Om oss

Fakta om Siva:

  • Selskapsform: Statsforetak
  • Organisasjonsnummer: NO 966 703 032
  • Styre: Kjell Roland (styreleder), Mette Kamsvåg, Bjørn Østbø, Maja Adriaensen, Tine Rørvik, Arve Ulriksen, Heine Østby, Jørgen Andersen, Kristian Strømmen og Grethe Johnsen

Sivas samfunnsoppdrag handler om å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.

Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt kompetanse. Vi ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.

Siva har en unik rolle som nasjonal tilrettelegger. Sivas nettverk er lokalt til stede i alle regioner – 130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk.

Siva – Selskapet for industrivekst SF ble etablert i 1968 og er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet. Siva er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene. Hovedmålet er å utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø.

Siva har to delmål:

  1. Siva skal gjennom sine eiendomsinvesteringer senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt.
  2. Sivas innovasjonsaktiviteter skal tilrettelegge for etablering og utvikling av bedrifter i nærings og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.

Innovasjonsaktiviteten finansieres med tilskudd over statsbudsjettet. Eiendomsvirksomheten er selvfinansierende og har krav til økonomisk avkastning.

 

Siva på 60 sekunder

EIENDOM

Siva er en etterspurt partner for investering i ny næringseiendom. Dette er ofte langvarige og komplekse prosjekt som krever omfattende samhandling og store investeringer. I disse prosjektene bidrar Siva med nettverk, kompetanse og kapital.

Forside-kran1-1300x485

Våre eiendomsinvesteringer er tilpasset næringslivets behov. Siva bidrar til å utvikle næringsarealer for næringer som er nye og umodne, eller bedrifter med behov for omstilling og vekst. Vi har et spesielt ansvar for næringer og geografiske områder med svak tilgang på privat kapital.

Siva deltar i prosjekter ut fra en helhetsvurdering basert på vårt formål om å utløse lønnsom næringsutvikling hvor vi særlig vektlegger prosjektets godhet,  Sivas rolle og strategi og prosjektets samfunnseffekt. I tillegg må prosjektet vurderes opp mot Sivas totale portefølje og til enhver tids kapasitet.

Helhetsvurdering EiendomHar du et spennende prosjekt hvor Siva kan være en partner? Ta kontakt med en av våre ansatte som jobber med investering.

Last ned: Evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet (Utført av Menon for Nærings- og fiskeridepartementet 2015)

EIERSKAP

Vi er medeier i over 100 små og store innovasjonsselskap. Vi er en aktiv eier som legger til rette for at selskapene utnytter sitt potensial best mulig. Innovasjonsselskapene er viktige pådrivere for nyskaping i sine miljøer.

Startuplab 940x411 (1)

Sterke koblinger mellom gründere, kunnskapsmiljø og privat næringsliv har vist seg effektivt for å utvikle nytt og eksisterende næringsliv. Tilgang på mentorer, kompetanse, impulser og nettverk utenfor egen bedrift gjør det enklere å lykkes og bidrar til økt innovasjonskraft. En viktig oppgave for Siva er å identifisere og utvikle ideer til nye innovasjonsselskap i miljøer der vi ser et potensial for mer innovasjon.

Siva bidrar med rådgiving, samlokalisering og nettverksbygging. De fleste selskapene er i tillegg tatt opp i Sivas utviklingsprogram for inkubasjon og næringshager.

PROGRAM

 Våre innovasjonsprogram bidrar til utvikling av oppstartsmiljø  og bedriftsfellesskap. Selskapene som tas inn i programmene kalles Siva-partnere. De er profesjonelle nyskapere som gjør en formidabel innsats for utvikling av norsk næringsliv. De støtter og veileder nesten 4000 vekstbedrifter hvert år.

Bedrifter som bærer dette merket er de fremste pådriverne for innovasjon og nyskaping i Norge

Inkubasjonsprogrammet

Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Per 1. januar 2019 deltar 34 inkubatorer i det nasjonale inkubatorprogrammet. (http://effekten.siva.no/)

Inkubasjonsprogrammet i kortversjon

Last ned: Programbeskrivelse inkubasjon 

Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon er å Skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene

En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Per 1. januar 2019 deltar 40 næringshager i det nasjonale næringshageprogrammet (http://effekten.siva.no/).

Næringshageprogrammet i kortversjon

Last ned: Programbeskrivelse næringshager

Norwegian Innovation Clusters (NIC)

Klyngeprogrammet NIC tilbyr faglig og finansiell støtte til utvikling av næringsklynger som er nasjonalt eller internasjonalt konkurransedyktige innen sitt fagområde. NIC er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet blir finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NORSK KATAPULT

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

Mer informasjon: Norskkatapult.no

ETIKK

Siva forvalter offentlige midler for å bidra til innovasjon og næringsutvikling gjennom eiendomsvirksomhet og utvikling av sterke regionale innovasjons- og verdiskapingsmiljø i Norge. Siva skal legge økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger til grunn for virksomheten, og på denne måten bidra til en bærekraftig vekst.

Siva skal være en ansvarlig og pålitelig samfunnsaktør som møter offentlige myndigheter, organisasjoner og andre samarbeidspartnere på en korrekt og åpen måte.

De etiske retningslinjer angir en ramme for medarbeideres adferd og er selskapets minimumsforventning til ansatte i Siva.

Last ned: Etiske retningslinjer for Siva SF

Har du opplevd, eller kjenner du til, brudd på Sivas etiske retningslinjer kan du varsle om dette her: Skjema for varsling