Rekordresultat for Sivas programvirksomhet

Næringshagene og inkubatorene i Siva-strukturen har vist seg å være effektive virkemidler også i en krisesituasjon. Aldri har så mange bedrifter mottatt bistand gjennom programmene som i 2020.  

Bildet viser en dame og mann hvor begge ler og sitter foran en PC
Foto Unsplash

De gode tallene for fjoråret gjelder både næringshage- og inkubasjonsprogrammene, hvor Siva bidrar med tilskudd, kompetanse og nettverk.

Viktig bidragsyter

2020 har vært et spesielt og på mange måter krevende år for Sivas programvirksomhet og de til sammen 71 operatørene av næringshage- og inkubasjonsprogrammene. Den nasjonale strukturen av innovasjonsselskaper viste seg imidlertid tidlig som en viktig bidragsyter i den krevende situasjonen som norske bedrifter havnet i, som følge av koronapandemien.  

Les saken om 76 millioner til næringshage- og inkubasjonsprogram for å støtte bedrifter 

– Næringshagene og inkubatorene måtte raskt snu seg rundt, og i stor grad digitalisere sitt arbeid ovenfor næringslivet. De opplevde en betydelig pågang etter deres tjenester og bistand, også fra mange nye bedrifter som ikke hadde benyttet disse før. Denne etterspørselen holdt seg gjennom året, og rekordmange bedrifter fikk bidrag til omstilling, vekst og utvikling i koronaåret 2020, forteller Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva. 

– Næringshagene og inkubatorene måtte raskt snu seg rundt, og i stor grad digitalisere sitt arbeid ovenfor næringslivet.

- Kjerstin Spjøtvoll

Økning i total bistand

Næringshageprogrammet hadde i fjor en økning på 24 prosent i antall bedrifter man bisto. Tallene viser også at flere nye bedrifter fikk hjelp, at færre gikk ut av program og at den enkelte bedrift fikk mer omfattende hjelp. Inkubasjonsprogrammet hadde en økning i antallet bedrifter man bisto på totalt seks prosent. Også her var det mange nye bedrifter og mer omfattende hjelp. Samtidig var det en økning knyttet til forretningsmessige innovasjoner, hvor eksisterende næringsliv har hatt behov for hjelp gjennom året. Totalt fikk nesten 4 600 bedrifter hjelp av næringshagene og inkubatorene i 2020. 

Les saken om 40 krisemillioner utbetalt til næringslivet

– Begge programmer har vist seg svært effektive i den situasjonen som store deler av norsk næringsliv har vært – og fortsatt er i – grunnet koronapandemien. Disse tallene bekrefter programoperatørene og innovasjonsselskapenes relevans i en krisesituasjon, og sier noe om deres posisjon som viktige utviklingsmiljøer for små og mellomstore bedrifter i hele landet, sier Spjøtvoll. 

Fjernet egenandel

Etter avklaringer med Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gjorde Siva tidlig endringer, slik at det innenfor programmene ble mulig å yte bistand uten å kreve egenandel fra bedriftene. Allerede i mars 2020 gikk Siva bort fra kravet om egenandel i forbindelse med støtte og bistand, og i tillegg kompenserte Siva operatørene for det bortfallet i inntekter en slik endring medførte. Til sammen ble 38,5 millioner kroner utbetalt operatørene før påske. Høsten 2020 ble programmene ytterligere forsterket med til sammen 40 millioner kroner, som en del av en nasjonal krisepakke. Midlene hadde som formål å bidra til vekst og utvikling hos norske bedrifter i en krevende tid, og ble bevilget til fylkeskommunene som oppdragsgivere av programmene.   

Et godt redskap for næringsutvikling

Undersøkelser og evalueringer av fjoråret har også vist at aktørene i Siva-strukturen er fornøyde med programaktivitetenSiva kjører årlige undersøkelser på flere nivå, hvor blant annet bedriftene som får hjelp av aktørene i Siva-strukturen blir spurt om hvor fornøyde de er med næringshagene og inkubatorene

–  Kundetilfredsheten og addisjonaliteten (oppfatningen om at Siva har vært en utløsende faktor og tilført noe ekstrajourn.merk) var i utgangspunktet høy, og er økende i 2020, forteller Spjøtvoll

Les saken om 49 millioner til næringshager og inkubatorer

Hele 94 prosent av programoperatørene i Næringshageprogrammet sier at det er addisjonalt når vi ser på Sivas betydning. Tilsvarende på Inkubasjonsprogrammet er 97 prosent. Av næringshagene oppgir mer enn 30 prosent at de ikke ville vært i drift uten Siva, og hele 61 prosent mener det ville vært mindre omfang på virksomheten deres i fjor. 

 50 prosent av addisjonaliteten går på pengerDeretter er det gledelig å registrere at resterende 50 prosent går på kompetansetilførsel via Siva-ansatte, kurs vi har etablert eller bruk av det nasjonale nettverket og tilgang på kompetanse fra andre programoperatører og aktører. I tillegg anses det å være Siva-partner som et kvalitetsstempel som gir økt troverdighet. Dette gir oss motivasjon og er et svært godt grunnlag for å jobbe videre med ytterligere profesjonalisering og styrking av næringshagene og inkubatorene som utviklingsaktører for bedrifter rundt om i hele landet, avslutter Spjøtvoll.