skal vi fortsette å levere på, avslutter Stein Terje Dahl, konstituert adm. dir. i Siva.