Styrker regional næringsutvikling

1. januar 2020 ble oppdragsgiveransvaret for inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet overført til de 11 nye fylkeskommunene.

Samtidig fikk fylkeskommunene nye oppgaver innen blant annet samferdsel, næringsutvikling, landbruk, klima og miljø, folkehelse, kompetanse og integrering, som styrker fylkeskommunenes vedtatte samfunnsutviklerrolle.

Oppdragsgiveransvaret for Sivas to programmer har til nå ligget hos Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette gjelder også enkelte virkemidler under Innovasjon Norge.  

- Tettere samarbeid med fylkeskommunene skal styrke den regionale styringen av næringsutviklingen. Vi håper fylkeskommunene ser mulighetene som ligger i denne reformen og aktivt vil bruke de virkemidlene vi har operatøransvaret for, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva. 

Styrket regional næringsutvikling er en sentral del av regionreformen som Stortinget har vedtatt. Regjeringen har derfor gitt fylkeskommunene et tydeligere ansvar for mobiliserende og kvalifiserende virkemidler, rettet mot tidlig utvikling av entreprenører, bedrifter og bedriftsnettverk, samt prosjekter som ennå ikke er modne nok til å konkurrere om nasjonale eller europeiske virkemidler.

En arbeidsgruppe med representanter fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, fylkeskommunene og KS har i store deler av 2019 samarbeidet for å etablere best mulige rammer for overføringen av oppdragsgiveransvaret til fylkeskommunene. 

Sterkere sammen

Inkubasjonsprogrammet og næringshageprogrammet har gjennom 20 år blitt utviklet som nasjonale programmer. Samarbeid mellom operatørene av programmene, på tvers av fylkesgrensene, har de senere årene bidratt til økt profesjonalisering, og til at bedriftene har fått den beste hjelpen uavhengig av bransje og geografi.

Siva har vært opptatt av at dette samspillet mellom inkubatorene og næringshagene utvikles videre, og at overføring av oppdragsgiveransvaret til fylkeskommunene ikke begrenser disse mulighetene.

- Hvordan fylkeskommunene velger å bruke sin oppdragsgiverrolle de neste årene blir avgjørende for dette. Her ligger det mange muligheter, men også noen trusler, sier Kjerstin Spjøtvoll.

Tydeliggjør fylkeskommunenes ansvar

De statlige bevilgningene til næringshage- og inkubasjonsprogrammet er lagt inn i ny post 61 i budsjettet til Kommunal og moderniseringsdepartementet, hvor alle ordninger med fylkeskommunalt oppdragsgiveransvar fra og med 1. januar 2020 legges. 

- Dette tydeliggjør det ansvaret fylkeskommunenes har for å utforme og finansiere oppdrag til Innovasjon Norge og Siva i eget fylke, i tråd med regionale behov og prioriteringer, sier Kjerstin Spjøtvoll. 

Fylkeskommunene skal selv prioritere fordelingen mellom de ulike virkemidlene under posten. Innovasjon Norge og Siva skal fremdeles være programoperatør for virkemidlene og forvalte midler som tildeles fra fylkeskommunene, i tråd med gjeldende programplaner og mål- og tildelingskriterier. 

Fylkeskommunene bestemmer selv altså hvor mye de vil bevilge fra post 61 til programmene i Siva. De kan også supplere midlene fra egne budsjetter. De må imidlertid som minimum forholde seg til innplasseringen og satsene i Siva sin differensieringsmodell. Dersom den enkelte fylkeskommune velger å ikke gi oppdrag til èn, flere eller alle næringshager eller inkubatorer i egen region må Siva si opp avtalen med disse. Disse vil imidlertid motta programtilskudd i oppsigelsestiden som er seks måneder. 

Kommunal og moderniseringsdepartementet har presisert at det ikke er anledning for fylkeskommunene å forvalte midlene selv, og at det er kun Innovasjon Norge og Siva som skal motta oppdrag med midler fra posten. Fylkeskommunene vil ha ansvar for styringsdialog med Innovasjon Norge og Siva for de fylkeskommunale oppdragene.