573 millioner kroner til grønne omstillingsprosjekter

Gjennom Grønn plattform-ordningen skal ni store forsknings- og innovasjonsprosjekter utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet for blant annet ladeinfrastruktur til tungtransport, resirkulering av gamle skip og plastemballasje til mat.

Bilde av lyspære med grønt blad på innsiden
Foto_Pixabay_Piro4d

Se hvilke prosjekter som får støtte nederst i saken. 

– Grønn plattforms målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet. Det skjer utrolig mye spennende, og støtte som vi nå gir til disse store prosjektene er et viktig bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst, sier næringsminister Jan Christian Vestre

– Nok en gang ser vi en imponerende mobilisering og sterke samarbeid som representerer innovative ideer og løsninger for grønn omstilling, sier administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Siva.

Hele åtte av prosjektene involverer katapult-sentre. Dette er industrielle treningsanlegg som er en del av Siva-verktøyet Norsk katapult. Ordningen gir bedrifter tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse, og er et godt samarbeid mellom det offentlige og private ledende industriaktører.

– Sivas formål er å bidra til bærekraftige løsninger, industriell verdiskaping og produksjon i hele landet. Derfor er det ekstra gledelig å se at Grønn plattform-prosjektene nå utnytter katapult-kapasiteten som er tilgjengelig nasjonalt, sier Ertsaas.

Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling. Næringsliv, ulike forskningsinstitusjoner, offentlige aktører og katapultsentre jobber sammen for at å realisere store grønne prosjekter som bidrar til at Norge lykkes med omstillingen av økonomi og næringsstruktur. De ni prosjektene får til sammen inntil 573 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er nesten en milliard kroner.

Grønn plattform-prosjektene finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap.

155 søknader var med i første runde og 52 i finalerunde.

– Støtte som vi nå gir til disse store prosjektene er et viktig bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst.

- Jan Christian Vestre

Prosjekter for sirkulære løsninger

Ett av prosjektene som får støtte er "Oppsirkulering av maritimt metall" der AF Offshore Decom AS med partnere får 73 millioner kroner til ny sirkulær industri ved å oppsirkulere maritimt metall fra skip og oljeplattformer til miljøvennlige byggematerialer Prosjektet skal bidra til å sikre sirkulære forretningsmodeller for kontrakter, testing og resertifisering, produksjon og miljø- og klimadokumentasjon.

Nortura SA får 67 millioner kroner til prosjektet "Reduce, Reuse, Recycle: Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje" for sirkulære løsninger for plastemballasje for mat med gjenbruksløsninger og mekanisk gjenvinning, samt redusere forbruket av plast. Endringene i emballasjens design, materiale og sammensetning må utvikles og testes grundig slik at matens kvalitet og holdbarhet blir ivaretatt og ikke fører til økt matsvinn og økt klima- og miljøbelastning. Resultatene fra prosjektet vil gjøre det mulig for bedriftene å møte de krevende lovforslagene som er forventet i tiden framover.

Kunstig intelligens (KI) for bærekraftig shipping

NAVTOR AS og partnere får 44 millioner kroner til å utvikle ny kommersiell KI-forbedret teknologi og tjenester for å optimalisere energibruken til fartøyer og skip. Merverdien vil være i å gjøre fartøyeiere og operatører i stand til å redusere klimagassutslipp og bidra til den grønne omstillingen ved å forbedre fartøyenes ytelse slik at konkurransekraften opprettholdes, samt å overholde nye forskrifter og avtaleverk.

Ladeinfrastruktur til tungtransporten

SINTEF Energi AS med en rekke partnere får 66 millioner kroner til prosjektet MegaCharge for å bidra direkte til å nå målet om 50 prosent utslippskutt for transportsektoren innen 2030. Dette vil de gjøre ved å bygge en komplett verdikjede for utvikling av ladeinfrastruktur for elektrisk tungtransport. MegaCharge vil akselerere utbyggingen av høyeffekts ladeinfrastruktur gjennom å utvikle ny kunnskap, konsepter og teknologi for megawatt-lading av tungtransport. Flere av disse løsningene skal utvikles, bygges og piloteres av industripartnerne i MegaCharge.

DISSE PROSJEKTENE FÅR STØTTE:

Organisasjon Prosjekttittel Tildelt beløp
NAVTOR AS Green AI for Sustainable Shipping 44 683 000
NORTURA SA Reduce, Reuse, Recycle; Sirkulære løsninger og redusert forbruk av jomfruelig plast til matemballasje 67 162 000
VIANODE AS GreenBox - et spydspissprosjekt for prosessindustrien i det grønne skiftet 75 051 000
AVA OCEAN AS OceanGreen: Maximizing Economic Value through Restored Kelp Forests and Sustainable Fisheries 47 621 000
SINTEF MANUFACTURING AS Smarte Fabrikker og Sirkulære Produkter 55 500 000
AKER SOLUTIONS AS An integrated value chain for sustainable and up-scaled production, transport and installation of offshore wind substructures. 68 440 000
NEKKAR ASA Optimalisation of maintenance and repair of offshore floating wind turbines 75 247 000
SINTEF ENERGI AS Megawatt charging infrastructure for electric heavy-duty transport 66 424 000
AF OFFSHORE DECOM AS Oppsirkulering av maritimt metall 72 692 150