Skal skape globale innovasjonsvinnere

Foto Elisabeth Breien Ellingsen

Vi er i 2025. Er gründerne ungdom som våger mye? Eller er Norge et teststed for ny teknologi hvor alle gründere får offentlige startpakker? Er gründer blitt et yrke? Tre mulige fremtidsbilder ble tegnet da noen av Norges fremste innovasjonsaktører diskuterte hva 2025-gründerne vil trenge.

Med bakgrunn i det store behovet for å øke omstillings- og innovasjonstakten i Norge inviterte Siva 50 eksperter på innovasjon til en «tenketank».

– Hensikten er å diskutere hvordan vi skal skape fremtidens næringsliv. Da trenger Norge sterke og profesjonelle innovasjonshuber, sier Randi Torvik som er seksjonsleder Inkubasjon i Siva.

Siva har derfor startet en foresightprosess der målet er å tegne opp et veikart for fremtidens næringsliv, identifisere sannsynlige scenarier og utarbeide tiltak for økt verdiskaping i næringslivet. Siva etablerte en arbeidsgruppe bestående av ulike eksperter: Gründere, innovasjonsledere, investorer, studenter, næringsklynger med flere. Prosessen bygger på tidligere erfaringer i inkubatorene, internasjonale erfaringer, analyse av trender, dialog med aktører i økosystemet rundt inkubatorene og vurdering av hvilke behov som venter i fremtiden.

Deltakerne på samlingen jobbet i grupper, og diskuterte hvordan innovasjons-Norge ser ut i 2025.
Deltakerne på samlingen jobbet i grupper, og diskuterte hvordan innovasjons-Norge ser ut i 2025.

Ønsker innspill

– Bred involvering er essensielt for oss. Vi skal tegne et fremtidsbilde og er avhengige av å få innspill for å øke vår innsikt. Vi skal svare på behov fra gründere, investorer og næringslivet. Hvem er fremtidens gründere? Hvilke behov har de? sier Randi Torvik.

I tillegg til personer fra ulike innovasjonsselskaper, deltok også representanter for Innovasjon Norge og Forskningsrådet på samlingen torsdag og fredag.

– Tettere samarbeid mellom oss aktørene i virkemiddelapparatet, til beste for gründerne, er det eneste rette fremover. Vi jobber mot det samme målet, sier Torvik.

Siva_foresight_Randi_og_William
Seksjonsleder Randi Torvik i Siva inviterer til diskusjon om fremtiden. William Fagerheim fra Mind the Gap leder foresight-prosessen på vegne av Siva.

Arbeidsgruppen startet med å samle inn informasjon i august.

– Siva ønsker innspill om hvordan lage et fornyet innovasjonsprogram som tar hensyn til trendene i markedet. Hurtighet og fleksibilitet er stikkord, sier William Fagerheim fra Mind the Gap. Han leder prosessarbeidet.

Tre scenarier

Under samlingen med innovasjonsaktørene ble tre mulige fremtidsbilder presentert. I scenariene er vi i 2025, og disse tre situasjonene er mulig:

Generation E:

En ny generasjon vokser opp med gründerskap i blodet. De er opplært i gründerskap på skolen og de oppdager at flere generasjoner har hvilt seg på oljen. De unge gründerne tar derfor grep selv.

Det har vært et stort teknologisk fremskritt og «the open source generation» er ikke så opptatt av eierskap. De deler kunnskap. Det er stort mangfold blant gründerne. Man prater mindre om hva vi skal, og handler mer. Det å våge verdsettes.

Det skapes verdier av å putte verdier inn i miljøer og å hente ut av miljøer. Dette bygger enda sterkere miljøer. Det er like mange veier til målet som det er gründere. Skillet mellom aktørene viskes ut i større grad enn i dag.

Dette får konsekvenser for inkubasjonsprogrammet: Større fleksibilitet, det er slutt på å kjøre ulike programmer, behovsdrevet kunnskapsdeling, behovet for fysiske møteplasser igjen aktualisert.

Siva blir en nettverksaktør som utvikler økosystemer fremfor å utvikle enkelthoder, og som tilrettelegger for mobilitet.

Norway Lab

Politikerne ser at det må skje endringer. Norge ble hardt rammet og oljefondet smuldret bort. Alle gründere får startpakker, og Norge rendyrkes som «testbed» for ny teknologi.

Man satser på regional innovasjonskraft og globale innovasjonsplattformer. Seriegründeren rendyrkes og det vil bli behov for flere coworking spaces. Det blir et mer prosjektorientert og globalt arbeidsmarked. Offentlig drivkraft er nyskaping, og det er fokus på bærekraftig teknologi.

