Siva avgir eiendomsbransjens viktigste miljøløfte

Siva har sluttet seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Bilde av lyspære med jordkloden inni

– Vi vil være med å utvikle en mer bærekraftig bransje, og strakstiltakene vil bidra til at vi når målsettingen om en fremtidsrettet og bærekraftig eiendomsvirksomhet i Siva, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg.

Nasjonal tilstedeværelse

Eiendomssektorens veikart mot 2050 og tilhørende strakstiltak ble utarbeidet i 2016 av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. Til nå har over 70 boligutviklere, offentlige og private eiendomsselskaper, samt forvaltere sluttet seg til.

Eiendomsvirksomheten er ett av flere ulike virkemidler Siva har for å stimulere til næringsutvikling i Norge. Siva utvikler, bygger, eier og forvalter eiendom i hele landet, og legger gjennom dette til rette for lønnsom næringsutvikling og framtidens industri. Porteføljen består av over 100 eiendommer over hele Norge, til en samlet verdi av ca. fem milliarder kroner. Totalt 500.000 kvadratmeter bygg er omtrent likt fordelt på industribygg og innovasjonssentre.

Det er med andre ord en betydelig eiendomsaktør som nå slutter seg til eiendomsbransjens viktigste miljøløfte. Avtalen forplikter Siva til å gjennomføre ti grønne tiltak i planer og rutiner i løpet av ett år. Den systematiske tilnærmingen til bærekraft betyr styrkede klima- og miljøambisjoner, og vil gi reell miljøgevinst i Siva sine prosjekter.

– Vi vil blant annet bruke denne muligheten til å heve vår egen kompetanse på bærekraft. I tillegg vil det selvsagt få betydning for våre bygg, samarbeidspartnere og leietakere, når vi sammen skal bidra til å redusere vårt klimaavtrykk. Dette er strakstiltak, og bidrar i tillegg til å skape økt bevissthet rundt bærekraft i et livsløpsperspektiv. Samlet sett vil det gjøre oss alle mer robuste og fremtidsrettede, sier Aalberg.

Dette er strakstiltak, og bidrar i tillegg til å skape økt bevissthet rundt bærekraft i et livsløpsperspektiv.

- Lise Bartnes Aalberg

Langsiktige forpliktelser

Alle bransjer blir i stadig større grad målt på klimatiltak og bærekraft. Som byggherre har Siva i flere år satt som krav at alle nybygg skal realiseres og sertifiseres etter BREEAM-NOR-standard.

Siva åpnet i 2021 et helt nytt innovasjonssenter på Oppdal, og på Bømlo vil et nytt teknologisenter stå ferdig i 2022. Begge prosjektene har hatt bærekraft høyt på agendaen, med påfølgende krav til leverandører, produkter og tjenester.

I tillegg til BREEAM-sertifisering av nye bygg, igangsatte Siva i 2021 BREEAM In-Use sertifisering av fire eksisterende bygg. Nå legges det en strategi for videre sertifisering av porteføljen.

– Gjennom 2021 har vi utarbeidet en bærekraftstrategi for eiendomsvirksomheten, hvor ett av tiltakene er tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vår prioritering i 2022 er å utarbeide klimafotavtrykk for de byggene vi forvalter, og å innføre miljøledelse i forvaltningen, sier Lise Bartnes Aalberg.

Siva ser muligheter

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, skryter av den systematiske tilnærmingen til Siva.

– Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen er det andre av de ti strakstiltakene. Her er BREEAM In-Use et godt verktøy, og Siva ser muligheten for å drifte byggene sine enda bedre og mer bærekraftig enn de gjør i dag, sier Bramslev.

Direktør i Norsk Eiendom Tone Tellevik Dahl gratulerer også med signeringen.

– Det er gledelig at Siva, som huser så mye kunnskap, innovasjon og nyvinning, også vil gå foran med bærekraftsarbeidet i byggene sine, sier hun.

Les pressemeldingen fra Siva, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Bilde av to kvinner
F.v. Administrerende direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, og daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Th. Bramslev, gleder seg over at Siva Eiendom har signert på strakstiltakene. Foto: Sturlasson

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Veikartet er ikke bare en veileder for alle innen eiendomsutvikling, men inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål. Byggeiere, utviklere og forvaltere kan forplikte seg til å implementere tiltakene i sitt arbeid.

De 10 første strakstiltakene for små og store byggeiere

Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter)

Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan

Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene

Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt

Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger

Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall

Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene

Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration)

Etterspørre fossilfri byggeplass