Tillitserklæring og utfordring

– En effektiv infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling er viktig for å stimulere til verdiskaping i Norge. Vi tar konsulentrapporten som en tillitserklæring, men også som en utfordring.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
- Næringshagene må brukes av bedriftene, kommuner og fylkeskommuner for alt de er verdt, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

Norsk industri og næringsliv trenger et virkemiddelapparat som er omstillingsdyktig og styrt av kundens behov. Det sier Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva, og legger;

– Nå har vi et solid kunnskapsgrunnlag og en rekke anbefalinger. Nå gjelder det å ha de overordnede målsettingene for prosjektet høyt hevet i diskusjonene som følger før det skal konkluderes. Formålet er å se på hvordan det næringsrettede virkemiddelapparatet kan legge til rette for mest mulig verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer.

Bildet viser forsiden av Deloittes rapport «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet»
Deloittes rapport «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet»

Fredag ble Deloittes rapport «Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet» offentliggjort. Rapporten skal sendes bredt ut, og Nærings- og fiskeridepartementet har bedt om innspill på rapporten innen 20. desember.

I rapporten anbefales en modell som vil balansere mangfold og fokus ved å etablere fire distinkte grupperinger av virkemidler innen

1) eksportfinansiering, 2) forretningsdrevet innovasjon og vekst, 3) forskningsdrevet innovasjon, og 4) egenkapitalinvesteringer.

I rapporten anbefales at de såkalte «samhandlingsvirkemidlene» samles i en egen samhandlingsdivisjon i Innovasjon Norge. Det pekes på at Siva har god og lang erfaring med samhandlingsvirkemidler rettet mot forretningsdrevet innovasjon og at Siva for totalansvaret for disse. For å sørge for en tett kobling med det regionale tilbudet anbefales at Siva innlemmes som en egen divisjon i Innovasjon Norge lokalisert i Trondheim. Det anbefales også å legge opp til betydelig autonomi for divisjonene i Innovasjon Norge.

– Å samle indirekte virkemidler under samme tak tror vi vil kunne gi en gevinst både fra et brukerperspektiv og for effektivitet, men vi vil se nærmere på rapporten og gi innspill på hvordan dette best kan løses, som en del av prosessen fremover, sier Lorange, og mener graden av autonomi og grensesnitt vil være avgjørende her.

Rapporten fra Deloitte anbefaler også å etablere et nasjonalt program for reisemålsutvikling som forvaltes av samhandlingsdivisjonen i Innovasjon Norge (dagens Siva). Formålet med programmet vil være å etablere tydelige kvalitetskriterier for reisemålsutvikling, spre god praksis, samt oppnå kritisk masse (hensiktsmessig størrelse) og forutsigbar finansiering for reisemålselskaper.

Bildet viser et portrett av Ingrid Riddervold Lorange som er administrerende direktør i Siva
Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør i Siva

– Vi er også glad for at konsulentene har sett nytten av eiendomsvirksomheten i Siva, selv om de anbefaler en justering av innretningen, sier Lorange.

Deloitte-rapporten anbefaler at investeringer i «single purpose» industribygg og generiske næringsbygg avvikles, mens investeringer i industrianlegg for pilotering og testing, samt investeringer i og forvaltning av kunnskaps- og innovasjonsparker videreføres. Det understrekes at eiendomsvirksomheten må være tett knyttet til programvirksomheten.

Regjeringen tar sikte på å vurdere konsulentenes anbefalinger, og innspill fra berørte parter frem mot 2021-budsjettet.