50 prosjekter søker Grønn plattform

Det er prosjekter innenfor blant annet energi, gjenvinning og maritim elektrifisering. Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva skal behandle søknadene. Tildelingene offentliggjøres før jul 2022.

Bilde av lyspære med grønt blad på innsiden
Foto_Pixabay_Piro4d

Grønn plattform sin målsetting er å akselerere grønn omstilling i næringslivet. For å realisere de store, grønne prosjektene som gjør at Norge skal lykkes med omstillingen av økonomi og næringsstruktur, må næringslivet, forskningsinstitusjonene og katapult-sentrene jobbe sammen.

Hele verdikjeder

Regjeringen har øremerket inntil 750 millioner kroner til Grønn plattform-ordningen som skal finansiere treårige grønne innovasjonsprosjekter. Hensikten er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper langsiktige økonomiske verdier.

Omstilling av verdikjeder er avgjørende for å få tildeling fra Grønn plattform. Bak de 50 prosjektsøknadene står det totalt 577 prosjektpartnere som representerer hele verdikjeder innenfor en rekke ulike bransjer. Til sammen er det søkt om 3,1 milliarder kroner.

Det er gledelig å se at katapult-sentrene fremstår som relevante samarbeidspartnere i prosjektene.

- Gaute Moldestad

Nasjonale sentre

Nær halvparten av søknadene omfatter bruk av et katapult-senter. Som en del av ordningen Norsk katapult tilbyr de fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk som stimulerer til mer og raskere innovasjon, og tilbyr tjenester på områder som anses viktig for økt industriell verdiskaping i Norge.

– Grønn plattform skal bidra til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling, og her spiller katapult-sentrene en viktig rolle. Det er gledelig å se at de fremstår som relevante samarbeidspartnere i prosjektene, sier Gaute Moldestad, direktør Industri i Siva.

Alle fylker

Aktører i alle landets fylker har søkt om støtte fra Grønn plattform, med en overvekt fra Rogaland, Trøndelag og Viken.

Alle bransjer kan søke Grønn plattform. Rundt en tredjedel av søknadene er innen energi og omfatter temaer som havvind, hydrogen og elektrifisering. Nær 10 prosent av søknadene omfatter tema som gjenvinning og resirkulering i industrien. Innen maritim sektor handler prosjektene om nye energibærere og elektrifisering. Blå bioøkonomi er hovedtema innen det marine.

 

Søkere har selv oppgitt følgende hovedtemaer for sine søknader:

Diagram som viser prosent- og sektorvis søknader til Grønn plattform