Håndtrykk for bedre regionalt samarbeid

Regionalsjefskollegiet formaliserer samarbeidet gjennom et håndtrykk.
Regionalsjefskollegiet formaliserer samarbeidet gjennom et håndtrykk.

Tettere samarbeid mellom fylkeskommunene og virkemiddelapparatet skal gi bedre regional næringspolitikk. Tirsdag 28. november ble en ny regional samarbeidsmodell formalisert gjennom et forpliktende håndtrykk.

Hensikten er å bedre samhandlingen mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd. Dette gjennom å legge til rette for en dialog om nasjonal politikkutforming og sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale virkemidler gjennom et mer forpliktende samarbeid mellom partene.

Regionalsjefskollegiet formaliserer samarbeidet gjennom et håndtrykk.

Regionale utfordringer

De siste årene har utviklingen i norsk økonomi vært preget av lavere oljepris, fall i petroleumsinvesteringene og endringer i næringsstrukturen. Næringsstrukturen er imidlertid svært ulik fra region til region, og bl.a. har derfor fallet i oljeprisen «truffet» regionene ulikt. Det er også store regionale forskjeller mht. kompetanseutfordringer og tilgang på kapital.

En god regionalt tilpasset næringspolitikk vil kunne supplere den nasjonale næringspolitikken og bidra til at lokalt og regionalt næringsliv makter å utvikle seg i tråd med de kravene som stilles både i det regionale, nasjonale og i de internasjonale markedene.

Samarbeidsmodellen

For å sikre godt samspill også mellom styringsnivåene avholdes halvårlige temamøter nasjonalt på toppledernivå. Møtene tilpasses budsjettprosessene nasjonalt og regionalt.

Det avholdes halvårlige dialogmøter mellom regionen og virkemiddelaktørene regionalt for utvikling og oppfølging av de årlige samarbeidsavtalene mellom partene. Det er regionenes ansvar å utarbeide omforente samarbeidsavtaler.

Den enkelte region utvikler 4-årige regionale planer for kunnskaps-, innovasjons- og næringsutvikling, med tilhørende årlige handlingsplaner. Dette legger rammer for regionens dialog med virkemiddelaktørene.