Bygger verdier med felles satsing i nord

Over 80 leverandørbedrifter, ti havbruksselskap og en rekke viktige kunnskapsmiljøer har gått sammen for å øke verdiskapingen av havbruksnæringen i Nord-Norge. Nå blir det også oppstart i Nordland, med utgangspunkt i satsingen som ble sparket i gang i 2016 gjennom Sivas ekstrasatsing i Næringshageprogrammet.

Bilde av fiskemerder i sjø
Foto: Næringshagen Midt-Troms AS

Leverandørutvikling Havbruk Nord er en arena og et leverandørnettverk. De har blitt en viktig aktør for å styrke sysselsettingen og verdiskapingen i den største næringen i Nord-Norge, og en pådriver for bærekraft blant leverandørene til havbruksnæringen.  

Samspill i nettverket

Det er næringshagene i Troms og Finnmark som drifter satsingen, i nært samarbeid med oppdretterne, med Næringshagen Midt-Troms som prosjekteier. Satsingen i Nordland skal driftes av næringshagene og Kunnskapsparken i Bodø. Siva og Troms og Finnmark fylkeskommune har underveis bevilget flere millioner kroner til samarbeidsprosjektet. 

Målet er at leverandørene skal få utvikle seg gjennom å øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt og regionalt. Dette vil igjen øke konkurranseevnen hos lokale leverandører slik at de kan levere fremtidens løsninger.  

Vi har sterk tro på at økt kompetansebygging, samspill i nettverket, markedsorientering og innovasjonsevne vil bidra til å utvikle løsninger i tråd med havbruksnæringens behov, sier prosjektleder Irene Lange Nordahl i Leverandørutvikling Havbruk Nord. 

Bilde av to personer i båt
Foto: Næringshagen Midt-Troms AS

Oppdrettsnæringen er fornøyd 

Oppdretterne selv er ærlige på at de er helt avhengige av gode leverandører for å utvikle havbruksnæringen. De mener de nå har fått en solid samarbeidsplattform hvor det er god kontakt mellom dem og leverandører, basert på gjensidig tillit.

Leverandørutvikling Havbruk Nord er en viktig arena, fordi den skaper konkurransekraft gjennom utvikling av næringen og våre leverandører, sier Fredd Wilsgård, daglig leder i Wilsgård Fiskeoppdrett. 

Jan-Børre Johansen, regionleder Lerøy Aurora, forteller at selskapet har vært med helt siden starten av prosjektet for fem år siden. 

 – Det er et godt prosjekt som passer veldig bra med vår tanke om å legge mer av vår verdiskapning her i nord. Et prosjekt som dette gir styrke og kraft til de lokale og regionale leverandørene, som gjør at de kan levere tjenester til oss langt inn i fremtiden, spår han. 

Bilde av en gruppe mennesker ved en fiskemerd
Foto: Næringshagen Midt-Troms AS

Visjon for bærekraft
Ifølge Irene Lange Nordahl er havbruksnæringen svært opptatt av bærekraft, og satsingen har en egen visjon for dette.  

Vi skal bidra ved å styrke leverandørenes evne til å tilby løsninger og produkter som kan redusere det miljømessige fotavtrykket fra næringen, redusere fiskedødelighet og fiskevelferdsutfordringer, samt styrke sysselsetting og levedyktighet i lokalsamfunn i Nord-Norge, sier Nordahl.  

Hjelper hverandre med konkrete problemstillinger og oppgaver 

Gjennom samlinger og workshops diskuteres ulike tema for utvikling av nye løsninger. På disse fellesarenaene blir det også tydeliggjort hvilke krav og standarder havbruksaktørene stiller til leverandørene. 

Ett eksempel er når kravene for å unngå rømming nå strammes til fra myndighetenes side. 

For oss blir det viktig å vise hva dette betyr for leverandørene, og hvilke tiltak de nå må forberede. Noen av problemstillingene er at det blir strengere krav til brukerhåndbøker og samvirke mellom hovedkomponenter og ekstrautstyr, forteller prosjektleder Irene Lange Nordahl. 

Leverandørene i nord er langt fremme på teknologi og service, og må fortsette å være det hvis de skal ha innpass hos oppdrettsselskapene. Leverandørutvikling Havbruk Nord bidrar blant annet med en leverandørveileder og tilknyttede kurs, som skal holde aktørene oppdatert på kravene i næringen. Det er en veiledende «standard», som er utarbeidet i samarbeid med ulike typer havbruksaktører. 

 – Det finnes noen grunnleggende prinsipper som alle leverandører skal forstå og etterleve. Det omhandler blant annet krav til å unngå rømming, hensyn til fiskevelferd, ytre miljø, omdømme og økonomi. Disse retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med oppdretterne, og er ett av svært mange viktig tiltak som aktørene er blitt enige om at er styrende for utvikling innen denne næringen, forteller Nordahl. 

Metodikk for leverandørutvikling
Gjennom ekstrasatsingen fra Siva har næringshagene i Troms utviklet, dokumentert og delt metodikk for leverandørutvikling med andre næringshager i den nasjonale Siva-strukturen. Her har man også hatt følgeforskning fra Norut (nå en del av Norce), og man har fått etablert kritiske suksessfaktorer for hvordan næringshager best kan jobbe med å utvikle leverandørbedrifter i samspill med viktige kunder.   

Visjon for bærekraft i Leverandørutvikling Havbruk Nord: 

Leverandørutvikling Havbruk Nord skal være en pådriver for bærekraftig havbruk. De skal bidra ved å styrke leverandørenes evne til å tilby løsninger og produkter som kan redusere det miljømessige fotavtrykket fra næringen, redusere fiskedødelighet og fiskevelferdsutfordringer, samt styrke sysselsetting og levedyktighet i lokalsamfunn i Nord-Norge 

Disse felles retningslinjene er havbruksnæringen enige om er allmenngyldige: 

  1. Sikre at ingen personer kommer til skade
  2. Sikre god fiskehelse og velferd
  3. Sikre at ingen fisk rømmer
  4. Sikre at miljøet ikke belastes unødig
  5. Bidra til å styrke næringens omdømme
  6. Gjøre jobben når den må gjøres
  7. Bidra til å redusere produksjonskostnadene
  8. Dokumentere jobben og jakte på forbedringer