Tar et katapult-sprang

785 katapult-prosjekter ble satt i gang, og 670 ble også avsluttet i 2019. Dette er en ni-dobling fra året før. 2019 var det første hele året hvor alle de fem katapult-sentrene var i full drift.

Bildet viser en mann i vernedrakt som står foran gnister på en industriplass
Foto: Bjørn Leirvik

- I 2019 tok vi et katapult-sprang i dobbel forstand. Sterk økning i antall prosjekter, og sentrene er kommet i full drift. Mange av prosjektene kom gjennom katapult-partnerne, sier Bjørn Arne Skogstad i Siva.

Flere av katapult-prosjektene har fokus på utvikling og testing av «grønne» løsninger, og inngår i ulike sammenhenger hvor omstilling av norsk industri er målet.

- Norsk katapult skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av internasjonalt ledende katapult-sentre., sier Bjørn Arne Skogstad.

Ordningen ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak for å øke industrivirksomheten i Norge da Regjeringen Solberg i mars 2017 la frem Industrimeldingen «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende». Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Oppbyggingen av en nasjonal struktur av katapult-sentre er ennå i en tidlig fase. Erfaringer fra alle sentrene er at det er krevende å etablere en velfungerende organisasjon. Det tar tid å planlegge og gjennomføre nye investeringer, inngå partnerskap samt operativt ta i bruk nytt utstyr.

Per i dag er det opprettet fem sentre (se faktaboks). I katapult-sentrene kan bedriftene utvikle, teste og simulere. Der får bedriftene tilgang til en internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse, som de fleste ellers ikke ville hatt tilgang til. Det er en suksessfaktor når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres.

I 2019 ble det igangsatt samarbeid med ledende tyske industrielle testsentre, UK Catapult, TMG/Fraunhofer, IBM internasjonale AI-senter og Google.

- Dette gir en betydelig større bredde i aktørbildet, bidrar til konseptuell utvikling av sentrene og sikrer gjennomføring av kompetanseprogram for norske bedrifter. På sikt kan det hende at disse internasjonale aktørene blir kjøpere av katapult-tjenester, sier Bjørn Arne Skogstad.

Siva ser at sentrene begynner å bli etterspurte og planlegges inn i utviklingsprosjekter for norsk industri og EU-finansierte prosjekter. Spesielt viktig blir det å profilere ordningen med Norsk katapult som kompetansepartner, hvor det tilbys fysisk arenaer for testing og simulering.

Økt industriell verdiskaping er en viktig del av svaret på hvordan vi skal kunne opprettholde dagens verdiskaping og velstandsnivå i årene som kommer.

- Bjørn Arne Skogstad

Mobilisering av små og mellomstore bedrifter

Norsk næringsliv består for det meste av små og mellomstore bedrifter, og det er spesielt disse virksomhetene Siva ønsker skal mobiliseres gjennom sentrene.

- Særlig små og mellomstore bedrifter - som ofte har stilt inn all kompetanse, kapasitet og fokus på å håndtere den daglige virksomheten – trenger tilgang på topp kompetanse og utstyr, sier Bjørn Arne Skogstad. ​

Uansett størrelse er det avgjørende for å kunne vinne frem i den globale konkurransen, at bedriften evner raskest mulig å ta steget fra ide til markedsintroduksjon. Det er ofte nøkkelen for å styrke markedsposisjonen. ​

- Økt industriell verdiskaping er en viktig del av svaret på hvordan vi skal kunne opprettholde dagens verdiskaping og velstandsnivå i årene som kommer, sier Bjørn Arne Skogstad.

Les Sivas årsrapport for 2019

Samspill er nøkkelen

Siva koordinerer hyppig møtevirksomhet og workshops hvor representanter for sentrene møtes. Formålet er å koordinere aktiviteter, dele kunnskap og kompetanse, bygge nettverk og bidra til økt samhandling mellom sentrene. Det avholdes egne møter hvor resultater evalueres, samt strategi rundt fremtidige prioriteringer blir diskutert. Siva arrangerer også studieturer til utlandet, og workshops som kobler klynger, næringshager og inkubatorer til katapult-sentrene.

Særlig viktig er mobiliseringsarbeidet hvor næringshager og inkubatorer kobler bedrifter til katapult-sentrene.

Katapult-strukturen består av fem sentre med ulike tematiske profiler:

  • Manufacturing Technology katapult-senter (Raufoss) - Her får bedrifter hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før de etablerer fullskalaproduksjon i egne lokaler. Katapult-senteret utvikler og demonstrerer innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
  • Future Materials katapult-senter (Grimstad) - Her utvikler, tester og måler bedriftene sine produkter og materialer i labskala eller i fullskala pilottesting i et industrielt miljø. Katapult-senterets kjernekompetanse er materialer, med et særlig fokus på materialvalg og design for gjenbruk og resirkulering.
  • Sustainable Energy katapult-senter (Stord) - Tilbyr utstyr, fasiliteter og kompetanse på maritime og desentraliserte energisystemer. Bedriftene får mulighet til å utvikle produkter og systemer som tilfredsstiller kravene til omstilling og bærekraftig energi. Sustainable Energy tilbyr testfasiliteter i operative anlegg på land, på skip og i havrommet.
  • Ocean Innovation katapult-senter (Bergen) - Tilbyr kompetanse, nettverk, prototype- og testfasiliteter for bedrifter knyttet til havnæringene. Senteret har investert i utstyr knyttet til prototyping via 3D metall printing, resirkuleringsanlegg for havbruk og digital infrastruktur for deling og kvalitetssikring av havbruksdata.
  • Digicat katapult-senter (Ålesund) - Her kan bedrifter teste ideer, konsepter og produkter i en virtuell og digital verden. Feil og misforståelser kan avdekkes så tidlig i prosessen at endringer kan foretas med minimale konsekvenser for leveringstid og kostnader.