Forsterker innsatsen fra inkubatorer og næringshager

Siva bevilger 21 millioner til 11 næringshager og inkubatorer over hele landet. Pengene skal bidra til at enda flere bedrifter kan vokse og omstille seg.

Bildet viser to mennesker foran et vindu som gir high-five
Bildet viser et portrett av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

– Norsk næringsliv trenger sterke innovasjonsmiljøer. Gjennom å koble bedrifter sammen, legger vi til rette for at flere kan lykkes, slik at de kan skape arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere bedrifter skal hjelpes frem

Pengene som deles ut kommer fra Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram.

I alt 26 næringshager og inkubatorer deltok i konkurransen om midlene som ble utlyst innenfor tre områder. Syv av søknadene som vant frem var innenfor området «Betydelig utvidelse av geografisk nedslagsfelt», mens fire av søknadene var innenfor «Utvidelse av aktiviteten med en betydelig bransjesatsing». Ingen mottatte søknader nådde opp innenfor det tredje området «Nasjonale konsortium med spisskompetanse på internasjonalt nivå innenfor en spesifikk bransje».

– Midlene skal stimulere til økte resultater i Siva-strukturen. Prosjektene vil bidra til at flere bedrifter får tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter. Erfaringer fra tilsvarende utlysning i 2018 viser at disse midlene har ønsket effekt, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

- Midlene skal stimulere til økte resultater i Siva-strukturen sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva

Tildelingen representerer en god fordeling mellom operatører fra begge programmer, og det er også en god geografisk spredning. Totalt innvilges søknader for 21,25 millioner kroner. I 2018 ble det tildelt 16,45 millioner kroner innenfor tilsvarende utlysning.

Bildet viser et portrett av Næringsminister Monica Mæland
Næringsminister Monica Mæland

– Jeg er glad for at innovasjonsmiljøer i distriktene vinner fram i en nasjonal konkurranse om midler. Det betyr at flere distriktsbedrifter vil få hjelp til etablering, videreutvikling og vekst. Det er også bra at midlene har en god geografisk spredning, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Bransjeutvidelse

Fire miljøer får støtte til å dekke flere bransjer:

 • Atheno (3 millioner kroner): Bransjeutvidelse til energiløsninger for maritim bruk
 • Kunnskapsparken Helgeland (3 millioner kroner): Bransjeutvidelse til reiselivs- og opplevelsesnæringen
 • Lister Nyskaping (2,1 millioner kroner): Bransjeutvidelse til blå næring (oppdrett, fangst, foredling og omsetning av produkter fra vann og hav, samt i leveranser av varer og tjenester i tilknytning til dette).
 • Sør-Hedmark Næringshage (2,1 millioner kroner): Bransjeutvidelse til skog- og trenæringen.

Geografisk utvidelse

Syv miljøer får støtte til å dekke et større geografisk område:

 • Hallingdal Næringshage (1,2 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Hol og Nes.
 • Industriutvikling Vest (2 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Osterøy.
 • KUPA (2 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Ofoten.
 • Næringshagen Midt-Troms (1,35 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Balsfjord, Bardu, Målselv og Salangen.
 • Næringshagene på Voss og i Hardanger (1,5 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Granvin, Ulvik, Ullensvang, Jondal og Odda.
 • Kunnskapsparken Sogn og Fjordane sammen med næringshagene i Nordfjord og Sognefjorden (1,5 millioner kroner): Geografisk utvidelse til Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Jølster og Naustdal.
 • Telemark Næringshage (1,5 millioner kroner): Geografisk utvidelse til å inkludere hele Telemark.

Inkubasjonsprogrammet er rettet mot oppstartsbedrifter. Næringshageprogrammet retter seg mot etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Gjennom programmet kan de blant annet få hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og kommersialisering.

Sivas 34 inkubatorer og 40 næringshager har de siste årene hatt en betydelig vekst i antall bedrifter som de hjelper med bedriftenes innovasjonsarbeid. Gjennomførte evalueringer viser at inkubatorene og næringshagene har stadig større betydning for bedriftenes vekst og utvikling.