Nye næringshage- og inkubasjonsprogram

Fra 1. januar 2023 starter nye programperioder for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord. Her finner du utlysningstekst, søknadsmal, oversikt over søkeseminar og nyttig informasjon om programmene. Du finner også ofte stilte spørsmål, med svar på disse.

Bilde av en gruppe mennesker som samler hendene sine midt i gruppen

Utlysning og søkeseminar for Sivas programvirksomhet

Programmene ble lyst ut nasjonalt 15. juni 2022. Søknadsfrist er torsdag 15. september 2022 kl. 16:00. Søknadsfrist på skaleringsskissen (se eget punkt om skaleringsmodul) er 17. oktober 2022. For de det gjelder vil hovedutlysning på skalering komme tidlig 2023. 

Fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene. Alle søkere skal skriftlig orientere sin(e) respektive fylkeskommune(r) om sin søknad før de leverer sin søknad til Siva. Finn din kontaktperson her.

22. juni 2022 arrangerte Siva digitale søkeseminar for både næringshageprogrammet, inkubasjonsprogrammet og skaleringsmodulen. Her finner du opptak av disse:

Næringshageprogrammet
Inkubasjonsprogrammet
Skaleringsmodulen

Lenger ned på denne siden finner du «spørsmål og svar» som har kommet inn i forbindelse med utlysningene. Har du spørsmål du ikke finner besvart her, kan du sende det til: utlysningprogram@siva.no

Siva svarer opp en gang i uken gjennom sommeren.
Siste frist for å sende inn spørsmål er torsdag 8. september kl. 16:00.

Vi presiserer at selve søknaden om opptak til programmene og skaleringsmodul skal sendes til firmapost@siva.no innen oppgitte frist.

Sivas næringshageprogram 2023-2032

Næringshageprogrammets visjon er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene

Hovedmålet til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Næringshageprogrammet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn, tilgang til kompetanse og vekst i hele Distrikts-Norge.

Sivas inkubasjonsprogram 2023-2032

Inkubasjonsprogrammets visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping gjennom å utløse vekst i etablerte virksomheter, samt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter. Norge skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Sivas nye inkubasjonsprogram med skaleringsmodul er rettet mot bedrifter med stort vekst- og eksportpotensial, og skal være ett bidrag til å oppnå dette. Samtidig skal bredden av norsk næringsliv utvikles. I sum skal dette bidra til å skape nye, grønne og mer lønnsomme arbeidsplasser i et konkurransedyktig næringsliv.

Skaleringsmodul i Sivas programvirksomhet

I det nye inkubasjonsprogrammet planlegges det en forsterking gjennom en skaleringsmodul. Skaleringsmodulen er et tilbud til de mest lovende bedriftene, som både har evne og vilje til internasjonal vekst. 

Målgruppen er samarbeidende inkubatorer som utvikler sterke konsortier med tematisk spissing. Hvert konsortie må bestå av flere inkubatorer, og gjerne være knyttet opp mot andre innovasjonsaktører som næringshager, klynger og ordningen Norsk katapult (legge til hyperlenke til NK). Konsortiene skal baseres på tematiske innretninger, og sammen tilby en pakke av ulike tjenester innen det tematiske området. Nedslagsfeltet skal være nasjonalt. Skaleringsmodulen skal bistå bedrifter til å oppnå sitt eksportpotensial. Utlysningen på skalering vil være en to-trinns prosess, med en skisseutlysning og deretter en eventuell hovedutlysning som er avhengig av forsterket finansiering til inkubasjonsprogrammet.  

1

Skisseutlysning

Skisseutlysning skal beskrive:

  • aktørene i det søkende konsortiet 
  • hvilket tematisk område det skal arbeides med
  • hvilke typer bedrifter man har som målgruppe 
  • internasjonalt nettverk og samarbeidende kapitalmiljø

En inkubator skal ha lead i prosjektet. Etter søknadsfrist vil Siva gå i dialog med aktuelle konsortier, før en eventuell hovedutlysning publiseres.

2

Hovedutlysning skalering

En eventuell hovedutlysning vil publiseres tidlig i 2023 på Sivas nettsider. Her kreves en mer omfattende søknad, med utdypning av skissesøknaden. Hovedsøker må være tatt opp i inkubasjonsprogrammet fra 2023 og ha levert en skissesøknad innen fristen 17. oktober 2022.

Ofte stilte spørsmål