Stor interesse for å bidra til å styrke norsk næringsliv

89 innovasjonsselskaper ønsker å styrke norsk industri og næringsliv med nettverk, partnere, kompetanse og fasiliteter, som Siva-partnere i en ny tiårsperiode med  næringshage- og inkubasjonsprogrammene. 

Bildet viser to smilende damer som står foran en vegg
Selskaper over hele Norge er representert blant de nye operatørene i Sivas programvirksomhet, som starter på en ny tiårsperiode i januar 2023. Her er Siva representert ved direktør for Innovasjon, Kristin Eriksen (t.v.), og fagleder for team inkubator og næringshage, Randi Torvik.

– Antallet søkere forteller oss at innovasjonsmiljøene ser på de nye programmene som relevante verktøy for å sikre bærekraftig vekst og omstilling, sier konstituert administrerende direktør Andreas K. Enge i Siva.  

Oppstart i 2023

Sivas næringshage- og inkubasjonsprogrammer har vist seg som effektive virkemidler for over 5000 bedrifter (tall fra 2021). Programmene bidrar til at bedriftene raskere lykkes med sin vekst og utvikling.  

I sommer ble det lyst ut en ny periode, med oppstart i 2023. I bunn for utviklingen av de nye programmene ligger et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag fra den tiårige programperioden som nå går mot slutten. Bærekraft, økt norsk industriell produksjon, digitalisering, kompetanse og nettverk, samt tett samarbeid med FoU og andre virkemidler blir sentrale stikkord det neste tiåret. 

– Utvikling av et konkurransedyktig næringsliv over hele landet krever at vi styrker den nasjonale infrastrukturen for innovasjon og næringsutvikling. Gjennom de to programmene skal vi bidra til å skape vekst i lokale virksomheter, til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder, og til at dette skal skje på en bærekraftig måte, sier Enge.  

- Gjennom de to programmene skal vi bidra til å skape vekst i lokale virksomheter, til at norske bedrifter lykkes i internasjonale markeder, og til at dette skal skje på en bærekraftig måte 

- Andreas Krüger Enge, kst. administrerende direktør i Siva

Stor interesse

Av de i alt 89 søknadene er 46 på inkubasjonsprogrammet og 43 på næringshageprogrammet. Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere og står for finansieringen. Programmene er viktige for at fylkeskommunene skal nå sine innovasjons- og næringspolitiske mål. 

 – Det er over tid utviklet relevante og sterke innovasjonsselskaper i alle fylker, og det er gledelig å registrere at søknadene kommer fra hele landet. Vi ser også at de kommer fra både nye og kjente miljøer. Dette lover godt for den fremtidige programvirksomheten i Siva og for norsk næringsliv, sier Carl-Jakob Midttun, som er leder i programstyret for næringshage- og inkubasjonsprogrammene.  

Siva starter nå en prosess hvor søknadene blir vurdert ut fra et kriteriesett. En anbefaling blir deretter gitt til fylkeskommunen, som fatter den endelige beslutningen. Hvilke innovasjonsselskaper som blir med i programmene vil være klart 1. desember 2022.  

Se hvem som har søkt opptak i program.

Fakta

  • En næringshage er et innovasjonsselskap som tilbyr bedriftene tjenester som bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver til en subsidiert kostnad.
  • Næringshagen er en aktiv tilbyder og tilrettelegger av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. En viktig oppgave for næringshagene er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, andre innovasjonsselskaper, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.
  • En inkubator er et innovasjonsselskap, eller del av et innovasjonsselskap. Disse bidrar til etablering og utvikling av nye bærekraftige vekstbedrifter og skaper vekst i etablert næringsliv gjennom å tilby og tilgjengeliggjøre rådgiving innenfor forretningsutvikling og kommersialisering til en subsidiert kostnad. De tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.
  • Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i Sivas nye programmer, som ble lyst ut nasjonalt i midten av juni 2022.
  • Siva er operatør, mens fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene.
  • Både næringshage- og inkubasjonsprogrammet finansieres gjennom statsbudsjettet med årlige bevilgninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
  • På nåværende tidspunkt er det ikke avklart hvilken økonomisk ramme programmene har i 2023. Forslag til statsbudsjett legges frem 6. oktober.