Nye Siva-programmer skal styrke norsk næringsliv

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram har vist seg som effektive virkemidler, og har de siste årene levert rekordresultater. Nå lyses det ut nye, tiårige programmer.

Bilde av en gruppe mennesker som samler hendene sine midt i gruppen
Foto: Fauxels fra Pexels

- Gjennom virkemiddelapparatet vil vi legge til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. De nye programmene til Siva vil bidra til vekst i lokale virksomheter og hjelpe norske bedrifter til å lykkes i internasjonale markeder. Dette er noe vi trenger mer av i årene fremover, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. 

Relevante programmer for næringslivet

De nye programmene har oppstart i 2023, og bygger på et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra dagens programmer, som ble etablert i 2012.  

- Næringshage- og inkubasjonsprogrammene skal bidra til vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet over hele landet. Programmene bidrar til at bedriftene offensivt møter sine utfordringer, og dermed øker sjansene for at de lykkes. sier Kristin Eriksen, direktør Innovasjon i Siva.

Hun peker på at både næringshage- og inkubasjonsprogrammene gjennom flere år har levert godt, med betydelig vekst og rekordresultater de siste årene. I tillegg har programmene vært helt sentrale i utviklingen av en nasjonal struktur for innovasjon og næringsutvikling. I alle fylker er det over tid utviklet relevante og sterke innovasjonsselskaper som i dag har en sentral rolle i regionale og nasjonale økosystemer.  

- Inkubatorene og næringshagene har vært avgjørende for at mange av dagens industribedrifter har lykkes på sin vei fra gründer-ide til eksportsuksess. De nye programmene dyrker mangfoldet i næringslivet over hele landet, og vil være viktig for å få frem nye, bærekraftige industribedrifter som lykkes i eksportmarkedet, sier Kristin Eriksen. 

Næringshage- og inkubasjonsprogrammene skal bidra til vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet over hele landet.

- Kristin Eriksen

Nye og forsterkede elementer

Bærekraftig omstilling, tett samarbeid med FoU og andre virkemidler, digitalisering og kompetanse er sentrale stikkord i begge de nye programmene. Nytt er også et forslag til en skaleringsmodul i inkubasjonsprogrammet. Tanken bak dette er at bedrifter med potensiale for skalering spiller en viktig rolle for økt verdiskaping, eksport, sysselsetting og utvikling av norsk næringsliv.  

I løpet av tiårsperioden forventes det at mellom 40 og 45 næringshager årlig vil jobbe med mellom 2700 og 4500 bedrifter. Gitt budsjettet som ligger til grunn, forventes det en økning i aktiviteten, og at bedriftene som mottar hjelp gjennom næringshageprogrammet vil ha en akkumulert verdiskaping på minimum 225 milliarder kroner. Tilsvarende for inkubasjonsprogrammet forventes det at mellom 30 og 40 inkubatorer årlig vil jobbe med mellom 2500 og 3500 bedrifter, og at bedriftene som mottar hjelp gjennom inkubasjonsprogrammet totalt vil ha en akkumulert verdiskaping på mellom 20 og 30 milliarder kroner. 

Åpen utlysning og søkeseminar

Programmene lyses ut nasjonalt 15. juni 2022, med søknadsfrist 15. september 2022. Fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene. På siva.no ligger informasjon om utlysningen, som etter hvert vil bli oppdatert med spørsmål og svar om utlysningen. Alle som ønsker å søke kan være med på Sivas søkeseminarer 22. juni.

Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet finansieres gjennom statsbudsjettet med årlige bevilgninger fra Kommunal og distriktsdepartementet. På utlysningstidspunktet er det ikke avklart hvilken økonomisk ramme programmene har i 2023. Forslag til statsbudsjett fremlegges i 6. oktober. 

Utlysning: 15. juni 2022 
Søknadsfrist: 15. september 2022 

Siva SF lyser ut næringshage- og inkubasjonsprogram 2023-2032, med oppstart 1. januar 2023.  
Begge programmene er bransjenøytrale, med bedriftsrettede og indirekte virkemidler. 
Fylkeskommunene er oppdragsgiver. 

For mer informasjon: siva.no/program