Skal åpne døren til innlandsoppdrett

Klosser Innovasjon mener innlandsoppdrett av røye kan bli en ny vekstnæring i Innlandet. skal de bidra til at det blir raskere og enklere å få gjennom akvakultur-konsesjoner og etablere landbaserte oppdrettsanlegg i regionen.

Bilde av ti personer foran et kar med fisk.
Noen av prosjektets samarbeidspartnere: (F.v.) Inga Blæsterdalen ved Statsforvalteren i Innlandet, Øyvind Nordstrand i Innlandet fylkeskommune, Karina Hauge Johansen i Klosser Innovasjon, Erik Lagethon i Innlandet fylkeskommune, Stein Jeanette Harby Lien i Høgskolen i Innlandet, Arne Magnus Hekne i Innlandet fylkeskommune, Line Andersen ved Statsforvalteren i Innlandet, Anders Waldemar Olsen ved Statsforvalteren i Innlandet og Olav Berge ved Høgskolen i Innlandet. Foto: Klosser Innovasjon

Siva-inkubatoren har ansvaret for flere regionale utviklingsprosjekter med stor betydning for Innlandet, der de skal bidra til etablering og utvikling av nye vekstbedrifter, og skape vekst i etablert næringsliv.  

– Som en del av Siva-strukturen har de tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, og kan bli en viktig brikke for å bidra til at regionen når sine ambisjoner rundt oppdrett, sier direktør for Sivas Innovasjonsavdeling, Kristin Eriksen.  

Som en del av Siva-strukturen har Klosser Innovasjon tilgang til nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, og kan bli en viktig brikke for å bidra til at regionen når sine ambisjoner rundt oppdrett

- Kristin Eriksen

Nødvendig innovasjon i det offentlige

Landbasert oppdrett av røye har i lang tid vært et satsingsområde i Innlandet. Klosser Innovasjon har jobbet med røyesatsing helt siden 2014, gjennom prosjektet Arctic Red. Nye fiskeoppdrettsanlegg i regionen har imidlertid latt vente på seg. 

Etablering er kompetansekrevende både for det offentlige og for konsesjonssøkerne, og utfordringer med søknadsbehandling og anleggsplanlegging får mye av skylden for at landbasert oppdrett ikke har blitt den vekstnæringen man håpet på. Gjennom innovasjonsprosjektet «Døren til realisering av Innlandsoppdrett» skal utviklingen snus. Prosjektet skal ledes av Klosser Innovasjon i samarbeid med Innlandet fylkeskommune. 

– Landbasert matfiskoppdrett er nytt for regionen, og utfordringene er sammensatte både for det offentlige og for aktørene selv. Det er uvant med akvakultur i Innlandet, og kompetansenivået er ikke høyt nok, sier prosjektleder Karina Hauge Johansen i Klosser Innovasjon. 

Bilde av tre pesoner som ser på rognskap som står klare til gytesesong.
Prosjektleder Karina Hauge Johansen viser fram rognskapene, som står klare til gytesesongen. Foto: Klosser Innovasjon

Raske avklaringer og kompetanseheving

Ifølge Johansen er bakgrunnen for prosjektet et felles ønske om kompetansehevingstiltak i det offentlige, og tilrettelegging for raskere avklaringer. Det skal også gjøres en vurdering av hvor slik virksomhet egner seg best, eller eventuelt ikke bør være.
 

– Prosjektet har fire arbeidspakker som går over tre år (2022 – 2025), og skal prøve å fjerne hindringene som sinker utviklingen. Hovedmålet er å tilby bedre forutsetninger, saksbehandling og rådgiving for etablering av innlandsoppdrett av røye, sier Johansen. 

Arbeidspakkene har hver sine delmål, som sammen bygger opp under hovedmålet: 

  • Delmål 1: Innovasjon i offentlig saksbehandling og rådgiving: Skape tett samarbeid mellom partene i den offentlige forvaltningen med forutsigbar, kompetent og resultatorientert saksbehandling, samt bedre rådgiving rundt akvakultur i Innlandet.
     
  • Delmål 2: Moderne produksjonsanlegg for røye: Sammenstille kunnskap og oppnå «bestillerkompetanse» i akvakultursektoren for økt rådgivingsevne rundt teknologi og oppdrettssystemer til innlands røyeoppdrett.

  • Delmål 3: Grunnpilar Arctic Red: Videreutvikling mot bærekraftig tilbyder av rogn til det kommende markedet, samt implementere nytt genetisk verktøy i avlsarbeidet for å sikre produksjonsstammens fremtid.

  • Delmål 4: Tilrettelegge realisering: Legge til rette for og gjøre avklaringer som trengs rundt lokasjoner som potensielt kan egne seg for oppdrett i innlandet, samt analyse av verdiskapingspotensialet. 

 

Et samarbeidsprosjekt

I tillegg til Klosser Innovasjon og Innlandet fylkeskommune er Nofima, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Høgskolen i Innlandet (HINN), Statsforvalteren i Innlandet og Mattilsynet samarbeidspartnere i prosjektet. 

Karina Hauge Johansen har troen på at dette kan gjøre at det løsner for etableringen av landbaserte oppdrettsanlegg i regionen. 

– Det er nemlig ikke lenger et spørsmål om det blir landbasert matfiskoppdrett i Norge, men når. Hvis Innlandet også vil ta del i denne bransjen, er dette veien å gå, sier prosjektlederen. 

Klosser Innovasjon

Klosser Innovasjon er operatør av Sivas inkubasjonsprogram, og leder prosjekter med støtte fra flere andre næringspolitiske virkemidler. I grensesnittet mellom de ulike forretningsområdene har selskapet blant annet bygget opp et bioøkonomisenter med sekretariat for matklyngen NCE Heidner Biocluster, og ikke minst innovasjonssenteret BioSmia – et senter for markedsdrevet bioinnovasjon. Et av de mest ambisiøse prosjektene er satsingen på landbasert oppdrett av røye. Dette er et nasjonalt avlsprogram hvor man mobiliserer gründere på Innlandet. 

Klosser Innovasjon har de siste ti årene fulgt en ambisiøs strategi, med inkubatoren som bærebjelke i et helhetlig innovasjonstilbud. I tillegg til inkubatorvirksomheten tar de på seg oppdrag på vegne av andre aktører i virkemiddelapparatet, fylkeskommuner og kommuner. Selskapet har spesielt fokus på å utvikle områder hvor Innlandets næringsliv har naturgitte fordeler eller potensial til å bygge konkurransefortrinn. 

Klosser Innovasjon er et resultat av en fusjon av to kunnskapsparker som i sin tid ble etablert av Siva sammen med tidligere Hedmark fylkeskommune, Hamar kommune, Kongsvinger kommune og en rekke større og mindre private aktører. Målet var å stimulere til mer innovasjon og vekst i det regionale næringslivet.