Regjeringen lanserte næringsmelding

Stortingsmeldingen “Mangfold av vinnere” ble presentert fredag 7. juni på Handelshøyskolen BI. Den gir en oversikt over norsk næringsliv i dag, og det er samlet innspill fra bedrifter over hele landet. Både industrien og SIVAs innovasjonsnettverk vies betydelig oppmerksomhet i meldingen.

Ipark (Innovasjonspark Stavanger) trekkes spesielt fram som en foregangsaktør for nyskaping og industriutvikling.

– Skal norsk økonomi være omstillingsdyktig og robust, må vi ikke bli for ensidige. Da er mangfold og nyskaping det sentrale, sier næringsministeren.

Les om Ipark i Stortingsmeldingen

Les mer om Ipark på deres egne hjemmesider

giske
Trond Giske

– Det er 15 år siden forrige næringsmelding ble lagt frem. Mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år. Viktigere enn å spå hva som vil skje, er det at næringspolitikken utformes slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme. Regjeringen skal føre en aktiv næringspolitikk som skal legge til rette for lønnsomme bedrifter, sier Giske.

Meldingen går gjennom næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi. Den omtaler de store bærebjelkene i norsk økonomi og viktige internasjonale utviklingstrekk som vil påvirke oss fremover.

– Det er stor bredde i norsk næringsliv. Det gjør oss mindre sårbare for endringer både nasjonalt og internasjonalt. Et mangfoldig næringsliv i ulike regioner og lokalsamfunn viser at norsk økonomi har en god evne til å ta hele landets ressurser i bruk. Vi legger grunnlaget for en fortsatt aktiv politikk i årene som kommer, sier Giske.

Industrien skal fortsatt være en viktig del av norsk økonomi. Det er Regjeringens mål. Lønnsomme, effektive og omstillingsdyktige industribedrifter må til for fortsatt norsk velstand og verdiskaping. Industrien bidrar også til å skape arbeidsplasser i andre næringer. – Derfor er det viktig at solide industrielle miljøene som er bygd opp over lang tid, får muligheter til å utvikle seg, sier Giske.
Regjeringen har tidligere pekt ut områdene energi, miljø, reiseliv, marin og maritim sektor som satsinger i den aktive næringspolitikken.  I den nye næringsmeldingen løftes dessuten IKT fram: – IKT er en viktig næring i seg selv og er samtidig viktig for nesten alle andre næringer, sier Giske.
Han trekker også fram helse- og velferdsteknologi. – For å møte veksten etter helse- og omsorgstjenester er det helt avgjørende at vi utvikler nye teknologiske løsninger. Det er viktig for oss å finne nye smarte løsninger som effektiviserer bruken av arbeidskraft samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes og styrkes, sier Giske.

I tillegg løfter regjeringen fram varehandel, bygge- og anleggsnæringen og transport. Dette er store næringer som sysselsetter mange og betyr mye for norsk økonomi. En vellykket utvikling av disse sektorene er viktig for å nå målene om velferd og arbeid til alle.
Omstilling i næringslivet er en forutsetning for den velferden vi har i dag. Regjeringen har som mål å føre en næringspolitikk som legger til rette for nyskapende, kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv.
Miljøhensyn er et overordnet prinsipp i næringspolitikken. – Vi må sørge for at politiske valg og strategier tar miljødimensjonen på alvor på alle samfunnsområder. Omstillingen til et klimavennlig samfunn gir store muligheter for ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser, sier Giske

Les hele meldingen

 

Foto: NHD