Har styrket båndene mellom virkemidlene

Arbeidet med å bygge kjennskap til ordningen Norsk katapult, og få små og mellomstore bedrifter til å ta i bruk de nasjonale katapult-sentrene, har gitt resultater. 

Bilde av mann og kvinne som tar high-five
Foto: krakenimages/Unsplash

Sivas arbeid med å mobilisere til katapult-prosjekter fra Siva-strukturen startet i 2018 gjennom Næringshageprogrammet, og senere Inkubasjonsprogrammet. Prosjektene har vært finansiert av tidligere bevilgede midler til de to programmene. Både sluttrapport og en undersøkelse i regi av Mimir Analytics viser at de har hatt god effekt. Nå videreføres det som ett felles prosjekt.
 

Virkemidler i samspill

– Gjennom å bygge kompetanse i Siva-strukturen på hva katapult-sentrene kan tilby, har næringshagene og inkubatorene fått et attraktivt verktøy som gjør dem enda mer relevant når de bistår bedrifter i deres utviklingsarbeid, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon i Siva.  

– Prosjektene har styrket båndene mellom programmene og ordningen Norsk katapult, og til syvende og sist gitt flere små og mellomstore bedrifter (SMB) muligheten til å nyttiggjøre seg av katapult-sentrenes tjenester. Dette viser at våre virkemidler virker sammen, og understøtter betydningen av den nasjonale Siva-strukturen.  

Les hvordan bedriften Høine AS dro nytte av det økte samarbeidet mellom programmene og katapultordningen.

Prosjektene har styrket båndene mellom programmene og ordningen Norsk katapult

- Kjerstin Spjøtvoll

Positive tall

Formålet med mobiliseringsprosjektene var å gi inkubatorene og næringshagene økt kunnskap, gode verdikjeder og effektive verktøy for å sørge for at enda flere SMB-bedrifter tok i bruk utstyret, tjenestene og kompetansen ved de nasjonale katapult-sentrene. Etter hvert ble det også etablert et felles ekspertteam, slik at man enklere kunne se de to prosjektene i sammenheng, utnytte erfaringer, kompetanse og nettverk fra begge programmene. Teamet fikk i tillegg oppgaven med å motta prosjekter og bearbeide disse før oversendelse til katapult-sentrene.   

 

Totalt har ekspertteamet behandlet 149 prosjekter, og godkjent 96. Av disse har foreløpig 74 bedrifter akseptert tilbudet fra katapult-senteret. Per 30. juni 2021 er 41 prosjekter ferdigstilt. Nærmere sju av ti av de prosjektene som ekspertteamet behandlet, var rettet mot katapult-sentrene Future Materials og Manufacturing Technology. De øvrige prosjektene fordelte seg på Ocean Innovation, Digicat og Sustainable Energy. Totalt mottok ekspertteamet prosjekter fra 27 ulike inkubatorer og 23 næringshager.  

Ekspertteamet med viktig rolle

Spjøtvoll er fornøyd med at stadig flere inkubatorer og næringshager har tatt i bruk katapult-sentrene for sine bedrifter, men understreker at det fremdeles er behov for mobiliseringsarbeid. Det er derfor besluttet å videreføre prosjektene ut 2022, men i en noe endret form. Formålet er det samme. Justeringen består i at det denne gangen gjennomføres som ett felles prosjekt, og at ekspertteamet får en enda tydeligere rolle i mobiliseringsarbeidet.  

 

– Her er det mye å glede seg over, men vi skal jobbe videre for å mobilisere næringshagene og inkubatorene, og dermed øke antall bedrifter som får gjennomført katapult-prosjekter. Dette skal vi oppnå gjennom å fortsatt bruke ekspertteamet som ressurs overfor næringshager og inkubatorer, samt til å vurdere og bearbeide prosjekter. Samtidig oppretter vi et nytt felles Siva-fond for bedrifter som er i programmene, for å støtte de bedriftene som gjennomfører katapult-prosjekter, avslutter Spjøtvoll.