Ny skalerings-satsing skal styrke Norges eksportpotensial

I Sivas nye inkubasjonsprogram er det utarbeidet en skalerings-satsing, og gjennomført en skisseutlysning. Totalt 64 aktører fra hele landet er representert i de 15 søknadene Siva har mottatt innen fristens utløp

Bilde av person bak pil som peker oppover
Illustrasjonsfoto: Pixabay/Geralt

Fra januar 2023 starter en ny tiårsperiode for Sivas inkubasjonsprogram. I det nye programmet er det lagt ekstra vekt på eksport og internasjonalisering, og med bakgrunn i dette planlegges det en egen skaleringsmodul som skal bidra til at flere bedrifter lykkes med sitt eksportpotensial. Utviklingen har skjedd i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge, og tilbudet skal være for de mest lovende bedriftene med evne og vilje til internasjonal vekst. 

Bred mobilisering

Det er evnen til skalering, og ikke tilgangen på gode ideer, som er utfordringen i Norge. Vi er svært fornøyde med at så mange ulike miljøer har gått sammen om å levere en skissesøknad, sier prosjektleder og seniorrådgiver i Siva, Espen Halmøy. 

Han viser til at hele 64 aktører med tilhørighet i alt fra innovasjonsmiljøer, klynger, katapulter, kapitalmiljø og FoU-sektoren i alle landets fylker er representert i søknadene. 

Se oversikt over hovedsøker og medsøkere! 

Norge har komparative fortrinn og mange gode enkeltspillere. Aktørene, kompetansen og nettverkene finnes. Skaleringsmodulen skal bidra til at vi i enda større grad spiller på lag for å lykkes internasjonalt, og inkubatorene i Siva-strukturen er veldig godt rigget for å lede an i dette arbeidet, sier Halmøy. 

Søknadenes tematiske innretning er blant annet innenfor: 

  • energiproduksjon og -distribusjon 
  • vareproduserende industri 
  • landbruk og havbruk 
  • maritime næringer 
  • prosessindustri 
  • helse

Det er evnen til skalering, og ikke tilgangen på gode ideer, som er utfordringen i Norge

- Espen Halmøy

Nasjonal satsing

Gjennom etablering av nasjonale konsortier, ledet av inkubatorer, skal satsingen bygge på de sterke regionale strukturene og fortrinnene. Samtidig skal samarbeidet mellom regioner og virkemiddelapparatet styrkes, slik at man kan hente ut det beste på nasjonalt nivå. På denne måten får bedriftene tilgang til spisskompetanse og nettverk innenfor fremtidsrettede næringer, hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes. 

Videre prosess

Skaleringssatsingen ble spilt inn som en del av Sivas satsingsforslag til fylkesoverskridende tiltak på post 61 «Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling» i statsbudsjettet. I forslaget til statsbudsjett for 2023 ble det imidlertid ikke bevilget penger til satsingsforslaget. Det er derfor uavklart i hvilket omfang man lykkes med å finansiere satsingen. Ambisjonen er likevel å ivareta det gode initiativet som er etablert, og gå i dialog med fylkeskommunene om dette. 

Fra Siva sitt ståsted er det et sterkt ønske om å få til dette. Målsettingen er fortsatt å realisere en kraftfull nasjonal satsning på skalering, understreker Kristin Eriksen, direktør for innovasjonsavdelingen i Siva. 

Fakta

Regjeringen har satt seg et ambisiøst mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. 

At norske virksomheter i større grad lykkes med internasjonalisering og skalering, er svært viktig for utviklingen av lønnsomme arbeidsplasser, og for å understøtte en verdiskapende og positiv omstilling av norsk næringsliv. 

I Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sitt oppdragsbrev til Siva kommer dette blant annet frem ved at det legges sterkere vekt på eksport.