Dette får konsekvenser for inkubasjonsprogrammet: Forutsigbarhet med sterkt handlingsrom. Beredskap for endring, Ikke strenge femårsplaner. Mer tillit og mindre kontroll.

Corportate Garage

Næringslivsledere i store bedrifter ser at innovasjon er nødvendig og tar grep. Det blir mer frihet til å innovere internt i bedrifter.

Gründer blir et yrke. De har evnen til å snakke språket til store bedrifter og kan lede prosesser. Gründere blir derfor ansatt i bedriftene. De ansatte gründerne jobber sammen i «corporate garages». Bedrifter med god gründerkultur blir attraktive for de beste hodene.

Dette får konsekvenser for inkubasjonsprogrammet: Økt krav til kompetanse. Kundene er mer krevende. Siva blir en plattform og infrastruktur-aktør.

Verdifulle tilbakemeldinger

De tre scenariene ble diskutert og brukt som redskap for å peke på hvilke behov som skal løses fremover når det kommer til økt verdiskaping under den to dager lange samlingen. Innspillene tas med i den videre prosessen.

– Det er for tidlig å komme med konkrete konklusjoner, men workshopen var et viktig innspill til arbeidsgruppen og Siva. Arbeidsgruppen skal nå jobbe videre, sier Randi Torvik.

Hun sier at innspillene er verdifulle for Siva.

– Vi fikk mange interessante og viktige innspill med ulike vinklinger. Det viser hvor rett det var å invitere til en slik prosess. Suksessen ligger i å involvere ulike deltakere, som sitter nært markedet og behovene, sier Torvik.

Deltakerne på samlingen er veldig fornøyde med at Siva inviterer til en åpen diskusjon rundt fremtiden.

– Det er veldig bra. Det viser endringsvilje hos en av de store aktørene, og Siva utfordrer oss til å tenke nytt. Det betyr at man har skjønt den endringen som Siva_foresight_Hilde_erstadskjer, sier Hilde Gustavsen Erstad (bilde) i Norinnova.

– Dette er veldig positivt. Det er på tide at vi snakker om hvordan vi skal rigge oss for å skape verdens beste innovasjonssystem. At både Innovasjon Norge og Forskningsrådet er her er veldig viktig. Det må gjøres en skikkelig analyse av koblingene nasjonalt og globalt, sier Daniel-Ras Vidal i FIN.

– Vi må se på de miljøene som har evne til bærekraft, og vi trenger mer fleksibilitet. Dette er en god start, men vi har en lang vei å gå, sier Ras-Vidal.

– Må tenke nytt

– Det er veldig riktig timing. Det er nødvendig å tenke nytt, og Siva viser både evne og vilje til å gjøre det på den riktige måten. Denne måten å fasilitere en endringsprosess på er veldig bra, sier Knut Johansen i Smart Innovation Østfold.

På samlingen holdt han et innlegg om «Megatrender 2025». Et viktig budskap i foredraget var hvor fort endringer skjer. Et bilde fra 5th Avenue i New York fra år 1900 viser bare hestevogner, mens gaten i 1913 var full av biler.

Knut Johansen, Smart Innovation Østfold
Knut Johansen, Smart Innovation Østfold

– Det er utrolig viktig å være oppmerksom på bevegelsen som skjer nå og hvor fort det går, sier Johansen. Han sier at en hovedgrunn til endringen som skjer er «big data» som beskriver en helt ny teknologi.
– Innovasjoner dukker opp når du har nye muligheter, sier han, og viser til vilkår som må være til stede for vekst.

– Man må gjødsle initiativene på best mulig måte, og man må ha gode folk inn i et system når man skal bygge vekst. Man må ha en lidenskap og man må vite hva den finansielle driveren er, sier Johansen.

Hva tror du fremtidens gründere vil trenge?

Kom med innspill på Sivas Facebook-side!

Faktaboks:

  • Foresight er en deltagerbasert prosess, som er basert på aktiv medvirkning. For Sivas del betyr det at nøkkelpersoner fra inkubasjonsnettverket og sentrale aktører rundt inviteres til å delta direkte i utforskningen av fremtiden og i programarbeidet.
  • Foresight fremmer systematikk og grundighet; det er viktig å åpne opp flest mulige perspektiver før konklusjoner trekkes.
  • Foresight skal resultere i bedre og mer relevante virkemidler.